Lição 12

Why do we need sleep?
In today’s episode we will be discussing how sleep is related to our health.

ድቃስ ንምንታይ የድሊ?
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ድቃስ ምስ ጥዕናና ብኸመይ ከም ዝተኣሳሰሩ ክንዝቲ ኢና።

Pontos alcançados nesta lição

0 / 4

 • 0 / 4
  Atividade 1

Atividade 1

Why do we need sleep?

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • heart disease
 • diabetes
 • Alzheimer’s

Quiz

Who sleeps the longest on average? Is it:

a. newborn babies
b. teenagers
c. the elderly

Listen to the discussion about why we need sleep and find out the answer.

Listen to find the answers. Then check them on the transcript below.

Mostre a transcrição Oculte a transcrição

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
መርሓባ፡ እንቋዕ ናብ መደብ English Together ብደሓን መጻእኩም። ኣብዚ መደብ’ዚ ንሓደ ህሉዉ ኣርእስቲ ኣልዒልና ብምዝታይ፡ ንምምይያጥ ዝሕግዘኩም ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና።
ኣነ ተመስገን እየ፡ ምሳይ ዘለዉ ድማ...

Sam
Hi, I’m Sam. Welcome to the programme!

Tom
And I’m Tom. Hello everyone!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሎሚ ብዛዕባ ድቃስ ክንዝቲ ኢና። ኵላህና ድቃስ የድልየና’ዩ፡ ይዅን’ምበር ገሌና ካብ ካልኦት ንላዕሊ ድቃስ የድልየና’ዩ። ስለዚ ናይ ሎሚ ሕቶና ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመደበሩ ‘ሃገራዊ ትካል-ረዲኤት ድቃስ’ ኣብ ዝህቦ ሓበሬታ ይምርኰስ።
ንሱ ኸኣ፡ መን’ዩ ዝያዳ ዝድቅስ ዝብል’ዩ?
ሀ. ዕሸላት
ለ. መንእሰያት
ሐ. ሽማግለታት

Tom
I think it might be C. the elderly, because my grandfather falls asleep all the time. In fact, sometimes he even falls asleep at the dinner table!

Sam
I don’t know. Teenagers can stay in bed for days!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
I would have thought babies. We’ll give the answer later in the programme! መጀመርያ ግን ድቃስ ንምንታይ ከምዘድልየና ብዝምልከት ካብ NPR ዝትባህለ ማዕከን ዜና ዝመንጨወ ሓበሬታ ንከታትል።

News insert
The recommendation from the World Health Organisation is that adults should sleep 8 hours a night, but why? The answer lies in the results of recent studies, which show that there is a direct connection between how long we sleep and how long we live. Matthew Walker, from the Centre for Human Sleep Science at the University of California, Berkeley, says the less you sleep, the more at risk we are from heart disease, diabetes, Alzheimer’s and more, confirming that short sleep predicts a shorter life.

Tom
Do you know, I never get 8 hours of sleep a night… I’m busy, I have other things to do apart from go to sleep.

Sam
Tom, the news story says that’s not good for you! If you’re sleep-deprived, you could have health problems.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Sleep-deprived’ ስእነት-ድቃስ ማለት’ዩ. Yes, they mentioned ‘heart disease’ ሕማም ልቢ, ‘diabetes’ ሽኮርያ and ‘Alzheimer’s’ ሕማም ረሲዕ. Those are all serious!

Tom
But isn’t everybody sleep-deprived these days? I mean, who really gets 8 hours of sleep a night? I know I don’t, for sure!

Sam
I do! I always make sure I get at least 7.5 hours a night.

Tom
How? You’re a really early riser!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Early riser’ ኣንጊሁ ዝትንስእ ማለት’ዩ። Yeah, Sam, you’re always at work so early.

Sam
I’ve always been an early riser, so I just make sure I go to bed early. And I never use my phone, or computer, or drink any coffee before I go to bed.

Tom
Mmh, that might be my problem. I always have a coffee after my dinner...and then I can’t sleep...and then I’m exhausted the next day.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Exhausted’ ኣዝዩ ዝደኸመ ማለት’ዩ። Coffee is not a good idea, Tom.

Sam
Yeah, you always look exhausted in the morning.

Tom
Thanks! That’s why I always need a coffee.

Sam
How many hours of sleep do you get, Tom?

Tom
Probably about 6 hours of sleep a night. How about you?

