Lição 4

Listen to find out how to use an everyday English expression.
መዓልታዊ እንጥቀመሎም ናይ እንግሊዝኛ መግለጺ ሓሳባት ብኸመይ ከም እትጥቀሙሎም ንምርዳእ ተኸታተሉ።

Lições desta unidade

Pontos alcançados nesta lição

0 / 3

 • 0 / 3
  Atividade 1

Atividade 1

To see red

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • bus
 • crowded
 • angry

Listen to two friends, Jennifer and Feifei as they travel around London. As you listen, think about these questions:

 • What happens when they try and get the bus?
 • What happens when they get on the bus?
 • How do these things make them feel?

Listen to find out the answers. Then check them on the transcript below.

Mostre a transcrição Oculte a transcrição

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሰላም፣ አዚ ናይ ቋንቋ እንግሊዝኛ ኣገባብ ኣዘራርባ ንክትመሃሩ ዝሕግዝኩም መደብ English Expressions እዩ። እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም።
ሎሚ፡ ‘to see red’ ‘ቀይሕ ምርኣይ’ ዚብል ናይ እንግሊዝኛ ኣዘራርባ ክንርኢ ኢና። እንታይ ማለት ይመስለኩም? ሕራይ፡ ምስማዕ ቀጽሉ!
ፈይፈይን ጀኒፈርን፡ ቀዪሕ ሕብሪ ‘red’ ኣብ መዓልታዊ መነባብሮ ለንደን ክሳብ ክንደይ ዝሰጠመ ምዃኑ ክድህስሳ’የን። ኣብ ማእከል ከተማ ለንደን ክንደይ ቀያሕቲ ነገራት ክረኽባ ከም ዝኽእላ ክፍትሻ’የን። ብኸመይ ከምዝገብረኦ ንምርዳእ ሓቢርና ንስማዕ።

<out on the street>

Jennifer
So, here we are on Oxford Street – it's one of the busiest streets in London. So let's play a game: how many red things can you see? You go first, Feifei!

Feifei
It's easy to see red things in London. Look over there - there's a red post box.

Jennifer
That's a good one. Ok, my turn. There are a couple of red telephone boxes over there. Not many people use them nowadays, because almost everyone has mobile phones, but they are certainly another iconic symbol of London.

Feifei
If something is iconic, it typically represents something – so a red telephone box typically represents London. Here comes one of the most iconic symbols of London – a big, red double decker bus!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ስለዚ ፈይፈይን ጀኒፈርን ክንደይ ቀያሕቲ ነገራት ረኺበን? ብድምር ሰለስተ ቀያሕቲ ነገራት ረኺበን። ሳጹን-ጶስጣ፡ ናይ ተሌፎን ቀፎ ከምኡ’ውን ... እወ፡ ልክዕ፡ ሓንቲ ዓባይ ቀያሕ ‘double decker bus’ በዓልቲ ክልተ ደርቢ-ኣውቶቡስ። ሕጂ ኣብ’ታ በዓልቲ ክልተ ደርቢ-ኣውቶቡስ ተሳፊረን ናብ ሓደ ካልእ ቦታ ክጐዓዛ እየን። ናበይ ገጸን ከም ዝጐዓዛ ንከታተል።

Jennifer
Shall we get on it and head over to Hyde Park for a stroll?

Feifei
Good idea. I'll stick my hand out for the bus… <bus drives past> Hey! It didn't stop!

Jennifer
Oh that's so annoying! It really makes me see red!

Feifei
Oh, me too! Here, the phrase 'to see red' can be used to describe getting really angry about something.

