Lição 4

Can we control pain? In today’s episode we will be discussing whether it’s possible to control physical pain.
ቃንዛ ክንቈጻጸሮ ንኽእል'ዶ? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና “ኣካላዊ ቃንዛ ክንቈጻጸሮ ይከኣል ድዩ” ዚብል’ዩ ትሕዝትኡ።

Pontos alcançados nesta lição

0 / 4

 • 0 / 4
  Atividade 1

Atividade 1

Can we control pain?

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what this word means:

 • ankle

Quiz

Which do you think is the most painful bone to break?

 • your leg?
 • your neck?
 • your back?

Listen to the discussion on the topic of controlling pain and find out the answer.

Listen to find the answers. Then check them on the transcript below.

Mostre a transcrição Oculte a transcrição

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሰላም: እንቋዕ ናብ መደብ English Together ብድሓን መጻእኩም። ኣብዚ መደብ’ዚ ብዛዕባ ሓደ እዋናዊ ኣርእስቲ ክንመያየጥ ኢና። ብእኡ ኣቢልና ድማ ብዛዕባኡ ንምዝራብ ዘኽእል ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና። ኣነ ተመስገን`የ፡ምሳናውን ሳምን ቶምን ኣለዉ።

Sam
Hi, I’m Sam.

Tom
And I’m Tom. Welcome to the programme!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብና፡ ሓድሽ ምርምር ምርኩስ ብምግባር፡ ብዛዕባ ብኸመይ ሓንጎልና ንኣካላዊ ቃንዛ ከም ዝኣልዮን ዝቆጻጸሮን ክንርዳእ ጀሚርና ከምዘሎና ክንዘራረብ ኢና።
ቅድሚ ነቲ ዜና ምስማዕና ግና፡ እታ ናይ ሎሚ ሕቶ እዛ ትስዕብ’ያ፡ እቲ ኣዝዩ ዘቐንዙ መስበርቲ ዓጽሚ ኣየናይ’ዩ?

ሀ) ናይ እግሪ?

ለ) ናይ ክሳድ

ሐ) ናይ ሕቘ

ምስማዕ ቀጽሉ እሞ፡ መልሱ ጸኒሕና ክንገልጾ ኢና።

Sam
Mmm, I’m going to guess the neck. 

Tom 
More painful than your back? 

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሕራይ በሉ፡ ነቲ ኣቐዲምና ዝጠቐስናዮ፡ ብቢቢሲ ራድዮ 4 ብዛዕባ’ቲ ሓድሽ ምርምር ዝተፈነወ ዜና ንስማዕ፡ 

News insert
Can we control the pain we feel?  New research has shown how brain imaging is being used to help us understand pain, and also pain relief.  The study included following a group of very young children taught to cope with pain in a karate class through a series of breathing exercises.  The exercises helped the brain change the messages sent from the hurt part of the body so that the messages were either reduced or completely stopped.  With fewer signals sent to the brain, the result was less pain.

Sam
Do you think it might be possible for us to control our physical pain, Tom? Wouldn’t it be incredible if we could?

Tom
Yeah, incredible is the right word. We’re not superheroes, you know. People can’t just control pain. 

Sam
But in the story it talked about how children are learning to cope with pain during martial arts classes, like karate. ‘Cope’ means 'to control', doesn’t it?

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Something similar. ‘Cope with’ ንሓደ ኣሸጋሪ ነገር ብኣድማዕነት ምግጣም ማለት’ዩ።  Like we do with Tom. Ha ha!

Sam
Aw! Don’t worry, Tom. You’re not that difficult to cope with, really. 

Tom
Very funny.

Sam
No, but seriously. The story talks about how pictures of the brain are helping us understand pain and pain relief. 

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Pain relief’ መከላኸሊ ቃንዛ ማለት’ዩ። But that’s what painkillers are for, surely?

Tom
Exactly! What else is there to understand about pain relief? You take a pill and the pain hopefully goes away. I don’t need any pictures of the brain to help me understand that. 

Sam
Ok, but what if there was an alternative to taking a pill? They say that too many painkillers are bad for your stomach, and they will eventually stop working.  

