Session 10

Listen to find out how to use what we have learned in the last four lessons.
Kutaawwan barnoota afran taran keessatti waantota baranne akkaataa itti fayyadamnu hubachuuf caqasi.

Session 10 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Asking for personal information: Review

Listen to find out how to use the language about personal details from the last four lessons.
Barnoota afran darbanirratti odeeffanoowwan waa’ee nama wayii akkaataa itti fayyadamtu hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Sagalee kan caqasiitii qorami.

Show transcript Hide transcript

Ammayyuu
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baruu kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan siif dhiheessu, gara Essential English Conversation, baga nagaan dhufte. Ani Ammayyuudha.
Mee jalqaba waan barnoota afran dabran irratti xiyyeeffanne yeroo mari’atan haa caqasnu.

Laura: Are you married?
Tony: Yes, I am.
Laura: Have you got any brothers or sisters?
Tony: Yes, I’ve got two brothers.
Laura: How old are you?
Tony: I’m thirty-five.
Laura: When’s your birthday?
Tony: My birthday’s on June the 17th.

Ammayyuu
Hangam yaadatte? Mee qormaata kanaan si haa ilaallu. Deebii sirrii ta’e dhagahuukee dura maal akka jettu yaaduuf yeroo qabda.
Tole gaaffii jalqabaa , ‘Akkamin gaa’ila godhatteettaa’ jettee gaafatta?

Are you married?

Ammayyuu
Ittaansuun, ‘Eeyyee, ani gaa’ila godhadheera’ jechuu dandeessaa?

Yes, I am.

Ammayyuu
Ittaansuun, akkamin ‘Obbolaa dhiiraa ykn dubaraa qabdaa?’ jedhee gaafadha?

Have you got any brothers or sisters?

Ammayyuu
Ittaansuun, ‘Obboleessa’ laman qaba’ jedhi.

Yes, I’ve got two brothers.

Ammayyuu
Ittaansuun, ‘Umriinkee meeqa?’ jedhii gaafadhu.

How old are you?

Ammayyuu
‘Ani soddomii shanii’ jedhi.

I’m thirty-five.

Ammayyuu
Dansa! Ittaansuun, ‘Guyyaan dhalootakee yoomi?’ jechuun gaafachuu yaali.

When’s your birthday?

Ammayyuu
Dhumarratti, ‘Guyyaan dhalootakoo gaafa Waxabajjii bultii kudha torbaffaa’ jedhi.

My birthday’s on June the 17th.

Ammayyuu
Baay’ee gaarii dha! Amma yeroo mari’atan tokko tokkoon dhaggeeffadhuuti irra-debitee dubbachuun shaakali.

Are you married?

Yes, I am.

Have you got any brothers or sisters?

Yes, I’ve got two brothers.

How old are you?

I’m thirty-five.

When’s your birthday?

My birthday’s on June the 17th.

Ammayyuu
Bareeda! Amma irra-deebinee shaakaluudhaan hanga hubatte haa ilaalu. Yeroo namoonni lama odeeffannoo waa’ee isaanii wal gaafatan dhaggeeffachuuf jirta. Caqasiiti namtichi obboleessaa fi obboleettii meeqa akka qabu, umriinsaa meeqa akka ta’e akkasumas guyyaan dhalootasaa yoom akka ta’e hubadhu.

Claire: Have you got any brothers or sisters?
Gareth: Yes, I’ve got two brothers.
Claire: How old are you?
Gareth: I’m twenty-six.
Claire: When’s your birthday?
Gareth: My birthday’s on June the 17th.

Ammayyuu
Hundasaa hubattee? Eeyyee, namtichi obboleessa lama qaba, umriinsaa digdamii jahaa akkasumas guyyaan dhalootasaa gaafa Waxabajjii bultii kudha torbaffaadha.
Baay’ee Bareeda-Tole, amma yeroo itti haasawa waliini guutummaatti shaakaltudha. Waan deebistu Lawuraaf deebisuun shaakali.

Laura: Are you married?

Laura: How old are you?

Laura: When’s your birthday?

Laura: Have you got any brothers or sisters?

Ammayyuu
Baay’ee Gaarii! Amma deebiikee mirkaneeffachuuf guutummaa haasawichaa irra-deebi’ii caqasi.

Laura: Are you married?
Tony: Yes, I am.
Laura: Have you got any brothers or sisters?
Tony: Yes, I’ve got two brothers.
Laura: How old are you?
Tony: I’m thirty-five.
Laura: When’s your birthday?
Tony: My birthday’s on June the 17th.

Ammayyuu
Baay’ee Bareeda! Amma yeroo namoota waliin walitti dhuftu, namoonni bultii ijaarrachuu isaanii gaafachuuf, obbolaawwan meeqa akka qaban, umriinsaanii hangam akka ta’eefi guyyaan dhaloota isaanii yoom akka ta’e akkaataa gaafattu hubattee jirta.
Barnoota Essential English Conversation dabalataaf yeroo ittaanu walitti deebina. Nagaatti!

 

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
Gaaffichaaf sirrii deebisuun waan baratte mirkaneeffadhu.

Asking for personal information: Review

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e filadhu.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Barnoota Essential English ittaanu kan dandeettii caqasuukee ittiin shaakaltuufi qooqa barbaachisoo barannutti walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • Are you married?
  Gaa’ila godhattee?

  Yes, I am.
  Eeyyee, ani gaa’ila godhadheera.

  No, I’m not.
  Lakki ani gaa’ila hingodhanne.

  Have you got any brothers or sisters?
  Obbolaawwan dhiiraa yookiin dubaraa qabdaa?

  How old are you?
  Umriinkee meeqa?

  I’m _______.
  Ani _______.

  When’s your birthday?
  Guyyaan dhalootaakee yoomi?

  My birthday’s on ______ the ______.
  Guyyaan dhalootaakoo ______ gaafa bultii ______.