세션 6

Can considering death help to improve our lives? Today we listen to the thoughts of an end-of-life carer.
શુું મૃત્યુને ધ્યાનમાં લેવાથી આપણું જીવન સુધરી શકે છે? આજે આપણે એવી વ્યક્તિને સાંભળીશુું જે મૃત્યુની નજીક હોય એવા લોકોનું સંભાળ રાખે છે.

이번 유닛의 세션들

세션 6 점수

0 / 4

 • 0 / 4
  엑티비티 1

엑티비티 1

What can thinking about death teach us about life?

Can considering death help to improve our lives? Today we listen to the thoughts of an end-of-life carer.
શુું મૃત્યુને ધ્યાનમાં લેવાથી આપણું જીવન સુધરી શકે છે? આજે આપણે એવી વ્યક્તિને સાંભળીશુું જે મૃત્યુની નજીક હોય એવા લોકોનું સંભાળ રાખે છે.

Before you listen/Pre-listening

Consider the following questions:
- When you consider death, what are your main thoughts and emotions?
- What positive effects could thinking about death provide us with?

Listen to the audio and take the quiz.

스크립트 보기 스크립트 숨기기

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ Welcome to Listen here! આ એક એવો કાર્યક્રમ છે જ્યાં તમે શીખશો અંગ્રેજી સમાચારોની અંદર ઉપયોગમાં લેવાતા ભાષા વિશે. હું છું રીષી.

Tom
And I’m Tom! Hi everyone!

James
And I’m James

પ્રેઝન્ટર
આજે અમે મૃત્યુ વિશે વાત કરી રહ્યાં છે! Do either of you ever think about dying?

Tom
Not really, no.

James
I tend to avoid it. It’s a little bit depressing!

Tom
It is depressing.

પ્રેઝન્ટર
Depressing નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે નિરાશાજનક. મિત્રો, હવે તમે end-of-life companion ની ન્યૂઝ ક્લિપ સાંભળો. End-of-life companion મૃત્યુની નજીક હોય તેવા વ્યક્તિઓને માનસિક બળ આપે છે. ક્લિપ સાંભળો અને જાણો કે મહિલા પોતાનો અનુભવો વિશે જણાવવાં માટે ક્યાં વિશેષણોનો ઉપયોગ કરે છે.

Speaker
I remember the first time I ever saw a dead body and that has a really profound effect on me. There was such a profound feeling of absence. And it really made me think... What is this? What is life?

Tom
She said profound.

પ્રેઝન્ટર
Profound એટલે ઘેરું. બીજો અર્થ થાય છે ઘણું ઊંડું.

James
Did you know that profound comes from Latin? Profundis means ‘deep’, which has a similar figurative meaning.

Tom
Ah, James! You demonstrated our pronunciation point for the day - ‘has a’. How does the speaker pronounce these two words? Let’s listen again!

Speaker
I remember the first time I ever saw a dead body and that has a really profound effect on me.

Tom
What was it, James?

James
‘Has a’. Say it with me.

‘a’

‘has a’

‘has a really profound effect’.

Tom
Thanks James! And the speaker has a really profound question, too!  ‘What is life?’ That’s profoundly difficult to answer!

પ્રેઝન્ટર
It certainly is! પોતાની વાતની શરૂઆત કરતી વખતે મહિલા કહે છે મૃત્યુ વિશે વિચારવું એ એક reality check છે. ગુજરાતીમાં reality check નો અર્થ થાય છે કંઈક જે આપણને વિશ્વની સાચી વાસ્તવિકતા વિશે યાદ અપાવે છે. મહિલા પ્રેક્ષકોને સંબોધવા માટે અંગ્રેજી શબ્દ ‘you’ નો ઉપયોગ કરે છે. તે પ્રક્ષકોને શું સલાહ આપે છે? જાણવા સાંભળો.

Speaker
What is this? What is life? And it's a reality check, isn't it? You can't get complacent.  I think, if you do the job that I do, I chill out more and I do less and I got rid of lots of achiever fever. I don't worry so much. Because the value is in the moments. It's not in the achievements that you rack up.

Tom
She says ‘you can’t get complacent.

પ્રેઝન્ટર
Complacent એટલે આત્મસંતુષ્ટ. બીજો અર્થ થાય છે તૃપ્ત. She’s suggesting that we always need to apply thought to the way we live, right?

Tom
That’s right, and she also said that her job helps her to ‘chill out’, which means to relax.

James
Interesting. Maybe realising that life is short helps her to ‘get rid of’ her stress and worry.

પ્રેઝન્ટર
To get rid of એટલે ફેંકી દેવું અથવા ઉપેક્ષા કરવી. What else does her job help her to ‘get rid of’? Listen again for the phrase.

Speaker
I think, if you do the job that I do, I chill out more and I do less and I got rid of lots of achiever fever.

James
She said she ‘got rid of achiever fever’. Fever is a form of illness.

Tom
And an achiever is a person who achieves!

પ્રેઝન્ટર
Achiever fever એક અંગ્રેજી અભિવ્યક્તિ છે જેનો અર્થ થાય છે સફળતા માથામાં ચડી જવું. Do you have achiever fever, James?

James
No, not really. I but I do think professional and personal achievements are important. Did you hear what the speaker said is most important, though?

પ્રેઝન્ટર
હવે છેલ્લી વખતે સાંભળો અને જાણો કે ‘value of life’ વિશે મહિલાનાં શું વિચારો છે?

Speaker
I chill out more and I do less and I got rid of lots of achiever fever. I don't worry so much. Because the value is in the moments. It's not in the achievements that you rack up.

James
She says the value of life is ‘in the moments’. Moments meaning the small, everyday parts of life, right?

Tom
Correct, I think she’s saying that appreciating every second of life is more important than concentrating on the achievements that we rack up.

પ્રેઝન્ટર
To rack up ને ગુજરાતીમાં કહીશું થોડું થોડું કરીને ભેગું કરવું અથવા મેળવવું.

James
And we’ve racked up quite a few minutes for this show!

Tom
We have! I hope today’s episode has had a profound effect on you, not a depressing one!

James
Bye everybody!

Tom
Bye!

પ્રેઝન્ટર
See you next week for more Listen Here! Bye!

Language features

Listen to today’s clip in full here
Source: The Power of Negative Thinking

to get rid of

To get rid of means ‘to throw away’ or ‘to discard’. This expression is followed by a noun phrase, which usually describes something which we no longer want, need or require.

 • You need to get rid of some of your old clothes! There is no space in the wardrobe.

We can change the main verb, get, to use this expression in different tenses.

 • When I lived in the countryside I had a car, but I got rid of it when I moved to the city.

to rack up

To rack up is a phrasal verbs which means ‘to accumulate’ or ‘to obtain’. It is often used to describe large amounts of something.

 • I think it’s more important to appreciate the friends you have, instead of trying to rack up new ones.
 • The football team have racked up their fifteenth victory this season!

moment

We usually use the noun moment to describe a short period of time.

 • There were several moments during the meeting when I wanted to speak, but I didn’t.

Moment can also mean ‘a situation’ or ‘an opportunity’.

 • I am waiting for the right moment to propose to my girlfriend.

What can thinking about death teach us about life?

4 Questions

Choose the correct answer.
નીચેના સવાલોના સાચો જવાબ આપો.

잘하셨습니다 퀴즈를 다하셨습니다
Excellent! Great job! 네 안타깝군요 이번 점수입니다:
x / y

Join us for our next episode of Listen Here! when we will learn more useful language and practise your listening skills.
આવાં જ બીજા રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું Listen Here! માં, જ્યાં શીખશો સંવાદ માટે જરૂરી અને મહત્ત્વની ભાષા.

이번 세션 문법

Session Vocabulary

 • depressing
  નિરાશાજનક

  end-of-life companion
  મૃત્યુની નજીક હોય તેવી વ્યક્તિઓને માનસિક બળ આપવું

  profound
  ઘેરું, ઊંડું

  a reality check
  કંઈક જે આપણને વિશ્વની સાચી વાસ્તવિકતા વિશે યાદ અપાવે

  complacent
  આત્મસંતુષ્ટ, તૃપ્ત.

  chill out
  સંપૂર્ણપણે આરામ કરવું

  achiever fever
  સફળતા માથે ચડી જવું