Session 4

Listen to find out how to give your phone number.
Akkaataa lakkoofsa bilbilakee kennitu hubachuuf caqasi.

Session 4 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

What’s your phone number?

Listen to find out how to give your phone number.
Akkaataa lakkoofsa bilbilakee itti kennitu hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Sagalee caqasiitii qormaata fudhadhu.

Show transcript Hide transcript

Ammayyuu
Akkam! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baruu kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan siif dhiheessu, gara Essential English Conversation, baga nagaan dhufte. Ani Ammayyuudha. Kutaa kana keessatti lakkoofsi bilbilakeetii meeqa akka ta’e akkaataa ittiin himtu, akkasumas lakkoofsota 1-9 ni baratta.

Lakkoofsa bilbilaaa phone number kennuudhaaf lakkoofsota 1-9’tti beekuu si barbaachisa. Jalqabaaf 1 hanga 3 haabarannu.

1
2
3

Ammayyuu
Ittaansuudhaan, 4-6 haa lakkoofnu.

4
5
6

Ammayyuu
Ittaansuun 7-9 haa barannu.

7
8
9

Ammayyuu
Lakkoofsa zeeroo illee dubbachuu si barbaachisa. Afaan Ingilizii keessatti ‘zero’ jenna. Garuu wayita lakkoofsa bilbilaa namoonni kennan yeroo hedduu ‘oh’ duwwaa jedhu.

0

Ammayyuu
Lakkoofsi walfakkaatu lama yoo ta’e, 'double' ‘dachaa’ jenna. Fakkeenyaaf 5 5 jechuuf akkana jetta.

Double 5

Ammayyuu
Mee amma, namoonni lama lakkoofsa bilbilaasaanii wayita walgaafatan waliin haacaqasnu.

Liz
Hi Justin, what’s your phone number?

Justin
It’s 020 794 60 558.

Liz
Thanks!

Ammayyuu
Yoo hubachuuf si rakkise, hinyaadda’in; shaakaluuf akka sigargaaru haasawicha addaan qoodna.

Kan jalqaba dubbatte, ‘What’s your phone number?’ ‘Lakkoofsi bilbilakeeti meeqadha?’ Jettee gaafatte. Kun gaaffii nuti Afaan Ingilizii keessatti waa’ee lakkoofsa bilbila namootaa gaafachuuf itti fayyadamnudha. Gaalicha caqasiiti irra deebi’i.

What’s your phone number?

Ammayyuu
Kan lammaffaa dubbate wayita irra deebi’ee lakkoofsa bilbilasaa kennu caqasiitii lakkoofsa dhageesse barreessuuf yaali.

It's 020 794 60 558.

Ammayyuu
Dansa-lakoofsa bilbilaa 020 7946 0558 barreessuutu sirra tureeyyuu. Kan jalqaba dubbatte lakkoofsa isaa waan ishee kenneef kan lammata dubbate ‘Thanks!’ galatoomi jechuun galateeffatteetti. Gaalicha caqasiiti irra deebi’i.

Thanks!

Ammayyuu
Gaariidha! Hangam Afaan Ingilizii akka yaadattu haa ilaallu. Kutaa tokko tokko isaa Afaan Oromootiin caqasiiti Afaan Ingiliziitiin maal akka ta’an dubbadhu.

Hayyee Jastiin, lakkoofsi bilbilakeetii meeqadha?
Hi Justin, what’s your phone number?

020..dha
It’s 020...

…794..
…794…

…6 0…
…6 0…

…558.
…558.

Galatoomi.
Thanks!

Ammayyuu
Gaariidha, ammammoo haasawa guutuu dabalii caqasi.

Liz
Hi Justin, what’s your phone number?

Justin
It’s 020 794 60 558.

Liz
Thanks!

Ammayyuu
Gaarii hojjette! Amma Afaan Ingiliziitiin lakkoofsa bilbilakee dubbachuufi lakkoofsi bilbilaa namoota biroo meeqa akka ta’e gaafachuu dandeessa. Hanga ammaatti waan baratte yaadadhuuti shaakali.

Hiriyyaa barbaadiitii Afaan Ingiliziitiin lakkoofsa bilbilakee himuudhaan akkasumas lakkoofsa bilbilasaa/bilbilashee meeqa akka ta’e gaafachuudhaan shaakaluu dandeessa. Qophiiwwan Essential English Conversation dabalataaf yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagaatti.

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
Gaaffiichaaf deebii sirrii ta’e filachuun waan baratte hubadhu.

What's your phone number?

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e filadhu.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Barnoota Essential English ittaanu kan dandeettii caqasuukee ittiin shaakaltuufi qooqa barbaachisoo barannutti walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • What’s your phone number?
  Lakkoofsi bilbilakee meeqadha?

  It’s _______.
  ……dha.

  Thanks!
  Galatoomi!

  one
  tokko

  two
  lama

  three
  sadii

  four
  afur

  five
  shan

  six
  jaha

  seven
  torba

  eight
  saddeet

  nine
  sagal

  Double ______
  Dachaa ______