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
I try to get about 7 hours. ሕጂ እምበኣር ናብታ ኣቐዲምና ዝሓተትናኩም ሕቶ ክንምለስ። ካብዞም ዝስዕቡ መኖም’ዩ ዝያዳ ዝድቅስ?
ሀ. ዕሸላት
ለ. መንእሰያት
ሐ. ሽማግለታት
እቲ መልሱ ሀ እዩ። ዕሸላት ንመዓልቲ ካብ 12 ክሳብ 18 ሰዓታት ድቃስ የድልዮም፡ መናእሰያት ካብ 8.5 ክሳብ 9.5 ሰዓታት፡ ሽማግለታት ድማ 8 ሰዓታት።.

Sam
So, how can we make sure you get more sleep, Tom?

Tom
Well, you don’t need to worry about me, because I always have a lie-in at the weekend.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Have a lie-in’ ጐቦ ምዃን ማለት’ዩ። But do you think it’s possible to ‘catch up’ ቀም ምባል on sleep?

Sam
Yeah, I don’t think you can pay back the sleep you missed by having a lie-in.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
And you need to stop drinking coffee...

Tom
Ok, you two, have you finished? I’m exhausted just listening to you now! In fact, I think I need a coffee.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
It’s only because we care, Tom!
በሉ ቅድሚ ምስንባትና እቶም ሎሚ ዝዘተናሎም ቃላት ደጊምና ክንርእዮም። ኵሎም ምስ ድቃስ ዝተኣሳሰሩ’ዮም። ‘sleep-deprived’ እኹል ድቃስ ዘይምርካብ፡ ‘an early riser’ ኣንጊሁ ዝበራበር፡ ‘exhausted’ ምድካም፡ ከምኡ’ዉን ‘to have a lie-in’ ኣብ ዓራት ጎቦ ምዃን ማለት’ዮም።
ምሳና ብምጽናሕኩም ነመስግን፡ ኣብ ናይ ዝመጽእ ሰሙን መደብ English Together ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።

 

Meaning & Use

sleep-deprived (adjective)

If you are sleep-deprived it means that you are 'suffering from not enough sleep'. We use the verb 'to be'.
Doctors and nurses are often sleep-deprived because they work such long hours and often through the night.

The adjective sleep-deprived is made up of the words sleep, which is a noun here (but can also be a verb), and the adjective deprived. They are joined by a hyphen. Deprived comes from the verb to deprive, which means 'to prevent someone from having or using something'. 
If the drought continues, it will deprive the farmers, their animals and their land of much-needed water.

You can also use the noun deprivation, which means 'the lack of something considered to be a necessity'.
He is suffering from serious sleep deprivation at the moment - he hasn't been to bed for two days!

exhausted (adjective)

Exhausted means 'very tired'. 
She returned exhausted from a long day at work.

Because it describes an extreme feeling, it is not possible to make it stronger by using 'very', but we can use 'really' or 'absolutely'.
I just ran 5 miles for the first time in ages. I'm absolutely exhausted! 

an early riser (noun phrase)

An early riser is 'a person who gets up early in the morning'.
I wish I could be an early riser, but I've never been a morning person. I envy people who can get up early without difficulty!

to have a lie-in (noun phrase)

To have a lie-in means 'to stay in bed after the normal time that we get up'. 
I absolutely love having a lie-in on Sunday! It's my favourite thing about the weekend. 

A lie-in is the noun, and to lie in (without the hyphen) is the verb.
James finds it difficult to lie in beyond 8:00 o'clock on his days off. He's too used to getting up early for work.

Why do we need sleep?

4 Questions

Choose the correct answer.
እቲ ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

Parabéns! Você completou o exercício.
Excellent! Excelente! Bad luck! Você acertou:
x / y

Over to you!

Do you get eight hours of sleep a night or are you 'sleep-deprived'? Do you like to 'have a lie-in' at the weekend? Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝስዕብ መደብ English Together ኣጠቓቕማ ቋንቋን ናይ ምስማዕ ክእለትኩም እተማዕብሉሉን ትምህርቲ ሒዝና ክንቀርብ ኢና።

Vocabulário desta lição

 • sleep-deprived
  እኹል ድቃስ ዘይረክብ

  exhausted
  ዝሃለኸ

  an early riser
  ብጊሓት ዝበራበር

  to have a lie-in
  ቀም ምባል

  to catch up
  ምርካብ

  heart disease
  ሕማም ልቢ

  diabetes
  ሕማም-ሽኮርያ

  Alzheimer’s
  ኣልዛይመርስ