Session 4

How does fat affect the brain? Today we listen to part of a scientific discussion and explain the ideas around this topic.
ਚਰਬੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਅੱਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੁਣਾਗੇ।

Session 4 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How does fat affect the brain?

How does fat affect the brain? Today we listen to part of a scientific discussion and explain the ideas around this topic.
ਚਰਬੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਅੱਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੁਣਾਗੇ।

Before you listen/Pre-listening

Consider the following questions:
1) How does eating fat affect your body?
2) What is the purpose of the brain and what is it made from?

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

ਰਾਜਵੀਰ
Hello! Welcome to Listen Here! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਬਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।

Tom
And I’m Tom! Hi again everyone. Today we’re listening to a discussion about the effects of fat on our brains.

ਰਾਜਵੀਰ
ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਿੱਪ BBC ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ  Bringing up Britainਵਿਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱ; ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ dietary fats ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਰਬੀ ਦਾ ਹੋਂਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Nutritionist
I think almost everyone would do better if they were to realise how much impact things like sugar and refined carbohydrates can have. Now, the area of the diet most people absolutely don't understand is to do with dietary fats - the brain, it's 60% fat!

Tom
Wow! Sixty percent of the brain is fat!

ਰਾਜਵੀਰ
Yes! And she mentions that sugar and carbohydrates, are bad too! She said that people would do better if they realised the impact these things can have.

Tom

But she doesn’t quite say ‘if they realised’. She says something slightly different. What is it? Let’s listen again.

Nutritionist
I think almost everyone would do better if they were to realise how much impact things like sugar and refined carbohydrates can have.

Tom

So, she says ‘if they were to realise how much impact sugar and carbohydrates can have’.

ਰਾਜਵੀਰ
Ah yes! ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ‘were’ ਸ਼ਬਦ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਨਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ‘to realise’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

Tom
She also stresses ‘if they were’, to stress that this is an unreal or imagined situation.

ਰਾਜਵੀਰ
So, if I were to suggest that we continue, would you agree?

Tom
Yes, I would! Let’s continue.

ਰਾਜਵੀਰ
ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ।ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਣ ਦੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Nutritionist
…the brain, it's 60% fat! It's the fat-rich organ, you know, that underlies all our behaviour, and its composition reflects the fats in our diets. So, if we don't get those right, there's no way that our brains are going to be able to function properly.

Tom
So, she says the brain is the organ that underlies our behaviour and it reflects that fats we eat in our diet.

ਰਾਜਵੀਰ
Organ
ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ। To underlie ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। She also uses an interesting adjective to describe the brain.

Tom
She does. Listen again for the two words that come before ‘organ’.

Nutritionist
…the brain, it's 60% fat! It's the fat-rich organ, you know, that underlies all our behaviour, and its composition reflects the fats in our diets.

Tom
She said it’s a fat-rich organ.

ਰਾਜਵੀਰ
‘-rich’ ਇਹ ਇੱਕ ਪਛੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਂਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

Tom
So I could eat a vitamin-rich lunch of fruit and vegetables.

ਰਾਜਵੀਰ
 ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਬੀ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

Nutritionist
It's the fat-rich organ, you know, that underlies all our behaviour, and its composition reflects the fats in our diets. So, if we don't get those right, there's no way that our brains are going to be able to function properly.

ਰਾਜਵੀਰ
ਇਥੇ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕ ਬਣਤਰ‘if’ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਇਸ ਵਾਰ ‘going to’ ਨਾਲ ਵਾਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਾਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

Tom
That’s right! She says ‘and if we don't get those right, there's no way that our brains are going to be able to function properly’.

ਰਾਜਵੀਰ
ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ‘there’s no way’, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ‘there’s no possibility’ ਯਾਨੀ  ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Tom
Also, she doesn’t say ‘our brains are going to be able to function properly’. She uses the contracted form, ‘gonna’. Say it with me to practise.

gonna

gonna be able

gonna be able to function

ਰਾਜਵੀਰ
Thanks, Tom! So, do you control the amount of fat you eat?

Tom
There’s no way I’m ‘gonna’ be able to answer that question as we’re ‘gonna’ run out of time!

ਰਾਜਵੀਰ
You’re right! Bye everyone, see you next time!

Tom
See you then everybody! Bye!

Language features

Listen to today’s clip in full here.

Source: Bringing up Britain

If I were to

If I were to is an example of a past tense being used to demonstrate hypothesis – unreal/imagined situations or ideas.

It is an exception to the rule that ‘was’ must follow ‘I’.

If I were to eat fast food every day, I would get fat.

We could also write this sentence clause using the base verb, eat, in the simple past.

If I ate fast food every day, I would get fat.

Both of the above sentences demonstrate the second conditional, where we use ‘if’ clauses to talk about hypothetical situations.

-rich

‘-rich’ is a suffix we can use with concrete nouns. When added with a hyphen, it creates a compound adjective.

There is a lot of oil in the desert.
The desert is oil-rich.
I work in an oil-rich country.

We don’t use -rich with abstract nouns.

underlie

To underlie is to be the basis of something, or the reason why it happens. It’s component words are ‘lie’ and ‘under’, which implies a foundation upon which something is built.

Chemical reactions in our brain underlie all of our behaviour.

We can also use the adjective form, underlying.

I think one of the underlying reasons why your son doesn’t like reading is that he has poor eyesight! 

How does fat affect the brain?

3 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Listen Here when we will learn more useful language and practise your listening skills.

Listen Here ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ , ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • dietary fat
  ਖੁਰਾਕੀ ਚਰਬੀ

  carbohydrate
  ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ

  to underlie
  ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ

  composition
  ਰਚਨਾ

  organ
  ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ

  reflect
  ਝਲਕ

  no way

  ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਣਾ