1

One-minute English :1 واحد

انتخاب واحد

 1. 1 One-minute English
 • Completed

  جلسه 1

  1 تمرین

  Used to

  06 Jun 2018

  In today's One-minute English Tom will explain how to use ‘used to’.
  आजच्या एका मिनिटात इंग्लिश मध्ये आपण ‘used to’ कसं वापरायचं ते शिकूया

 • Completed

  جلسه 2

  1 تمرین

  For vs Since

  06 Jun 2018

  In today's One-minute English Kee will explain how to use ‘for’ and 'since'.
  आजच्या One-minute Englishमध्ये की तुम्हाला 'for' आणि 'since' चा वापर कसा करायचा ते शिकवणार आहे.

 • Completed

  جلسه 3

  1 تمرین

  5 ways to use 'actually'

  08 Jun 2018

  How many ways can you use 'actually'?
  In today's video we look at 5 ways to use this common word.

  'Actually' किती आणि कशा प्रकारे वापरता येतं माहितीये?
  हा अगदी साधासाच शब्द किती प्रकारे वापरता येता ते आजच्या भागात शिकूया.

 • Completed

  جلسه 4

  1 تمرین

  Would rather

  20 Jun 2018

  In today's One-minute English Tom will explain how to use ‘would rather'.
  आजच्या One-minute English मध्ये टॉम तुम्हाला ‘would rather’ कसं वापरायचं ते शिकवणार आहे.

 • Completed

  جلسه 5

  1 تمرین

  Real conditionals

  21 Jun 2018

  In today's One-minute English Phil will explain how to use real conditionals.
  फिल आजच्या भागात आपल्याला real conditionals चा वापर कसा करायचा ते सांगणार आहे.

 • Completed

  جلسه 6

  1 تمرین

  Must vs Have to

  29 Jun 2018

  In today's One-minute English, Kee will explain how to use ‘must' and 'have to’.
  आजच्या One-minute Englishमध्ये, की आपल्याला ‘must' आणि 'have to’ चा योग्य वापर कसा करायचा ते सांगणार आहे.

 • Completed

  جلسه 7

  1 تمرین

  Mustn't vs Don't have to

  06 Jul 2018

  In today's One-minute English, Kee will explain how to use ‘mustn't' and 'don't have to’.
  आजच्या One-minute Englishमध्ये, की  ‘mustn't ' आणि 'don't have to’ चा योग्य वापर कसा करायचा ते सांगणार आहे.

 • Completed

  جلسه 8

  1 تمرین

  Talking about dreams

  16 Jul 2018

  In today's One-minute English Phil will explain how to talk about dreams.
  आजच्या One-minute English स्वप्नांबद्दल कसं बोलायचं ते फिल शिकवणार आहे.

 • Completed

  جلسه 9

  1 تمرین

  Both, neither, either

  16 Jul 2018

  What’s the difference between ‘both’, ‘neither’ & ‘either’?
  In today's video we look at how to use these useful words.

  ‘Both’, ‘neither’ & ‘either’ मध्ये काय फरक आहे?
  हे शब्द कसे वापरायचे ते आजच्या भागात शिकूया.

 • Completed

  جلسه 10

  1 تمرین

  Make and do

  26 Jul 2018

  In today's One-minute English Phil will explain how to use make and do.

  आजच्या One-minute Englishमध्ये 'make' आणि 'do' चा वापर कसा करायचा ते फिल शिकवणार आहे.

 • Completed

  جلسه 11

  1 تمرین

  Have something done

  07 Aug 2018

  In today's One-minute English Tom will explain the expression ‘have something done’
  आजच्या भागात ‘have something done’ चा वापर शिकूया.

 • Completed

  جلسه 12

  1 تمرین

  Be used to

  17 Aug 2018

  In today's One-minute English Tom will explain how to use ‘be used to’.
  आजच्या भागात 'be used to’ चा वापर कसा करायचा ते टॉम शिकवणार आहे.

 • Completed

  جلسه 13

  1 تمرین

  Too and very

  23 Aug 2018

  In today's One-minute English Phil will explain how to use 'too' and 'very'.
  आजच्या भागात 'too' आणि 'very'चा योग्य वापर कसा करायचा ते फिल शिकवणार आहे.

