세션 8

Modern life moves very quickly, but why does music need to move quickly too?
આધુનિક જીવન ખૂબ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે, પણ શા માટે સંગીતને પણ ઝડપથી આગળ વધવું જોઈએ?

이번 유닛의 세션들

세션 8 점수

0 / 3

 • 0 / 3
  엑티비티 1

엑티비티 1

Why are songs getting faster?

Modern life moves very quickly, but why does music need to move quickly too?
આધુનિક જીવન ખૂબ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે, પણ શા માટે સંગીતને પણ ઝડપથી આગળ વધવું જોઈએ?

Before you listen/Pre-listening

Consider the following question:

 • How do you listen to music?
 • How has the way we listen to music changed over the years?
 • In what ways has technology affected music?

 

Listen to the audio and take the quiz.

스크립트 보기 스크립트 숨기기

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ Welcome to Listen here! આ એક એવો કાર્યક્રમ છે જ્યાં તમે શીખશો અંગ્રેજી સમાચારોની અંદર ઉપયોગમાં લેવાતા ભાષા વિશે. હું છું રીષી.

Tom
I’m Tom! Hi everyone!

Phil
And I’m Phil. Hi!

પ્રેઝન્ટર
મિત્રો, આજે અમે ચર્ચા કરી રહ્યાં છે કે શા માટે સંગીત ઝડપી બની રહ્યું છે. What music do you like Tom?

Tom
I like rock music. It has good vocals.

Phil
I like everything. I prefer streaming. It makes it easier to access music.

પ્રેઝન્ટર
Vocal નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે અવાજ. Streaming એટલે ઇન્ટરનેટ ઉપર સંગીત સાંભળવું અથવા વિડીયો જોવું. Did you know some people believe that streaming music online is actually changing the songs people write?

Tom
I did hear that some songs are becoming faster. I wonder why?

પ્રેઝન્ટર
મિત્રો, હવે તમે BBC Radio 4 દ્વારા You and Yours કાર્યક્રમ માટે તૈયાર કરવામાં આવેલા સમાચાર સાંભળો. જેમાં સંગીત તકનીકનાં પ્રોફેસર, સંગીતને પ્રભાવિત કરી રહેલા કારણો વિશે જણાવી રહ્યાં છે.

Insert
I think that, you know, one of the things that’s driving this, there are a number of things. They’re all radio, they’re all singles designed for radio playlists. Radio playlists are extremely important factors in, you know, judging the success of a track and obviously do feed into the kind of commercial success of a track.

Phil
So, he mentions that radio playlists are important factors.

પ્રેઝન્ટર
Playlist એટલે સાંભળવા માટે બનાવેલ સંગીતની યાદી. And he says that radio playlists affect the commercial success of a song, right?

Tom
Correct! Commercial success refers to how successful something is commercially, or how much money it makes. The opposite is a commercial failure. With success we use ‘of’, so he’s talking about the commercial success of a track.

પ્રેઝન્ટર
Track. આ શબ્દનો અર્થ પણ ગીત જ થાય છે. ધંધાર્થી લાભ ઉપર playlist નાં પ્રભાવ વિશે જણાવવાં માટે વક્તા કઈ અભિવ્યક્તિનો ઉપયોગ કરે છે? Listen after ‘and obviously’.

Insert
Radio playlists are extremely important factors in judging the success of a track and obviously do feed into the commercial success of a track.

Phil
He said ‘feed into’.

પ્રેઝન્ટર
To feed into something એટલે કોઈ કામ કરવા માટે મદદરૂપ થવું. Just like our ideas help feed into making this programme, right?

Phil
Exactly! We could also use it in a more physical way. Rivers, for example.

પ્રેઝન્ટર
Ah yes.

Tom
Let’s listen to his sentence again. How does he pronounce ‘one of the’ in ‘one of the things’?

Insert
I think that, you know, one of the things that’s driving this…

Tom
In connected speech, he says ‘one of the’. Things, the noun, is stressed. Say it with me.

