جلسه 3

Penguins have a distinctive walk, or ‘waddle’. Today we discover the scientific theory that explains why penguins waddle.
પૅન્ગ્વિનની એક અલગ ચાલ અથવા 'waddle' હોય છે. આજે અમે પૅન્ગ્વિનની અલગ ચાલ પાછળની વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત વિશે ચર્ચા કરી રહ્યાં છે.

جلسه های این واحد

Session 3 score

0 / 3

 • 0 / 3
  تمرین 1

تمرین 1

Why do penguins waddle?

Penguins have a distinctive walk, or ‘waddle’. Today we discover the scientific theory that explains why penguins waddle.
પૅન્ગ્વિનની એક અલગ ચાલ અથવા 'waddle' હોય છે. આજે અમે પૅન્ગ્વિનની અલગ ચાલ પાછળની વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંત વિશે ચર્ચા કરી રહ્યાં છે.

Before you listen/Pre-listening

1) How many words can you think of that describe penguins and the way that they walk?
2) How can scientists compare animals today to animals in the past?

Listen to the audio and take the quiz.

نشان دادن متن پنهان کردن متن

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો. Welcome to Listen here! એક એવો કાર્યક્રમ જ્યાં તમે શીખશો અંગ્રેજી સમાચારોની અંદર ઉપયોગમાં લેવાતા ભાષા વિશે. હું છું રીષી.

Tom
And hello again everyone, I’m Tom. Good news for animal lovers! Today we are discussing penguins and asking the question ‘why do penguins waddle?’

પ્રેઝન્ટર
Waddle એક ચાલવાનો પ્રકાર છે. તે રમૂજ અથવા શોખનું સૂચન કરે છે. સામાન્યતઃ આ શબ્દનો ઉપયોગ નવજાત અને બાળકો માટે થાય છે.

Tom
Let’s listen to the first part of today’s clip from BBC Radio 4’s Today Programme!

પ્રેઝન્ટર
Good idea! મહિલા પત્રકાર લંડન ઝુની અંદર પૅન્ગ્વિનો માટે બનેલા વાડમાં છે. હાલમાં waddle ઉપર જે વૈજ્ઞાનિક સંશોધન થયું છે તે વિશે તે જણાવી રહી છે. મિત્રો, સાંભળો અને જાણો કે પૅન્ગ્વિનની ચાલ વિશે જણાવવા માટે મહિલા પત્રકાર ક્યા શબ્દોનો ઉપયોગ કરે છે.

Presenter
With its tiny legs and stiff, upright posture a penguin has a waddle that's more than a little ungainly. But by installing a high-tech track in London Zoo, scientists will measure every tiny movement the birds make.

Tom
Did you hear that penguin? She mentions posture.

પ્રેઝન્ટર
Posture એટલે અંગસ્થિતિ. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો ઉભા રહેવાનો અથવા બેસાવાનો અંદાજ. આ શબ્દ મુખ્યત્વે માનવીઓ માટે ઉપયોગમાં લેવમાં આવે છે. મહિલા પત્રકાર પૅન્ગ્વિનોનાં posture ને stiffઅને uprightતરીકે વર્ણાવે છે. Stiffનો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે અક્કડ. બીજો અર્થ થાય છે કડક. Uprightએટલે ટટ્ટાર, બીજો અર્થ થાય છે સીધું.  

Tom
And she also describes the waddle as ‘ungainly’.

પ્રેઝન્ટર
Ungainlyએટલે કઢંગું. This means the same as awkward and clumsy.

Tom
The presenter actually uses a phrase before ‘ungainly’. What is it? Listen again after ‘the penguin has a waddle

Insert
With its tiny legs and stiff, upright posture a penguin has a waddle that's more than a little ungainly.

Tom
She said ‘that’s more than a little ungainly’.

પ્રેઝન્ટર
‘More than a little’
નો અર્થ થાય છે થોડું વધુ. Why doesn’t she say ‘quite ungainly’?That’s much simpler!

Tom
Well, we often say this when we want to suggest something slightly negative in a more positive manner. Plus, the rhythm sounds good. Say it with me to practice!

‘a little’

‘more than a little’

‘more than a little ungainly’!

Can you give us an example now?

પ્રેઝન્ટર
Hmm… Working with you is more than a little difficult, sometimes! મહિલા પત્રકાર જણાવી રહીં છે કે વૈજ્ઞાનિકો કઈ રીતે ટ્રેકનો ઉપયોગ કરીને પેન્ગ્વિનોનું હિલચાલ રેકોર્ડ કરી રહ્યાં છે. અને પછી એકત્રિત કરેલી માહિતીને અગાઉની માહિતી સાથે તુલના કરી રહ્યાં છે.