Jennifer
Well, don't worry. We can catch the next one… in fact, here comes another.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ፈይፈይ ነታ ኣውቶቡስ ደው ንኽትብል ምልክት ምስ ገበረት፡ እታ ኣውቶቡስ ግን ከምቲ ግቡእ ደው ከይበለት ጕዕዞኣ ቀጸለት። ፈይፈይ ዉልዕ በላ ወይ ከኣ ቀይሕ ተራእያ ‘saw red’. ‘To see red’ ዚብል ኣዘራርባ ብገለ ነገር ናይ ብሓቂ ክትሓርቕ እንከሎኻ ማለት’ዩ። ፈጺሙ ምስ ሕብሪ ዘተኣሳስር ነገር የብሉን።

ሕጂ ፈይፈይን ጀኒፈርን ኣብ ኣውቶቡስ ተሳፊረን ኣለዋ፡ ጽቕጥቅጥ ድማ’ሎ። ንጀኒፈር ዘሕረቓ ወይ ቀይሕ ክሳብ ዝረኣያ ‘ seeing red’ ዝገበረ ካልእ ኣብነት ስምዑ። እንታይ’ዩ ክትሓርቕ ዝገብራ? ንፈይፈይከ ኣብቲ መናፈሻ ዘሕረቓ ‘see red’ እንታይ ኰን ይኸዉን?

Feifei
We made it! Off to Hyde Park we go. Shall we move down inside and get a seat? There's a couple at the back there.

Jennifer
There are quite a few people in the way though… Excuse me, sorry, can I just squeeze past into this seat? Would you mind moving out of the way? Excuse me?

<whispering> These people won't let me past! They're just pretending we're not here. Oh! I'm really seeing red now!

<sound of birdsong>

It's lovely here in the park – it’s a breath of fresh air compared to that crowded bus. Shall we find somewhere to go and eat our sandwiches?

Feifei
Here's a picnic area, let's sit down. Oh no - more red!

Jennifer
What do you mean?

Feifei
Someone has spray-painted red graffiti all over the table and the seat… And the paint is still wet! It's all over my clothes! I thought I was seeing red before, but I'm really seeing red now!

Jennifer
Well, our game was to look for red things in London – but I didn't think we'd be seeing red all afternoon! I think it might be time to go home, before we see red again!

Feifei
I think you’re right.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ካልእ እዋን ንጀኒፈር ኰነ ፈይፈይ ‘see red’ ዝገብር ከየጓንፈን ተስፋ ንገብር። ሎሚ: ‘see red’ ክንብል ከሎና ሓሪቕና ንምባል ምዃኑ ተማሂርኩም ኣለኹም። ቀይሕ ዝተራእየኩም እዋን መዓስ ኮን ነይሩ ይኸዉን?
ኣብቲ ዝቕጽል መደብ English Expressions ካልእ ትሕዝቶ ሒዝና ክንቀርብ ኢና። See you next time!

 Answers

 • The first bus didn’t stop.
 • The people on the second bus didn’t move out of the way.
 • These things made Jennifer and Feifei feel angry.

How do I use it?

The expression ‘to see red’, is made with the verb ‘see’. It is used in a few different tenses in this episode:

I’m really seeing red now.

I thought I was seeing red before.

It might be time to go home, before we see red again!

We often use it together with the verb ‘make’ as in this example:

It really makes me see red.

To see red

3 Questions

Choose the correct answer.
ነቲ ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

Parabéns! Você completou o exercício.
Excellent! Excelente! Bad luck! Você acertou:
x / y

Over to you!

Has anything ever made you ‘see red’? What happened? What did you do? Come and tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብቲ ጠቓሚ ቋንቋ እትመሃርሉን ናይ ምስማዕ ክለትኩም እትለማመድሉን ዝቕጽል መደብ English Expressions የራኽበና።

Vocabulário desta lição

 • a post box
  ሳጹን-ጶስጣ

  a telephone box
  ናይ ተሌፎን-ጋርዛ (ካቢና)

  iconic
  ትእምርታዊ

  a bus
  ኣውቶቡስ

  angry
  ቍጡዕ

  crowded
  ጽዑቕ/ ጽቕጥቅጥ

  a picnic
  ሽርሽር