Lição 13

Social media – is it good or bad for us? We are discussing the idea that too much social media can lead to anxiety.
સોશ્યલ મિડિયા એ આપણા માટે સારું છે કે પછી ખરાબ? આજે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે સોશ્યલ મિડિયાનો વધુ પડતો ઉપયોગ અસ્વસ્થતા પરિણામી શકે છે. 

Lições desta unidade

Pontos alcançados nesta lição

0 / 4

 • 0 / 4
  Atividade 1

Atividade 1

Social media anxiety

Social media – is it good or bad for us? We are discussing the idea that too much social media can lead to anxiety.
સોશ્યલ મિડિયા એ આપણા માટે સારું છે કે પછી ખરાબ? આજે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે સોશ્યલ મિડિયાનો વધુ પડતો ઉપયોગ અસ્વસ્થતા પરિણામી શકે છે.

Quiz

Approximately how many social media users are there worldwide?

a) 1 billion
b) 3 billion
c) 6 billion

Listen to discover the answer!

Listen to the audio and take the quiz.

Mostre a transcrição Oculte a transcrição

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ વેલકમ. English Togetherમાં આપનું સ્વાગત છે...હું છું રીષી...અને આજે મારી સાથે છે...#

Tom
Hi everyone I’m Tom welcome again to today’s programme!

Today I’m here with Rob… Rob! We’re recording!

Rob
I’m just taking a selfie for social media. What do you think…?

Tom
It doesn’t matter! Pay attention!

Rob
Hey! This is the age of information!

પ્રેઝન્ટર
The age of information એક પરિભાષા છે. આ એવું આધુનિક યુગનું વર્ણન કરે છે, જે ઇન્ટરનેટની અસર હેઠળ છે. ચર્ચાની શરૂઆત પ્રશ્નથી કરીએ. ગ્લોબલ ડિજિટલ રિપૉર્ટ 2018 મુજબ વિશ્વમાં સોશ્યલ મિડિયાનો ઉપયોગ કરનાર લોકોની સંખ્યા શું છે?

અ) 1 અબજ
બ) 3 અબજ
ક) 6 અબજ

Rob
Social media must be popular in your country, right?

પ્રેઝન્ટર
Yes. It is very popular among youths.

Tom
It’s enormously popular here in the UK, too. In fact, people are starting to worry that too much social media might have an adverse effect on our health.

પ્રેઝન્ટર
‘An adverse effect’ એટલે પ્રતિકૂળ અસર. મિત્રો, હવે તમે BBC Radio Foyle દ્વારા Sunday Sequenceકાર્યક્રમ માટે તૈયાર કરવામાં આવેલ સમાચાર સાંભળો, જેમાં બાળકો અને સોશ્યલ મિડિયા વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. What does the guest say about depression and anxiety? ‘Depression’ ને ગુજરાતીમાં કહીશું માનસિક ઉદાસીનતા જ્યારે ‘anxiety’ એટલે બેચેની અથવા અજંપો.

News

Presenter
We are spending an average of two hours every day sharing, liking tweeting and updating. But what impact is all of this having on our mental health?

Guest
We don’t have specific evidence that says interaction with smartphone devices or social media cause negative impacts. However, there is a growing body of evidence about the harmful effects in the use of social technology. What we’ve seen is an increase in rates of anxiety and depression in young children and young teens have increased by over 70% in the last 25 years.

Tom
Wow! Anxiety and depression have risen by 75% in 25 years! That’s terrible!

Rob
Come on! Social media hasn’t been around for 25 years! Lots of things make people feel depressed and anxious. Surely connecting with friends easily is a good thing?

Tom
Perhaps, but there’s also the idea that social media causes social isolation.

પ્રેઝન્ટર
‘Social isolation’ એટલે સામાજીક એકલતા. Why do you say that?

Tom
Well, people aren’t meeting and talking in real life. Instead, they communicate online using their online personas.

પ્રેઝન્ટર
‘An online persona’ એટલે ઑનલાઇન વ્યક્તિત્વ. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો એવું વ્યક્તિત્વ જે તમે ઑનલાઇન લોકોને બતાવવા માંગો છો. સામાન્યતઃ ઑનલાઇન વ્યક્તિત્વને આદર્શ રૂપ આપવામાં આવે છે. So Rob is creating 'an online persona' when he edits his photos?

Tom
Exactly!

Rob
Hey!

Tom
Well, all of your photos, Rob, are of you having fun. And they’re all aesthetically perfect! It’s not accurate!

Rob
That’s just not fair!

પ્રેઝન્ટર
‘Aesthetic’ એટલે જોવામાં સારી લાગે તેવી સુંદરતા. બીજો અર્થ થાય છે ચિત્તાકર્ષક. Aesthetically perfect means ‘perfect to look at.’ ગુજરાતીમાં ‘perfect to look at’ નો અર્થ થાય છે દેખાવમાં એકદમ પરિપૂર્ણ.

