جلسه 12

With the number of food allergies on the rise in the UK, in this episode of Listen Here, we discuss what might be one of the leading causes of this phenomenon.
ખાદ્ય ઍલર્જીના કિસ્સાઓ યુ.કે. માં વધી રહ્યાં છે. આજે Listen Here નાં ઍપિસોડમાં અમે આની પાછળનાં મુખ્ય કારણો વિશે ચર્ચા કરી રહ્યાં છે.

جلسه های این واحد

Session 12 score

0 / 4

 • 0 / 4
  تمرین 1

تمرین 1

Why might you develop a food allergy?

An increasing number of allergic reaction patients in hospitals are due to food allergies – why might this be happening?
હૉસ્પિટલોમાં ઍલર્જીનાં પ્રતિક્રિયાથી પીડાતાં દર્દીઓની સંખ્યા સતત વધી રહી છે અને ખાદ્ય ઍલર્જી અાનું મુખ્ય કારણ છે. પણ આવું શા માટે થઈ રહ્યું છે?

Before you listen/Pre-listening

Consider the following questions:
-What are some common types of food allergies?
-How might having a food allergy affect your life?

Listen to the audio and take the quiz.

نشان دادن متن پنهان کردن متن

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ Welcome to Listen here! આ એક એવો કાર્યક્રમ છે જ્યાં તમે શીખશો અંગ્રેજી સમાચારોની અંદર ઉપયોગમાં લેવાતા ભાષા વિશે. હું છું રીષી.

James
I’m James- hi everybody.

Tom
And I’m Tom – welcome back!

James
So guys, do you have any food allergies? You know, foods that your body is sensitive to and you have to avoid?

પ્રેઝન્ટર
Food allergy એટલે ખોરાકનાં કારણે થતી ઍલર્જી. How about you Tom?

Tom
No, I never have to watch what I eat.

પ્રેઝન્ટર
To watch what you eat એટલે પોતે ક્યા પ્રકારનો અને ક્યો ખોરાક લેવું તેનાં ઉપર નિયંત્રણ રાખવું.

James
No, me neither!

પ્રેઝન્ટર
મિત્રો, હવે તમે બાળરોગ વિજ્ઞાની ઍડમ ફૉક્સને સાંભળો જે ખોરાકથી થતાં ઍલર્જી વિશે જણાવી રહ્યાં છે. સાંભળો અને નક્કી કરો કે ખોરાકથી થતી ઍલર્જા અગાઉનાં સમયમાં સામાન્ય હતી કે આજનાં સમયમાં? તમારી મદદ માટે શબ્દો છે ‘allergic’ અને ‘eczema’. મિત્રો, ‘allergic’ એ અંગ્રેજી શબ્દ ‘allergy’ નો વિશેષણાત્મક પ્રકાર છે. It is the adjective form of ‘allergy’. ‘Eczema’ ને ગુજરાતીમાં કહીશું ખરજવું.

Adam Fox
I think we can be very confident, if you look back over, say, 30 or 40 years that there are much more allergic problems around now than there were. So for example, very robust studies that look at the prevalence of things like eczema and food allergy do show really significant increases. Over the course of around five years, there was over a 300% increase in the amount of visits for severe allergic reactions.

પ્રેઝન્ટર
Robust એટલે જોમવાળું જ્યારે prevalence of નો અર્થ થાય છે સામાન્યપણે જોવામાં આવતું. મિત્રો, significant increases નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે નોંધપાત્ર વધારો. So how significant was the increase in the number of children who visited hospital with food allergies?

Tom
He said over 300% - that’s incredible. Who’d have thought it had increased so much!

James
I know! But did you hear what he said?

Adam Fox
If you look back over the past 30 or 40 years that there are much more allergic problems than there were.

Tom
Oh yeh James! He used the zero conditional – that’s when you use ‘if’ with two present tense clauses.

James
That’s right Tom – we often use it when we’re talking about things that are always true, like scientific facts. For example, ‘If you eat healthy food, you don’t get fat’.

પ્રેઝન્ટર
બે વર્તમાનકાળની સાથે અંગ્રેજી શબ્દ ‘if’ નો ઉપયોગ કરવાથી ઝીરો કંડિશનલ બને છે. ઝીરો કંડિશનલનો ઉપયોગ જે કાયમ સાચું છે તે વિશે જણાવવા માટે કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે ‘If you heat up water, it boils’. ચાલો બીજો દાખલો સાંભળીએ. ઍડમ ફૉક્સ મુજબ એ કઈ ઉંમર છે જેમાં બાળકોને સૌથી food allergy થાય છે?

