Session 7

Listen to find out how to use an everyday English expression.
ነዚ ‘መዓልታዊ መግለጽ-ሓሳብ እንግሊዘኛ’ ከመይ ገርኩም ከም እትጥቀምሉ ንምፍላጥ ተኸታተሉ።

Sessions in this unit

Session 7 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Pull the plug

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • plug
 • inspired
 • gadgets

Listen to Rob and Li talking about a programme they are going to record. As you listen, think about these questions:

1.Is Rob interested in art?

2. Is he going to write a programme about art?

Listen to find out the answers. Then check them on the transcript below.

Show transcript Hide transcript

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ

ሰላም፣ እንቋዕ ብድሓን ናብ መደብ English Expressions መጻእኩም፣ እዚ ብእንግሊዘኛ ሓደስቲ መግለጽ-ሓሳባት  ንኽትመሃሩሉ እነቕርቦ ሓጋዚ መደብ’ዩ።

ሎሚ ‘pull the plug’ ዚብል መግለጺ-ሓሳብ ክንፍትሾ ኢና ... ቃል-ብቓሉ ‘እቲ መድፈን መስኵዒ ኤለክትሪክ ምስሓብ’ ከም ማለት’ዩ።  እቲ ልክዕ ትርጕሙ ግን እንታይ ኰን ይኸዉን? ... በሉ ጽን ኢልኩም ስምዑ!

ሮብ ምስ ሊ ብንግህኡ ይራኸቡ። ሰላምታ ምስ ተለዋወጡ ኵነታት ሮብ ድሓን ከም ዘየል ይገሃድ። እቲ ጸገም እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ’ስከ ሓቢርና ንከታተል። 

Li
Good morning, Rob.

Rob
Hi Li. I wish the morning was good, but it's not.

Li
Oh, why not?   

Rob
Well, I came to the office very early today to write a programme about art. 

Li
Interesting.

Rob
Yeah, but it's giving me a headache because I don't really understand art. I think I'm going to pull the plug on this idea! 

Li
Pull the plug?

Rob
Yes. If I pull the plug on this one, I'll be more relaxed and inspired to write a programme about technology. They're the ones I like the best. I love new gadgets!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሮብ ስለምንታይ’ዩ ንስራሕ ኣንጊሁ መጺኡ? ሕማም ርእሲ ኰይኑዎ ዘሎ ጕዳይ ከ እንታይ’ዩ? ስለምንታይ?  እወ፡ ኣንጊሁ ንስራሕ ዝኣተወሉ ምኽንያት ብዛዕባ መደብ ስነ-ጥበብ ንምጽሓፍ’ዩ ነይሩ፣ ግናኸ እቲ ስራሕ ሕማም-ርእሲ ኰይኑዎ፣ ምኽንያቱ ኸኣ ስነ-ጥበብ ስለ ዘይፈቱ። ስለዚ ሮብ ብዛዕባ’ንታይ ንምጽሓፍ’ዩ ደስ ዝብሎ? ብዛዕባ ተክኖሎጂ፤ እወ፡ ብዛዕባ ስነ-ጥበብ ገዲፉ ብዛዕባ ተክኖሎጂ ምጽሓፍ።  ሕጂ ሊ ብኸመይ ኣገባብ ንሮብ ክትሕግዞ ከም እትደሊ ንምፍላጥ ጽን ኢልኩም ተኸታተሉ።  

Li
No problem. I can do it for you.

Rob
(surprised and concerned) Oh, my computer has been switched off!What's happened!?

Li
Here's the plug. I've just pulled it out.You can be more relaxed now. There you go.