 • Completed

  جلسه 14

  1 تمرین

  5 ways to use 'hard'

  22 Aug 2018

  How many meanings does ‘hard’ have?
  In today's video we look at five different ways you can use it.

  ‘Hard’ चा वापर किती प्रकारे करता येतो?
  आजच्या भागात आपण याचे पाच प्रकार शिकणार आहोत.

 • Completed

  جلسه 15

  1 تمرین

  3 ways to use 'if only'

  03 Sep 2018

  Do we use ‘if only’ to talk about the present, past or future? In today's video we find out.
  ‘If only’ चा वापर वर्तमानकाळात होतो, भूतकाळात की भविष्यकाळात? शिकू आजच्या भागात.

 • Completed

  جلسه 16

  1 تمرین

  Active vs Passive

  04 Sep 2018

  In today's One-minute English, Kee will explain how to make ‘active' and 'passive’.
  आजच्या One-minute Englishमध्ये की आपल्याला ‘active' आणि 'passive’ वाक्यं कशी तयार करायची ते सांगणार आहे. 

 • Completed

  جلسه 17

  1 تمرین

  Fun and funny

  10 Sep 2018

  In today's One-minute English Phil will explain the difference between fun and funny.
  आजच्या One-minute English मध्य फिल आपल्याला fun आणि funny मधला फरक समजवून सांगणार आहे.

 • Completed

  جلسه 18

  1 تمرین

  Three facts about 'the'

  02 Oct 2018

  In today's One-minute English Phil will explain three facts about 'the'.
  आजच्या One-minute English मध्ये फिल आपल्याला 'the' बद्दल तीन गोष्टी सांगणार आहे.

 • Completed

  جلسه 19

  1 تمرین

  5 ways to use 'in' with time expressions

  09 Oct 2018

  In today's One-minute English Phil will explain how to use the preposition 'in' with time expressions.
  आजच्या One-minute Englishमध्ये  फिल आपल्याला 'in' चा वापर कसा होतो ते सांगणार आहे.

 • Completed

  جلسه 20

  1 تمرین

  How to use ‘wish’

  12 Oct 2018

  In today's One-minute English Tom will explain what to use after the verb ‘wish’.
  आजच्या One-minute Englishमध्ये टॉम आपल्याला ‘wish’ या क्रियापदाचा वापर कसा करायचा ते सांगणार आहे.

 • Completed

  جلسه 21

  1 تمرین

  Come back vs Go back

  18 Oct 2018

  In today's One-minute English Sam will explain the difference between ‘come back’ and ‘go back’
  आजच्या  One-minute English मध्ये सॅम  ‘come back’ आणि ‘go back’ मधला फरक सांगणार आहे.

 • Completed

  جلسه 22

  1 تمرین

  So vs Such

  31 Oct 2018

  In today's One-minute English Sam will explain the difference between ‘so’ and ‘such’.
  आजच्या  One-minute English मध्ये सॅम ‘so’आणि ‘such’ मधला फरक सांगणार आहे.

 • Completed

  جلسه 23

  1 تمرین

  Person vs people

  07 Nov 2018

  In today's One-minute English Dan will explain the differences between ‘person’ and ‘people’.
  आजच्या  One-minute English मध्ये डॅन ‘person’ आणि ‘people’ मधला फरक सांगणार आहे .

 • Completed

  جلسه 24

  1 تمرین

  Raise vs Rise

  13 Nov 2018

  In today's One-minute English Sian will explain the differences between ‘raise’ and ‘rise’.
  आजच्या One-minute English मध्ये शान ‘raise’ आणि ‘rise’ मधला फरक सांगणार आहे.

 • Completed

  جلسه 25

  1 تمرین

  Play, do and go for sports

  16 Nov 2018

  In today's One-minute English Phil will explain how to use 'play', 'go' and 'do' with different sports. One-minute English मध्ये फिल, वेगवेगळ्या खेळांसाठी 'play', 'go' आणि 'do' कसं वापरायचं ते शिकवणार आहे.