Tom
Well, then you just take more tablets. I used to play football and I got injured all the time. I had to take painkillers. I couldn’t just push through. 

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
እወ፡ ‘push through’ ምጽማም ማለት’ዩ። You played football, Tom?

Tom
Yes, thank you. I broke my ankle once, and it was far too painful to push through without any help. 

Sam
Yeah, I remember that. Those were a fun few weeks…

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ብዛዕባ መስበርቲ ኣዕጽምቲ ካብ ኣልዓልና፡ ነቲ ኣቐዲምና ዝሓተትናኩም ሕቶስከ ተመሊስና ንርኣዮ፡ እቲ ኣዝዩ ዘቐንዙ መስበርቲ ዓጽሚ ኣየናይ’ዩ? ብመሰረት ዘይስነ-ፍልጠታዊ ጭብጥታት፡ እቲ መልሲ ሐ) ናይ ሕቘ ወይ ዓንዲ-ሕቘ’ዩ። 

Sam
Oh, my neighbour broke his back once, and he actually said that natural remedies really helped him.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Remedies’ ልምዳዊ ፈውስታት ማለት’ዩ Really? Did natural remedies really help with back pain?

Tom
Yeah, don’t tell me natural remedies helped! Next you’re going to say that breathing helps with pain!

Sam
Actually, I am! That’s what they taught those children in their martial arts class - breathing exercises to help with pain!

Tom
Yeah, and so does magic…

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ንስኹምከ? ኣካላዊ ቃንዛ ብኣተነፋፍሳኹም ክትቈጻጸርዎ ትኽእሉዶ ይመስለኩም? ተፈጥሮኣውያን ኣፋውስ ‘natural remedies’ ከ ተጠቒምኩምዶ ትፈልጡ?
ናይዚ ሰሙን’ዚ ትምህርቲ ወዲእና ቅድሚ ምፍልላይና ነቶም ሎሚ ዝተዘራረብናሎም ቃላት ተመሊስና ንርኣዮም። ኵሎም ምስ ኣካላዊ ቃንዛ ዝተኣሳሰሩ’ዮም፡ ‘to cope with’ ምግጣም; ‘pain relief’ ፈውሲ-ቓንዛ፡ ከም ከኒናታት ዝበሉ፡ ‘to push through’ ምጽማም፡ ከምኡ’ውን ‘a remedy’ ልምዳዊ ፈውሲ።
ምሳና ስለዝጸናሕኩም ነመስግን፡ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ መደብ English Together የራኽበና!

Meaning and use

to cope with (verb)

To cope with something bad means 'to be able to deal with it successfully'.

I don’t think I can cope with driving in the city centre – it’s too busy.
I’ve got a lot of work, but it’s OK, I think I can cope with it.

 

pain relief (noun)

Pain relief is medication that you take to stop something hurting.

I had to take pain relief after my operation, my leg was hurting so much.
You can get pain relief medication at a pharmacy.

 

to push through (phrasal verb)

To successfully get past an obstacle or difficult situation.

The weather was terrible, but we pushed through it to get home.
There’s a lot of work to do, so let’s just push through it and finish it.

 

a remedy (noun)

A remedy is something that solves a problem. We often use this word to talk about medicine.

I’ve got the perfect remedy for your problem.
Drinking honey and lemon is a well-known remedy for a cold.

 

Can we control pain?

4 Questions

Choose the correct answer.

ነቲ ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

Parabéns! Você completou o exercício.
Excellent! Excelente! Bad luck! Você acertou:
x / y

Over to you!

So, what about you? Do you like to use 'pain relief' or do you prefer to 'push through' when you're in pain? Are there any 'remedies' you like to use when you're ill? Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብቲ ጠቓሚ ቋንቋ እትመሃርሉን ናይ ምስማዕ ክለትኩም እትለማመድሉን ዝቕጽል መደብ English Together የራኽበና።

Vocabulário desta lição

 • to cope with
  ብኣድማዒ ንኵነታት ምምካት

  pain relief
  ረፍታ-ቃንዛ

  to push through
  ምቕጻል

  a remedy
  ፈውሲ

  incredible
  ዘይእመን

  painkillers
  ፈውሲ-ቃንዛ

  ankle
  ዓካሪቶ