Tom
We can find stones or rocks with animal remains inside them. What’s the name for these? Let’s listen again!

Insert
But by installing a high-tech track in London Zoo, scientists will measure every tiny movement the birds make. The researchers will then compare this data with penguin fossils.

Tom
Aha! She said penguin fossils!

પ્રેઝન્ટર
Fossil એટલે જીવાશ્મ. Let’s pause. આપણે જાણ્યું કે કઈ રીતે આધુનિક પેન્ગ્વિનોનું એક ‘stiff, upright posture’ હોય છે અને સાથે-સાથે tiny legs પણ. Do you think modern penguins are the same as those in the past? Listen on to find out!

Insert
The researchers will then compare this data with penguin fossils. They think that the ancient birds didn't waddle and had a more horizontal posture with different leg anatomy. The scientists suspect that as modern-day penguins became better adapted to swimming, they became more clumsy on land.

Tom
So, they aren’t the same!We’ve heard how modern penguins have an upright posture. Penguins in the past were the opposite! They had a horizontal posture.

પ્રેઝન્ટર
Horizontalનો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે આડું. Which means they were lying flat!

Tom
Right! Their legs have probably adapted over time as their posture changed.

પ્રેઝન્ટર
To adapt
એટલે અનુરૂપ બનવું. આપણે adapt to ની સાથે સંજ્ઞા અને –ING સાથે પૂર્ણ થતાં ક્રિયાપદનો સામાન્યતઃ ઉપયોગ કરીએ છીએ. ચાલો ફરીથી છેલ્લાં વાક્યને સાંભળીએ અને જાણીએ કે પેન્ગ્વિન કઈ વસ્તુથી adapt to થઈ ગયા છે.

Insert
The scientists suspect that as modern-day penguins became better adapted to swimming, they became more clumsy on land.

Tom
So, penguins adapted to swimming. This means the anatomy,or structure, of their legs changed to become more suitable for water.

પ્રેઝન્ટર
And that’s why they’re clumsy. ગુજરાતીમાં clumsy નો અર્થ થાય છે બેડોળ.

Tom
Exactly! So, have you adapted to presenting Listen Here yet?

પ્રેઝન્ટર
I think I’ve adapted by now! And we hope your ears are adapting to our show! Join us next time to learn more! Say goodbye, Tom!

Tom
Bye everyone! See you next time!

 

 

Language features

 

Listen to today’s clip in full here.
Source: Today

horizontal / upright posture

Posture relates to position. It describes someone’s position when they are standing or sitting.

 • You should sit up straight at your desk! A bad posture can cause back pain.

Horizontal describes something which lies flat or level with the ground.  The opposite of horizontal is vertical. Upright is a synonym of vertical which. It’s commonly used when referring to posture.

to adapt

To adapt means ‘to change in accordance with something’.

 • After I had a baby I adapted my bike – it now has two seats instead of one!

To become adapted describes the process of changing when change is influenced by important factors.

 • Otters have become adapted to cold water. They have thick fur which keeps them warm.

anatomy

Anatomy is a noun used to refer to the structure of the body.

 • The anatomy of a shark is perfect for hunting in the sea. They have sharp teeth and can breathe underwater using gills.

The subject name for the study of bodily structure is also anatomy.

 • I need to leave or I will be late for anatomy class!

Why do penguins waddle?

3 Questions

Choose the correct answer.
નીચેના સવાલોના સાચો જવાબ આપો.

تبریک می گوییم
Excellent! آفرین! نمره شما Bad luck! :
x / y

Join us for our next episode of Listen Here! when we will learn more useful language and practise your listening skills.
આવાં જ બીજા રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું Listen Here! માં, જ્યાં શીખશો સંવાદ માટે જરૂરી અને મહત્ત્વની ભાષા.

دستور زبان این جلسه

واژه های تازه این جلسه

 • waddle
  ટૂંકાં પગલાં ભરીને ડોલતાં ડોલતાં ચાલવું

  stiff
  અક્કડ, કડક

  upright
  ટટ્ટાર, સીધું

  posture
  અંગસ્થિતિ

  ungainly
  કઢંગું

  clumsy
  બેડોળ

  fossils
  જીવાશ્મ

  anatomy
  શરીરરચના (શાસ્ત્ર)

  to adapt
  અનુરૂપ બનવું