세션 28

Why do we cry when we eat spicy food? Today we examine the science behind hot chilli peppers.
ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। 

세션 28 점수

0 / 3

 • 0 / 3
  엑티비티 1

엑티비티 1

Why do some chillies make us cry?

Why do we cry when we eat spicy food? Today we listen to a cooking programme, where the presenters explain the science behind hot chillies.
ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ।

Before you listen/Pre-listening

Consider the following questions:

- How can we measure the strength of chillies?
- What are the physical effects of eating chilli on the body?

Listen to the audio and take the quiz.

스크립트 보기 스크립트 숨기기

ਰਾਜਵੀਰ
Hello! Welcome to Listen Here! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰੋਚਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।

Tom
Hi! I'm Tom. Sorry!

ਰਾਜਵੀਰ
Tom! What are you eating? It smells really spicy! It hurts my nose!

Tom
It's my new chilli sauce, which is really high on the Scoville Scale. Almost two million units!

ਰਾਜਵੀਰ
'A scale' ਇਹ ਮਾਪਣ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਮਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕੋਈ ਯੰਤਰ । What's the Scoville Scale?

Tom
Well, the Scoville Scale is the name of the scale used to measure the strength of hot chillies. It's named after its inventor, a Mr Richard Scoville.

ਰਾਜਵੀਰ
BBC ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Kitchen Cabinet ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। Scoville Scale ਤੇ ਕਿਸ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

Insert
Scoville Scale – it has alarming units of numbers – you talk about half a million units on the Scoville scale or two million or three million, so, they start in the thousands. If you're there around 200 thousand, that's not anything we should worry about. That's OK for cooking.

Tom

So, he said the scale has 'alarming units of numbers'.

ਰਾਜਵੀਰ
ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 'alarming'. 'A unit' ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਇਕਾਈ। So, units of numbers are groups of numbers?

Tom
That's right, and the numbers we use for measuring the strength of chillies are huge, which is why they are alarming. He said they 'start in the thousands'.

ਰਾਜਵੀਰ
'The thousands' ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Tom
That's correct. We can also have the tens of thousands, the hundreds of thousands, the millions and so on. These all describe groups of numbers of a similar size and they all begin with 'the'.

ਰਾਜਵੀਰ
I could say 'the number of people in my city is in the millions'?

Tom
Exactly!

Tom
This sauce is in the millions on the Scoville Scale. But why do you think it hurts your nose?

ਰਾਜਵੀਰ
ਚਲੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਦੇਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Insert
This is something that stimulates the cranial nerve that serves the eyes, the nose and the mouth and it rings bells when you have too much mustard and you feel it here, at the bridge of your nose. And of course, your eyes start to water because they think they're being attacked because you're getting those nerve endings tingling away.

Tom
OK. That was difficult. He mentioned a cranial nerve.

ਰਾਜਵੀਰ
'A cranial nerve' ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾੜ ਹੈ। 'Cranium' ਮਤਲਬ ਖੋਪੜੀ। 'Cranial' ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਇਹ ਨਾੜ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

Insert
This is something that stimulates the cranial nerve that serves the eyes, the nose and the mouth and it rings bells when you have too much mustard.

Tom
So, he said the nerve serves the eyes, the nose and the mouth. He also said it 'rings bells' when it detects mustard or chilli.

ਰਾਜਵੀਰ
'Bells' ਮਤਲਬ ਘੰਟੀਆਂ ਅਤੇ 'Rings bells' ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਣਾ। ਫ਼ਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ 'alarming'.

Tom
Right. We say something 'rings bells', as bells are commonly associated with alarms.

ਰਾਜਵੀਰ
ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Insert
And of course, your eyes start to water because they think they're being attacked because you're getting those nerve endings tingling away.

Tom
He says 'your eyes start to water' because they think that they're being attacked!

ਰਾਜਵੀਰ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 'water' ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇਜ਼ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। Is that why the nose waters, too?

Tom
Well, actually, we say that the eyes and the mouth 'water', but when the nose expels water, we use the verb 'run'. And yes, the higher the units on the Scoville Scale, the more the eyes water and the more the nose runs.

ਰਾਜਵੀਰ
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾੜਾਂ ਉਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ।

Insert
And of course, your eyes start to water because they think they're being attacked because you're getting those nerve endings tingling away.

Tom
He says 'tingling away'.

ਰਾਜਵੀਰ
'To tingle' ਮਤਲਬ ਝਰਨਾਹਟ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਕਦਮ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ 'tingling' ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 'away' ਦੇ ਨਾਲ ing-verb ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Tom
Correct! So, while you were talking away, I noticed that we've run out of time! How alarming!

ਰਾਜਵੀਰ
We're out of time! ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ- 'scale', 'alarming', 'units', 'the thousands', 'cranial nerve' and 'rings bells'. Remember – your eyes and mouth water, but your nose runs. See you next time, bye!

Language features

scale (noun)

We use scale to refer to a system of measurement. In today's episode we look at the Scoville scale. This is a way of stating how hot a particular chilli is.

 • We found that the chillies measured highly on the Scoville Scale.

We can use scales (always plural) to refer to an instrument for measuring weight.

 • Use the scales to weigh out 100g of sugar.

the thousands

The thousands is a collective noun we use to generically describe numbers between 1 and 9999. We often use this expression to speak generally or in a non-specific way. We use the preposition 'in' to show membership of this group.

 • The audience tonight was huge! It must have been in the thousands.

We can also use this expression with other categories of number. We could say the tens of thousands, the hundreds of thousands, the millions etc.

 • Fifty years ago this was a small town. Now it's a city and the population must be in the millions!

water (verb)

In the episode, the presenters discuss use the verb to water to describe the supply of water to the eyes and the mouth.

 • Those chillies are so hot! My eyes are watering.

We often use this expression in relation to the mouth when discussing food in a positive way.

 • My mouth began to water as soon as I read the menu. It all looked delicious!

Note that we don't use to water when discussing the nose. Instead we say that the nose 'runs'.

 • My nose starts to run every time I eat spicy food!

Why do some chillies make us cry?

3 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

잘하셨습니다 퀴즈를 다하셨습니다
Excellent! Great job! 네 안타깝군요 이번 점수입니다:
x / y

Join us for our next episode of Listen Here! when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Listen Here ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ , ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

이번 세션 문법

Session Vocabulary

 • scale
  ਪੈਮਾਨਾ 

  alarming
  ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ

  units (of measurement)
  ਇਕਾਈ (ਮਾਪ ਦੀ)

  cranial nerve
  ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾੜ

  rings bells.
  ਚੇਤਾਵਨੀ/ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਣਾ

  tingle
  ਝਰਨਾਹਟ