세션 6

How long should we wash our hands?
In today’s episode we will be discussing handwashing and hygiene.

ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। 

세션 6 점수

0 / 4

 • 0 / 4
  엑티비티 1

엑티비티 1

How long should we wash our hands?

How long should we wash your hands?
In today’s episode we will be discussing handwashing and hygiene.

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?
ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

 

Listen to the audio and take the quiz.

스크립트 보기 스크립트 숨기기


ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
ਹੈਲੋ English Together ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਲੰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ...

Sam
Hello, I’m Sam.

Kee
And I’m Kee. Welcome to the programme!

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਣਾ ਵਾਈਰਸ ਅਤੇ ਕਿਟਾਣੂਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਣੋ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਈਰਸ ਅਤੇ ਕਿਟਾਣੂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਈਰਸਾਂ ਅਤੇ ਕਿਟਾਣੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜੁਆਬ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੁਕਾਮ ਦੇ ਵਾਈਰਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਣਧੋਤੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਵਾਈਰਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ?
• ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ
• ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ
• ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ

Kee
Those are very different lengths of time!

Sam
Yes! A week seems too long, don’t you think?

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਬਲਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੱਥ ਧੋਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜੁਆਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

News insert
Do you know how long you should take to wash your hands? The time it takes to sing happy birthday – twice. Or, in other words, around 20 seconds. A recent survey in the UK suggests 84% of adults don’t wash their hands for long enough. This means people are not washing away possibly harmful germs which can cause infection and lead to colds or flu. Handwashing can have a big effect on the public health of a country; proper handwashing would, for example, prevent nearly a third of diarrhoea cases each year.

Kee
20 seconds? Really?

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
Yeah, I didn’t realise the length of time was so important.

Sam
But that’s a good tip that they give – to sing happy birthday twice as you’re washing your hands.

Kee
Come on, Sam. Are you really going to start singing to yourself in the bathroom now?

Sam
If it helps me wash harmful germs away, sure!

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
ਬੇਸ਼ਕ 'harmful germs' ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੈਮ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

Kee
It’s true, Sam, you’re always singing. So what do these harmful germs do, exactly?

Sam
Didn’t you hear what they said? They can cause infection.

ਜੈਂਟਰ
Yes, they said they can 'cause infection' ਇੰਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਫ਼ੈਲਾਉਂਣਗੇ ਅਤੇ 'lead to colds or flu' ਠੰਡ ਜੁਕਾਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ।

Kee
So, if not washing my hands properly can cause infection and lead to colds and flu, it can basically make me ill?

Sam
Yes, Kee!

Kee
And what did they say about how we can prevent illnesses?

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
'Prevent', ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਇਹ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਅ ਨੂੰ ਸੁਣੋ।

Sam
They said that proper handwashing could prevent more than 30% of diarrhoea cases each year. That’s quite a lot, don’t you think?

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
Yes, it is! ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵੱਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅਣਧੋਤੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਜੁਕਾਮ ਦੇ ਵਾਈਰਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
• ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ
• ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ
• ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ
ਜੁਆਬ ਹੈ , ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੁਕਾਮ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਈਰਸ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ 40%ਆਮ ਜੁਕਾਮ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਈਰਸ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

Kee
Wait a minute! If the viruses only survive for a few minutes, then I don’t need to wash my hands for 20 seconds. Hygiene is important, yes, but what about all that water?

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
'Hygiene' ਮਤਲਬ ਸਫ਼ਾਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕੀਅ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਹਾ ਦੇਣਾ।

Sam
You can still have good hygiene without wasting water. You can use a bowl, for eaxmple!

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
A 'bowl' ਮਤਲਬ ਕੌਲਾ or a 'bucket' ਬਾਲਟੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Kee
Ok, so let me see if I understand correctly. You want me to wash my hands in a bowl or a bucket, for 20 seconds, while singing Happy Birthday? Here? At work?

Sam
Haha! Yes. I’d love to see that!

Kee
I’d rather get a cold, thanks.

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ
We’ll remind you of that next time you’re ill, Kee. ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹੋਏ ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 'prevent' ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ 'hygiene' ਲਈ ਚਿੰਤਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ?ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜ੍ਹਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। 'Harmful germs' ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕੀਟਾਣੂ, 'cause infection' ਇੰਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ , 'lead to cold or flu' ਸਰਦੀ ਜਾਂ ਜੁਕਾਮ ਨੂੰ ਫ਼ੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 'hygiene' ਸਫ਼ਾਈ।

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੋਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ। ਬਾਏ।

 

Check what you’ve learned by selecting the correct answer for the question.
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

How long should we wash our hands?

4 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

잘하셨습니다 퀴즈를 다하셨습니다
Excellent! Great job! 네 안타깝군요 이번 점수입니다:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practice your listening skills.
English Together ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। 

 

이번 세션 문법

Session Vocabulary

 • harmful germs
  ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕੀਟਾਣੂ

  cause infection
  ਇੰਨਫ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ

  lead to cold or flu
  ਜੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫ਼ਲੂ ਫ਼ੈਲਾਉਂਣਗੇ

  prevent
  ਰੋਕਥਾਮ

  hygiene
  ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ

  viruses
  ਵਾਈਰਸ

  cases
  ਕੇਸ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ

  waste
  ਕਚਰਾ ਜਾਂ ਫ਼ਜੂਲ