Adam Fox
If you look, dig a little bit deeper into the numbers, it’s quite specifically an increase in younger children having food allergies.

પ્રેઝન્ટર
ઍડમ ફૉક્સ મુજબ નાનાં બાળકોમાં ખોરાકનાં ઍલર્જીનાં કારણે થતાં કેસોમાં વધારો થયો છે.

Tom
He said ‘If you dig’, and ‘It is’ – ‘dig’ and ‘is’ are both present tense verbs.

James
So, if allergies are becoming more common, what is the cause then?

Adam Fox
We now understand that there is a key role for eczema. So, there’s a pretty direct relationship between whether you’ve got eczema during infancy and your likelihood of getting a food allergy.

પ્રેઝન્ટર
Infancy એટલે બાલ્યાવસ્થા. Likelihood નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે શક્યતા. બીજો અર્થ થાય છે સંભાવના. તો યુ.કે. નો ડૉક્ટરોએ ચામડીનાં રોગોથી પીડાતાં બાળકો અને ખોરાકનાં ઍલર્જીથી પીડાતાં બાળકો વચ્ચે સંબંધ શોધી કાઢયો છે.

James
Let’s listen to some of what Dr. Fox said again.

Adam Fox
So, there’s a pretty direct relationship between whether you’ve got eczema during infancy.

James
Some of the doctor’s pronunciation sounded really strange! He said ‘ginfancy’, not ‘infancy’. Did he make a mistake?

Tom
No! ‘During’ ends with a /g/ sound. ‘Infancy’ begins with a vowel sound. Sometimes, in connected speech, the two sounds join together. So we get ‘during infancy’.

James
Let’s practice some of this pronunciation. Repeat after me.

‘an’

‘allergy’

‘an allergy’

પ્રેઝન્ટર
મિત્રો, આજે જે કંઈ પણ શીખ્યાં એનું પુનરાવર્તન કરી લઈએ. Allergy એટલે ખોરાકની માઠી અસર થવાનો ગુણ અને eczema નો અર્થ થાય છે ખરજવું. Robust એટલે જોમવાળું જ્યારે prevalence of નો અર્થ થાય છે સામાન્યપણે જોવામાં આવતું. Significant increases નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે નોંધપાત્ર વધારો. Infancy એટલે બાલ્યાવસ્થા અને likelihood નો અર્થ થાય છે શક્યતા. બીજો અર્થ થાય છે સંભાવના.

James
If you want more Listen Here, tune in next week! Bye everyone!

Tom
Bye!

Language features

Allergy

an allergy is a medical condition when your body detects certain products or chemicals as being harmful to you, and a ‘reaction’ occurs. The reaction can vary, but common symptoms are swelling, itchiness or irritation, and nausea.

To watch what you eat

This is an expression meaning that you take great care in what foods you consume. This could because you have an allergy to the food, or because you are on a diet.

Eczema

Eczema is a skin condition that makes your skin itchy and peel.

Genetics

Genetics is related to the traits that you inherit from your parents or ancestors. For example, some physical traits (blue eyes/red hair etc.) are genetic, and are passed down from parent to child.

 

Why might you develop a food allergy?

4 Questions

Test your knowledge of the 'zero conditional.' Put the words in the correct order.
'Zero conditional' વિશેનું તમારું જ્ઞાન ચકાસો. શબ્દોને યોગ્ય રીતે ગોઠવો.

تبریک می گوییم
Excellent! آفرین! نمره شما Bad luck! :
x / y

Join us for our next episode of Listen Here! when we will learn more useful language and practise your listening skills.
આવાં જ બીજા રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું Listen Here! માં, જ્યાં શીખશો સંવાદ માટે જરૂરી અને મહત્ત્વની ભાષા.

دستور زبان این جلسه

 • The Zero Conditional

  The zero conditional is formed by two clauses, an ‘if’ clause, and a result clause. In the zero conditional, both the ‘if’ and result clause are present tenses. For example:

  • If you burn paper, it produces smoke.’

  Both ‘burn’ and ‘produces’ are the present simple.

  It is also possible to use the present continuous tense. For example,

  • ‘If I am visiting my grandma, I make her dinner.’ 

  We use the zero conditional to talk about things that always (or almost always) happen. For example, when we talk about scientific processes or things that we do regularly in day-to-day life.

واژه های تازه این جلسه

 • robust
  જોમવાળું

  prevalence of
  સામાન્યપણે જોવામાં આવતું

  infancy
  બાલ્યાવસ્થા

  likelihood
  શક્યતા, સંભાવના