Rob
You’re taking this too seriously, Tom. People always want to look their best in photos – it’s just natural!

Tom
But it’s not natural for people to be constantly bombarded by social media posts, is it?

પ્રેઝન્ટર
‘To be bombarded by something’ એટલે કોઈ બાબત અથવા વસ્તુનો બળજબરીપૂર્વક અને સતત મારો.  What do you mean by that?

Tom
Well, social media users experience a daily bombardment of perfect images. It’s easy to feel anxious about your own life if everyone else’s seems to be better! I think social media makes it very easy to draw negative comparisons between our own lives and other people’s!

પ્રેઝન્ટર
‘To draw negative comparisons’ એટલે નકારાત્મક તુલના કરવી.#

Tom
Calm down! If social media is so bad for us, why are so many people using it?

પ્રેઝન્ટર
And there are a lot of social media users! વિશ્વમાં 3.2 અબજ લોકો સોશ્યલ મિડિયાનો ઉપયોગ કરે છે, જે આજના પ્રશ્નનો જવાબ છે.

Rob
You see, Tom. 3.2 billion people can’t all be adversely affected by social media, can they?  Plus, what about our own social media pages? People can chat and learn English for free!

Tom
Well, I suppose that’s true, perhaps there are some benefits…

Rob
Of course there are! Now come here and get into this selfie with me!

Tom
No! Stop it!

પ્રેઝન્ટર
Hey! મને પણ શામેલ કરો!   મિત્રો, શું તમે ‘online persona’ ધરોવો છો?  અથવા તો શું તમે ઇન્ટરનેટ ઉપર એવી તસ્વીરો મૂકો છો જે ‘aesthetically perfect’ હોય?  મિત્રો, ‘online persona’ એટલે ઑનલાઇન વ્યક્તિત્વ  જ્યારે ‘aesthetically perfect’ નો અર્થ થાય છે દેખાવમાં એકદમ પરિપૂર્ણ. તમારા મતે શું સોશ્યલ મિડિયા વ્યક્તિઓને ‘negative comparisons’ એટલે નકારાત્મક તુલના કરવા માટે પ્રેરે છે?  આજે આપણે ‘the age of information’ અને ‘a constant bombardment’ વિશે પણ જાણ્યું. ‘The age of information’  એક પરિભાષા છે. આ એક એવું આધુનિક યુગનું વર્ણન કરે છે, જે ઇન્ટરનેટની અસર હેઠળ છે. ‘A constant bombardment’ એટલે કોઈ બાબત અથવા વસ્તુનો સતત મારો ચલાવવો. Thanks for joining us and see you next time for more English Together! Bye!

Language

an adverse effect
An adverse effect is a negative effect. Effect is a noun. We can use the adjective ‘adverse’ here. If we want to describe the verb, to affect, we need to use the adverb ‘adversely’.

Smoking can have an adverse effect on your health!
Forty years of smoking adversely affected his health.

aesthetic
Aesthetic is a noun which is similar ‘appearance’. It is often associated with beauty or things which are pleasing to look at.
I like the music on the band’s new album but the aesthetic is terrible. They should change the picture.

It is common to see aesthetic in its adverbial form, aesthetically.
The building is very aesthetically pleasing, I just hope it’s warm inside!


[to be] bombarded
To bombard, historically, means ‘to shoot’ or ‘to bomb’. In a modern context, we use it to describe a situation in which we are forcefully and repetitively exposed or subjected to something. We often use this expression in the passive to stress the severity of the results we experience.
Every time I use the internet I am bombarded with adverts!

We can use the noun, bombardment, to describe the thing(s) we encounter.
I’m so busy at work! Every day I have a non-stop bombardment of emails and phone calls!


Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
તમે કેટલું શીખ્યાં? જાણો, સવાલોનો જવાબ આપીને.

Social media anxiety

4 Questions

Choose the correct answer.
નીચેના સવાલોનો સાચો જવાબ આપો.

Parabéns! Você completou o exercício.
Excellent! Excelente! Bad luck! Você acertou:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
આવાં જ બીજા રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું ઇંગ્લિશ ટૂગેધરમાં, જ્યાં શીખશો સંવાદ માટે જરૂરી ભાષા.

Vocabulário desta lição

 • the age of information
  ઇન્ટરનેટની અસર હેઠળ આધુનિક યુગ
  an adverse effect
  પ્રતિકૂળ અસર
  social isolation
  સામાજીક એકલતા
  anxiety
  અસ્વસ્થતા, ચિંતા
  depression
  માનસિક ઉદાસીનતા
  aesthetically perfect
  દેખાવમાં એકદમ પરિપૂર્ણ
  constant bombardment
  કોઈ બાબત અથવા વસ્તુનો સતત મારો
  to draw negative comparisons
  નકારાત્મક તુલના કરવી
  an online persona
  ઇન્ટરનેટ ઉપર પોતાના માહિતી આપવું
  overexposure
  જરૂર કરતાં વધારાનો અનુભવ કરવું