세션 12

With the number of food allergies on the rise in the UK, in this episode of Listen Here, we discuss what might be one of the leading causes of this phenomenon.
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੈਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ Listen Here ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.


세션 12 점수

0 / 4

 • 0 / 4
  엑티비티 1

엑티비티 1

Why might you develop a food allergy?

With the number of food allergies on the rise in the UK, in this episode of Listen Here, we discuss what might be one of the leading causes of this phenomenon.
ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੈਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ Listen Here ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

Before you listen/Pre-listening

Consider the following questions:
-What are some common types of food allergies?
-How might having a food allergy affect your life?

Listen to the audio and take the quiz.

스크립트 보기 스크립트 숨기기

ਰਾਜਵੀਰ
Hello! Welcome to Listen Here! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਬਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

James
I’m James- hi everybody.

Tom
And I’m Tom – welcome back!

James
So guys, do you have any food allergies? You know, foods that your body is sensitive to and you have to avoid?

ਰਾਜਵੀਰ
Food allergy
ਮਤਲਬ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਲਰਜੀ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੈ। How about you Tom?

Tom
 No, I never have to watch what I eat.

ਰਾਜਵੀਰ
To watch what you eat
ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ।

James
No, me neither!

ਰਾਜਵੀਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ Adam Fox ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਲਰਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਆਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

Adam Fox
I think we can be very confident, if you look back over, say, 30 or 40 years that there are much more allergic problems around now than there were. So for example, very robust studies that look at the prevalence of things like eczema and food allergy do show really significant increases. Over the course of around five years, there was over a 300% increase in the amount of visits for severe allergic reactions.

ਰਾਜਵੀਰ
Robust ਮਤਲਬ ਤਕੜਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ। Prevalence of ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। Significant increase ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। So how significant was the increase in the number of children who visited hospital with food allergies?

Tom
He said over 300% - that’s incredible. Who’d have thought it had increased so much!

James
I know! But did you hear what he said?

Adam Fox
If you look back over the past 30 or 40 years that there are much more allergic problems around now than there were.

Tom
Oh yeh James! He used the zero conditional – that’s when you use ‘if’ with two present tense clauses.

James
That’s right Tom – we often use it when we’re talking about things that are always true, like scientific facts. For example, ‘If you eat healthy food, you don’t get fat’. 

ਰਾਜਵੀਰ
ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ‘zero conditional’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਥੇ ਵਾਕ ‘if’ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਜੋਂ-‘If you heat up water, it boils’. ‘Zero conditional’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Adam Fox
If you look, dig a little bit deeper into the numbers, it’s quite specifically an increase in younger children having food allergies.

ਰਾਜਵੀਰ
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੌਮ ਬਹਿਤਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ zero conditional ਵਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦਿਓ।

Tom
He said ‘If you dig’, and ‘It is’ – ‘dig’ and ‘is’ are both present tense verbs.

James
So, if allergies are becoming more common, what is the cause then?

Adam Fox
There is a key role for eczema. So, there’s a pretty direct relationship between whether you’ve got eczema during infancy and your likelihood of getting a food allergy.

ਰਾਜਵੀਰ
Infancy  ਮਤਲਬ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ। Likelihood ਭਾਵ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।

James
Let’s listen to some of what Dr. Fox said again.

Adam Fox
So, there’s a pretty direct relationship between whether you’ve got eczema during infancy.

James
Some of the doctor’s pronunciation sounded really strange! He said ‘ginfancy’, not ‘infancy’. Did he make a mistake Tom?

Tom
No! ‘During’ ends with a /g/ sound. ‘Infancy’ begins with a vowel sound. Sometimes, in connected speech, the two sounds join together. So we get ‘during infancy’.

James
Let’s practice some of this pronunciation. Repeat after me.

An
Allergy
an allergy

ਰਾਜਵੀਰ
Let’s review some of today’s vocabulary! Allergy ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਲਟ ਹੋਣਾ, eczemaਮਤਲਬ ਚੰਬਲ, robust ਭਾਵ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਤਾਰਤਵਰ, prevalence of ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਲਾਅ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਣਾ, significant increaseਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਵਾਧਾ, infancy ਯਾਨੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ likelihood ਭਾਵ ਸੰਭਾਵਨਾ।

James
If you want more Listen Here, tune in next week! Bye everyone!

Tom
Bye!

ਰਾਜਵੀਰ
Bye!

Language features

Allergy

an allergy is a medical condition when your body detects certain products or chemicals as being harmful to you, and a ‘reaction’ occurs. The reaction can vary, but common symptoms are swelling, itchiness or irritation, and nausea.

To watch what you eat

This is an expression meaning that you take great care in what foods you consume. This could because you have an allergy to the food, or because you are on a diet.

Eczema

Eczema is a skin condition that makes your skin itchy and peel.

Genetics

Genetics is related to the traits that you inherit from your parents or ancestors. For example, some physical traits (blue eyes/red hair etc.) are genetic, and are passed down from parent to child.

 

Why might you develop a food allergy?

4 Questions

Test your knowledge of the 'zero conditional.' Put the words in the correct order.
'Zero conditional' ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।

잘하셨습니다 퀴즈를 다하셨습니다
Excellent! Great job! 네 안타깝군요 이번 점수입니다:
x / y

Join us for our next episode of Listen Here when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Listen Here ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ , ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

이번 세션 문법

 • The Zero Conditional

  The zero conditional is formed by two clauses, an ‘if’ clause, and a result clause. In the zero conditional, both the ‘if’ and result clause are present tenses. For example:

  • If you burn paper, it produces smoke.’

  Both ‘burn’ and ‘produces’ are the present simple.

  It is also possible to use the present continuous tense. For example,

  • ‘If I am visiting my grandma, I make her dinner.’ 

  We use the zero conditional to talk about things that always (or almost always) happen. For example, when we talk about scientific processes or things that we do regularly in day-to-day life.

Session Vocabulary

 • robust
  ਮਜ਼ਬੂਤ/ਤਾਕਤਵਰ

  prevalence of
  ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੋਣਾ

  infancy
  ਬਾਲਪਨ

  likelihood
  ਸੰਭਾਵਨਾਮਜ਼ਬੂਤ