‘the’

‘one of the’

‘one of the things’

So, playlists are one of the things making tracks commercially successful.

પ્રેઝન્ટર
Keep listening. What else influences tracks? Influence એટલે પ્રભાવ પાડવો.

Insert
But then there’s the influence of streaming services like Spotify, where if, uh, if a track isn’t played for at least 30 seconds then it doesn’t register a play.

And if we don’t hear the vocals then we might not carry on listening?

Absolutely, yeah. That’s the theory, is to get through I guess to get into the meaning of the song to hear the lyrical content and get through to that first chorus.

Phil
He said streaming services.

પ્રેઝન્ટર
Streaming services એટલે ઇન્ટરનેટ ઉપર સંગીત સાંભળવાની અને વિડિયો જોવા માટેની સેવા. પણ આવું શા માટે? Listen again, after ‘if a track’.

Insert
But then there’s the influence of streaming services like Spotify, where if, uh, if a track isn’t played for at least 30 seconds then it doesn’t register a play.

Tom
It doesn’t register a play. This means that the streaming services only register that someone listened to a track if they listen for longer than 30 seconds!

Phil
And this determines the commercial success of the track!

Tom
So, the theory, or idea, is to present listeners with vocals and a chorus more quickly, as it will make them want to continue listening!

પ્રેઝન્ટર
Clever! Chorus નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે ગીતનો એક ભાગ જેનો સમ્રગ ગીતમાં પુનરાવર્તન થયા કરે છે. પ્રોફેસરનો સિદ્ધાંત છે કે પ્રેક્ષકોને ગીત ગાવું પસંદ છે અને સ્ટ્રિમિંગ સેવાઓના કારણે ગીત લખનારાઓ chorus ને શામેલ કરે છે. હવે છેલ્લી વખત સાંભળો. ઇન્ટરવ્યૂ લેનાર મહિલા કઈ અભિવ્યક્તિનો ઉપયોગ કરે છે, જેનો અર્થ ‘continue’ થાય છે. મિત્રો, ‘might not’ પછી ખાસ ધ્યાન આપજો!

Insert
And if we don’t hear the vocals then we might not carry on listening?

Phil
She said ‘carry on’, which means ‘to continue’. I don’t think we have enough time to carry on!

પ્રેઝન્ટર
We’re out of time! Today’s vocabulary was streaming, commercial success, playlist, feed into, chorus and lyrics. Thanks for listening! Bye!

Language features

Listen to today’s clip in full here

Source: You and Yours

commercial success

Commerce is a noun with a similar meaning to trade. The adjective is commercial. If something is commercially successful, it means that it makes a profit or is well-received by businesses and customers.

 • The commercial success of a song is determined by how much money it generates.

We can also use the adverb commercially with the adjective successful.

 • The last album she released was very commercially successful

to feed into

To feed into means ‘to contribute to [something]’. It can have a literal or figurative meaning, depending on the context. Into is always one word with this phrasal verb.

 • Many smaller streams feed into the River Thames, which flows through London.
 • The poor salary, the long hours and an unpleasant working environment all fed into her decision to leave her job.

first conditional + might

Normally, the first conditional is used to suggest probability. The structure normally uses will.

 • If it rains, we will get wet!

One sentence from today’s episode provides an example of the first conditional using ‘might’.

 • …if we don’t hear the vocals, then we might not carry on listening?

Using might or may suggests possibility. It doesn’t imply that something is going to happen (unlike will).

Why are songs getting faster?

3 Questions

Choose the correct answer.
નીચેના સવાલોના સાચો જવાબ આપો.

잘하셨습니다 퀴즈를 다하셨습니다
Excellent! Great job! 네 안타깝군요 이번 점수입니다:
x / y

Join us for our next episode of Listen Here! when we will learn more useful language and practise your listening skills.
આવાં જ બીજા રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું Listen Here! માં, જ્યાં શીખશો સંવાદ માટે જરૂરી અને મહત્ત્વની ભાષા.