Session 11

Listen to find out how to use an everyday English expression.
Jechoota Afaan Ingilizii guyyuu of ibsuuf nu fayyadu akkaataa itti fayyadamnu hubachuuf caqasi.

Wayiitiwwan marii boqonnaa kana keessaa

Wayitii marii qabxii 11

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

On the tip of my tongue

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • a girlfriend
 • IT
 • to get married

Listen to Rob and Helen talking about Bob, someone they used to work with. As you listen, think about these questions:

1. Do Rob and Helen know the woman Bob is going to marry?

2. Can Rob remember her name?

Listen to find out the answers. Then check them on the transcript below.

Barreeffama agarsiisi Barreeffama dhoksi

Caalii
Yooyyaa! Qophii jechoota Afaan Inglizii keessatti of ibsuuf si fayyadan English Expressions akkasumas haaraa ta’an akka bartuu si gargaarrutti baga nagana dhufte.
Har’a, Afaan Inglizii keessattii of ibsuuf kan si fayyadu ‘on the tip of my tongue’ jedhu ilaalla. Maal jechuudha jette yaadda? Hinbarree? Tole itti fufii caqasi.
Helaniifi Roob guyyoota boqonnaa isanii Sanbataa fi Dilbata akkamitti akka dabarsan dubbachaa jiru. Akkam akka ture mee haa caqasnu.

Rob
Hi Helen. How was your weekend?

Helen
Good thanks, I didn't do much, just relaxed. How was yours?

Rob
Well, interesting. Do you know what? I bumped into Bob…

Helen
Bob? Oh the guy we used to work with.

Rob
Yes, that's him. Well, I had a good chat with him. You know all he talked about was computers and how he could never get a girlfriend… well, guess what?

Helen
He's now head of IT?

Rob
No!

Helen
He's won the lottery and is a millionaire?

Rob
No Helen. He's getting married!

Caalii
Egaa Rob ‘akka tasaa’ ‘bumped into’ hiriyaa waliin hojjechaa turan, Bob waliin walittibahe. Rob waa’ee Bob waan ajjayibsiisa maal dhagahe laata? Sirriidha, Bob fuudhuuf qophaa’a jiraachuusa! Bob eenyuun akka fuudhuuf jedhu Helan baruu barbaaddi jedheen amana; mee haa caqasnu.

Helen
Oh that's good news. Is he marrying someone we know?

Rob
Yes. That's the thing – it's someone we know really well.

Helen
Who's that?

Rob
Hmm… erm… I can't remember her name… it's on the tip of my tongue.

Helen
The tip of your tongue? That's a strange place – well ok, stick your tongue out.

Rob
(with his tongue out) Why do I need to do that, Helen?

Helen
You said it was 'on the tip of your tongue'.

Rob
No Helen. I mean I know her name but I can't quite remember it right now.

Helen
Why didn't you say! But Rob, will you remember the information soon?

Rob
Yes, I will. It really is just on the tip of my tongue.

Caalii
Mee waanti tokko fiixee harrabakeerrra jiraachuu yaadi, waa’ee waan sana ni beekta garu batala ammaatti yaadatee afaan keessa baasuu hindandeenye. Egaa waanti akkana gaafa nu mudatu gaalee ‘on the tip of your tongue’ jedhu sirritti haalicha ibsuuf gargaara. Haala Rob yoo fudhanne maqaan kaadhimaa Bob ‘on the tip of his tongue’ fiixee harraba isaarra jira.
Gaaleen Afaan Ingliziin of ibsuuf fayyadu kun akkamitti hojjiirra akka oolu fakkeenyawwan muraasa haa caqasnu.

Examples:
What’s the name of the actor in the new film? His name’s on the tip of my tongue but I
can’t remember it.

We nearly won the quiz. John had the answer to the last question on the tip of his
tongue - but the other team said it first.

The name will come to me soon, it's on the tip of my tongue… ah yes, his name is Paul.

Helen
So if something is on 'the tip of your tongue', it means there is some information you can't quite remember, but hopefully will soon. So Rob, is the name of the woman that Bob is marrying, still on the tip of your tongue?

Rob
No. I can remember it now – her name is Alison.

Helen
Alison – from accounts? That's great news.

Rob
Yes, it is and Bob says we're invited to the wedding.

Helen
Brilliant. I love a good wedding – when is it?

Rob
Oh, erm… errr…

Helen
Don't tell me. It's on the tip of your tongue.

Rob
It is… sorry. I'll remember soon.

Helen
I hope you do.

Caalii
Har’a Rob rakkoon yaadachuu kan isa mudateete ta’e mul’ateera. Maqaa misirritti fi guyyaa cidha Bob dabalate wanti halle fiixee arrabasaarratti kan argamu fakkaata. Odeefannoo sirrii yaadachuu hindandeenye. Siin haalli walfakkaatan siquunnamee beeka? Wantota akkamiitu yeroo heddu fiixa arrabakeerra ta’e beeka?
Jechoiota Afaan Ingliziin of ibsuuf si fayyadan English Expressions dabalataaf yeroo ittaanutti walitti deebina.

Answers

1. Yes, they used to work with her.

2. Yes, he eventually remembers her name.

How do I use it?

When using the expressions 'on the tip of my tongue', we start the sentence with what we have forgotten - this can be a noun (eg. his name) or a pronoun (eg. it) - followed by the verb 'to be'. We commonly use this expression when talking about names and, depending on who is trying to remember, we can change 'my' to 'his' or 'her', etc..
Look at these examples:

I saw this great film the other day, I think you'd really like it. But I can't remember the name...ah...wait...it's on the tip of my tongue

A) Have you heard? Lisa and Mark have had a baby girl.
B) Oh really? That's great! What did they call her?
A) Ugh, it's quite unusual. Give me a minute and I'll tell you. Her name's on the tip of my tongue!

Richard said the answer was on the tip of his tongue, but he couldn't remember it so in the end he failed the oral exam.

 

On the tip of my tongue

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

Baga gammadde! Qormaata xumurteetta
Excellent! Great job! Carraa badaa! Qabxii argatte:
x / y

Over to you!

Do you sometimes have problems remembering people's names? What other information is sometimes 'on the tip of your tongue'? Come and tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Barnoota English Expressions ittaanu kan dandeettii caqasuukee ittiin shaakaltuufi qooqa barbaachisoo barannutti walitti deebina.

Session Vocabulary

 • the weekend
  sanbattan (guyyaa boqonnaa)

  a girlfriend
  hiriyaa dubaraa/dhalaa

  IT
  isa/wanta

  to get married
  gaahila godhachuu /heerumuu ykn fuuhdu

  a quiz
  battalee

  an actor
  taatee