Rob
Oh Li, I didn't literally mean "pull the plug out". In English, when we tell someone we're going to pull the plug on something, we mean we are going to stop spending time or money on it.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Pull the plug ዝብል መግለጺ-ሓሳብ ብክልተ ቃላት ዝቘመ’ዩ፤ ‘pull’ ‘ምስሓብ’ ከምኡ’ውን ‘the plug’ መድፈና-መስኵዒ ኤለክትሪክ ማለት’ዩ። ቃል-ብቓሉ: እቲ ገመድ-ኤለክትሪክ ስሒብና ምስ እነውጽኦ ምንጪ ኤለክትሪክ ጠጠው ስለ ዝብል እታ ኮምፕዩተር ጨሪሳ ትጠፍእ። ስለዚ፡ ብእንግሊዘኛ ‘pull the plug’ ዝብል መግለጽ-ሓሳብ ምስ እንጥቀም ነቲ ሒዝናዮ ዘሎና ስራሕ ይዅን ፕሮጀክት ጊዜ ዀነ ገንዘብ ኣይነጥፍኣሉን፣ ፈጺሙ ደው ይብል ማለት’ዩ።  እቲ ዕላማ ናይዚ ዓይነት መዃልፎ’ዚ ተወሳኺ ገንዘብ ኰነ ጊዜ ንኸይነባኽን እንወስዶ ስጕምቲ’ዩ።

እዚ መግለጽ-ሓሳብ’ዚ ብኸመይ ከም እንጥቀመሉ ሓድ-ሓደ ኣብነታት ሓቢርና ንስማዕ።

Examples
Research on the new product was becoming very expensive, so the company pulled the plug on the project.

The investors pulled the plug on the deal to construct a new hotel after finding out that the grounds were unsuitable for a high-rise building.

The play got really bad reviews and almost no one came to see it, but the theatre owner said he wouldn't pull the plug on it.

The television channel decided to pull the plug on the new programme because not enough people were watching it.

Li
OK. So you don't want to spend time on a programme you don't enjoy writing.

Rob
No, not really.

Li
So I might have done you a favour by pulling the plug out.

Rob
Well, maybe. Yes, you're right Li. Thank you.    

Li
OK. Now that you sound more relaxed, I will plug it back in again so you can write about… technology!

Rob
That's right. And I can start describing the wonders of electricity!

Li
That's a great idea. You see, you see, your face has just lit up with joy!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ግርም፡ ሮብ ድልየቱ ዝሰመረሉ ይመስል። ሊ፡ ቃል-ብቃሉ፡ ንናይ ሮብ ኮምፕዩተር ናይ ኤለክትሪክ-ገመድ ስሒባ ኣውጽአቶ፣ ብኡ ኣቢላ ድማ ነቲ ሮብ ክሰርሖ ዘይደለየ ፕሮጀክት ኣምከነቶ። ስለዚ ብዛዕባ እንታይ ክጽሕፍ ማለት’ዩ? ንስኹም ከ? ክትሰርሕዎ ዘይትደልዩ፡ ወይ ከኣ ደው ክብል እትደልይዎ ፕሮጀክት ኣሎኩምዶ ይኸዉን?

ኣብ ዝስዕብ መደብ English Expressions የራኽበና።

 

 

 

Answers:

1.No, he isn't.

2.No, he decides to stop and write about technology instead.

 

How do I use it?

'Pull' in 'Pull the plug' is a regular verb, so it changes according to tense and person. We use the preposition 'on' after it. Also, remember that this expression always uses 'the' before the noun 'plug'. Look at these examples:

It was taking up too much of my time so I pulled the plug on that new idea yesterday..

If you can't finish that plan today I'll pull the plug on the whole project.

You'll need to convince Claire about your idea - she always pulls the plug on plans she doesn't like. 

 

 

Pull the plug

3 Questions

Choose the correct answer.
እቲ ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Over to you!

Have you ever  ‘pulled the plug’ on something? What was the situation? What happened? Come and tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.

ኣብቲ ጠቓሚ ቋንቋ እትመሃርሉን ናይ ምስማዕ ክለትኩም እትለማመድሉን ዝቕጽል መደብ English Expressions የራኽበና።

Session Vocabulary

 • plug
  ተሰኳዒ

  headache
  ሕማም-ርእሲ

  inspired
  ብሉጽ / ተሰውጦኣዊ

  gadgets
  መሰርሒታት

  to switch off
  ምጥፋእ

  electricity
  ኤሌትሪክ