세션 17

Some people love to listen to sad music, while others find it incredibly depressing! Learn why people have different opinions about sad music with Listen Here!
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਸੰਗੀਤ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ! Listen Here ਵਿੱਚ ਸੁਣੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ।

 

세션 17 점수

0 / 3

 • 0 / 3
  엑티비티 1

엑티비티 1

Why do people enjoy sad music?

Do you like songs that make you tear up? Well Listen Here! to understand why!
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ Listen Here ਸੁਣੋ। 

Before you listen

Consider the following questions:

 • What sort of music do you like?
 • Do you like sad songs? Why? Why not?
 • What types of instruments might you hear in sad songs?

Listen to the audio and take the quiz.

스크립트 보기 스크립트 숨기기

ਰਾਜਵੀਰ
Hello! Welcome to Listen Here! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Tom
Welcome back everyone! Tom here!

James
And I'm James. Hi everyone!

Tom
James? What's the matter?

James
I've just been listening to a new song. It's really beautiful, but it's quite sad!

Tom
Hmmm… it's interesting, how some people like sad songs while others don't.

ਰਾਜਵੀਰ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਦਾਸ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। What does he say is the reason that some people like sad music?

Insert
One of the things that we were interested in is 'what's the difference between people who listen to sad music and who love it, and people who listen to sad music and who just can't stand it.

In our research, it started pointing towards a hormone called prolactin. Now, prolactin, as you might guess from the name, is associated with 'lactation' from breast-feeding. When people cry, they also release prolactin. And, there are circumstances in which prolactin seems to have this comforting effect.

Tom
He said some people love sad music, but others can't stand it.

ਰਾਜਵੀਰ
Can't stand
 ਮਤਲਬ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. I can't stand loud music.

James
Me neither – but I do enjoy sad songs. He said it was because of a hormone called prolactin.

ਰਾਜਵੀਰ
Hormone ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਹਾਰਮੋਨ।ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ prolactin ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜੋ comforting ਮਤਲਬ ਦਿਲਾਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Tom
So, the comforting effect of sad music is because of the hormone called prolactin. And because of is our language point today.

ਰਾਜਵੀਰ 
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇਮਜ ਨੇ ਕਿਹਾ'because' ਅਤੇ 'of' ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੋ। 

Insert
One of the things that we were interested in is 'what's the difference between people who listen to sad music and who love it, and people who listen to sad music and who just can't stand it.

James
There were three examples – interested indifference between and listen to

Tom
So if you're interested in learning English, keep listening to Listen Here and you'll learn the differences between your language and English!

TomJames
That's right. Listen to part of the recording again – how does the professor say seems to.

ਰਾਜਵੀਰ
Seems to 
ਮਤਲਬ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

Insert
There are circumstances in which prolactin seems to have this comforting effect.

Tom
He said seems to– in fast connected speech, we pronounce 'to' as 'tuh'.

James
That's right – practise the pronunciation with me.

Seems
Tuh
Seems tuh

Tom
Thank you James, but we seem to have gone off topic. This explains why some people like sad music, but it doesn't explain why some people don't.

ਰਾਜਵੀਰ
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ- ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ?

Insert
So the thought was that, perhaps what's going on is that the people who are enjoying listening to sad music are receiving some sort of excess of prolactin, and people who are listening to sad music and they just find it incredibly sad and unhelpful and they don't want to listen to it, maybe they're not getting enough prolactin when they listen to the music.

ਰਾਜਵੀਰ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ - 'speculating'.ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ- vague language ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। Can you give us some examples Tom?

Tom
Of course! We could say seems to. Some other examples are perhaps and maybe – all of these suggest possibility.

ਰਾਜਵੀਰ
Perhaps ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Maybe  ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

James
Another piece of vague language the professor uses is 'sort of'.

ਰਾਜਵੀਰ
Sort ofਮਤਲਬ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕਿਸੇ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ quite ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'quite big' ਬਹੁਤ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ।

James
So, back to our topic, sad music makes us sort of happy because of a hormone called prolactin – but it affects people differently, depending on how much they produce. That's why some people enjoy sad songs, while others don't.

ਰਾਜਵੀਰ 
ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖੇ ਨਵੇਂ ਸਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। HormoneCan't standseems tomaybeperhaps  ਅਤੇ sort of
Thanks for tuning into this week's episode of Listen Here. Bye!

Language features

Collocations

Quite often in English, there are words that always need a preposition after them in order to make sense.

 • They could be verbs, like listen to or depend on.
 • They could be adjectives, like fond of or disappointed in.
 • They could be nouns, like difference between or reason for.

Vague Language

When talking about things that we don't know much about, we often use vague language to describe these things. 

To talk about things which are possible but not certain, we can use words like maybe or perhaps

Mark hasn't arrived yet – perhaps his train was delayed. 

To say two things are similar but not the same, we can say sort of or kind of. We can use these with nouns or adjectives.

Have you seen my mug? It's a sort of blue – green colour. 

To suggest something might be true, though you're not sure that it is, you can use 'seems' followed by an adjective, or 'seems to' followed by a verb phrase.

I think there's a problem with Rebecca – she seems sad.

A) Have you seen Andrew?
B) No! He seems to have left without saying goodbye!

Why do people enjoy sad music?

3 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

잘하셨습니다 퀴즈를 다하셨습니다
Excellent! Great job! 네 안타깝군요 이번 점수입니다:
x / y

Join us for our next episode of Listen Here when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Listen Here ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ , ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

이번 세션 문법

Session Vocabulary

 • interested in
  ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਹੋਣਾ

  difference between
  ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ

  listen to
  ਸੁਣਨ ਲਈ

  pointing towards
  ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ

  associated with
  ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ

  can't stand
  ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣਾ

  because of
  ਕਾਰਣ ਕਰਕੇ

  hormone
  ਹਾਰਮੋਨ

  prolactin
  ਪ੍ਰੋਲੈਕਟਿਨ ਹਾਰਮੋਨ

  comforting
  ਆਰਾਮਦਾਇਕ

  seems to
  ਲੱਗਦਾ ਹੈ

  maybe
  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

  perhaps
  ਸ਼ਾਇਦ

  sort of
  ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