Session 9

People often say ‘you’ when describing their own experiences. Today we examine one psychologist’s theory about why this happens.
પોતાના અનુભવો વર્ણવતી લોકો ઘણી વખતે અંગ્રેજી શબ્દ 'you' કહે છે. આજે આપણે એક માનસશાસ્ત્રીના સિદ્ધાંત અંગે ચર્ચા કરી રહ્યાં છે અને જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે કે આવું
કેમ થાય છે.

Session 9 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Why do we say ‘you’ when we describe our own personal experiences?

People often say ‘you’ when describing their own experiences. Today we examine one psychologist’s theory about why this happens.
પોતાના અનુભવો વર્ણવતી લોકો ઘણી વખતે અંગ્રેજી શબ્દ 'you' કહે છે. આજે આપણે એક માનસશાસ્ત્રીના સિદ્ધાંત અંગે ચર્ચા કરી રહ્યાં છે અને જાણવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે કે આવું
કેમ થાય છે.

Before you listen/Pre-listening

Consider the following questions:
- Is ‘you’ a word which applies to just one person, or can it apply to more people?
- How do we express our ideas about things which are normal?

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ Welcome to Listen here! આ એક એવો કાર્યક્રમ છે જ્યાં તમે શીખશો અંગ્રેજી સમાચારોની અંદર ઉપયોગમાં લેવાતા ભાષા વિશે. હું છું રીષી.

Sam
Hi, I’m Sam

Tom
And I’m Tom. Hi everybody.

પ્રેઝન્ટર
Oh! What’s wrong, Tom?

Tom
I’m sad. My dog died recently. You have a best friend when you have a dog.

Sam
What? I don’t have a dog.

Tom 
I wasn’t talking about you, Sam!

Sam
You were! You said “you have a best friend when you have a dog”. And you were talking to me.

પ્રેઝન્ટર
અહીં ટોમ પોતાનાં અનુભવ વિશે જણાવી રહ્યો છે. તે વાક્યમાં સર્વનામ ‘I’ ની જગ્યાએ અંગ્રેજી શબ્દ ‘you’ નો ઉપયોગ કરે છે. Why are you doing this, Tom?

Tom
Hmm… We often use ‘you’ when we’re speaking in general.

પ્રેઝન્ટર
Speaking generally અથવા speaking in general એટલે અચોક્કસ રીતે કહેવું. General નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે સામાન્ય રીતે. બીજો અર્થ થાય છે સ્વાભાવિક. General નો વિશેષણાત્મક શબ્દ છે ‘generic’. મિત્રો, હવે તમે BBC Radio 4 દ્વારા All in the Mindકાર્યક્રમ માટે તૈયાર કરવામાં આવેલ સમાચાર સાંભળો. અમેરિક સ્થિત માનસશાસ્ત્રનાં પ્રોફેસર ‘you નાં એક પ્રકાર ‘generic you’ વિશે ચર્ચા કરી રહી છે. પોતાની વાત જણાવવા માટે ટોમ ‘you’ નો ઉપયોગ કેમ કરે છે તે વિશે મહિલાં જણાવી રહી છે. તમે પણ સાંભળો.

Insert
So we were studying this generic 'you', so 'you' that refers to people in general rather than a specific person. And see whether people use generic you to essentially try to construct norms, uh, or normalise their own deeply personal experiences.

Sam
Ah! So, Tom is trying to normalise his experience!

પ્રેઝન્ટર
Normalise એટલે સામાન્ય સ્થિતિમાં પાછા ફરવું.  Do you think it’s normal to feel so close to a pet, Tom?

Tom
Yeah! Of course.

Sam
So you’re using “you” to make your statement seem normal or general.

પ્રેઝન્ટર
મિત્રો, ‘make’ માટેનો બીજો શબ્દ છે ‘construct’. ફરીથી સાંભળો અને જાણો કે ‘construct’ પછી ક્યો શબ્દ આવે છે.

Insert
So we were studying this generic 'you', so 'you' that refers to people in general rather than a specific person. And see whether people use generic you to essentially try to construct norms.

Sam
She said to construct norms.

પ્રેઝન્ટર
Norm એક સંજ્ઞા છે જેનો અર્થ થાય છે સમાજ સંમત હોય તેવી વર્તણૂક અથવા કાર્ય કરવાની રીત. અહીં વક્તા અમેરિકન શૈલીમાં વાત કરી રહી છે અને એટલા માટે તેની વાત કરવાની શૈલી સેમ કરતાં ભિન્ન છે. મિત્રો, ચાલો ફરીથી ક્લિપનાં બીજા ભાગને સાંભળીએ. ઍરિયાના મુજબ ‘you’ નો સામાન્ય રીતે ઉપયોગ કરવાની બે સૌથી મોટી અસરો કઈ છે?

Insert
And we found that using generic you helped people to feel that the event was more distant in time and people reported that they were able to think about the event differently than they had before and had higher feelings of closure afterwards.

Sam
Interesting! She suggests that using generic you can help you think about past events differently! By not using ‘I’, she suggests things can feel further away.

Tom
Hmm. If I say ‘I have a best friend when I have a dog’, it does sound very personal!

Sam
Also, by avoiding I, and using ‘you’, we suggest that this experience is one that many people share. That’s also why we use the present tense – to suggest it’s always true.

પ્રેઝન્ટર
મિત્રો, મહિલા વક્તા મુજબ ‘generic you’ કહેવાથી કઈ લાગણીનો અનુભવ થાય છે. Listen again after ‘feelings of’.

Insert
And we found that using generic you helped people to feel that the event was more distant in time and people reported that they were able to think about the event differently than they had before and had higher feelings of closure afterwards.

Tom
She said ‘closure’.

પ્રેઝન્ટર
Closure નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે અપ્રિય પરિસ્થિતિ, સમય અથવા વસ્તુનો અંત લાવવું. Do you think generic you helps to provide closure, Tom?

Tom
Actually, yes! Using generic you helps to add some distance between me and this painful memory.

Sam
Ah! Here, Tom said ‘to add’. Because ‘add’ starts with a vowel sound, we have a ‘w’ sound which links the two words. Say it with me!

‘add’

‘to add’

‘helps to add distance’

Tom
So, we can use generic you to speak generally and to suggest something that is normal. It can also help to add distance between us and an event that we’re talking about.

પ્રેઝન્ટર
And we’re out of time!

Sam
See? Time goes so quickly when you’re having fun!

Tom
Nice use of generic you Sam.

Sam
Thanks very much Tom.

પ્રેઝન્ટર
See you next time for more Listen Here!

Language features

Listen to today’s clip in full here

Source: All in the Mind

generic you

This is a form of ‘you’ we use when we want to comment on people in general. It is similar in form to the pronoun ‘one’. Use of ‘you’ in this way implies that we are speaking based on our own experiences. If we are making generalisations, we often use the present simple tense, which suggests that something is always true.

 • I’m sad because my dog died. You don’t know what you’ve got until it’s gone!

We can also use the possessive form, your, to the same effect.

 • Your dog is like your best friend. It’s sad when they die.

norm

A norm is an abstract noun which means ‘something that is standard’. It relates to the adjective, normal.

 • The legal norm in this situation is for the buyer to pay the seller as quickly as possible.

We can also use ‘the norm’. This means ‘the normal thing in a context’.

 • We didn’t use smartphones in the past but in recent years they’ve become the norm.

When we want to say that something is actively being made normal we can use the verb ‘normalise’.

 • There are allegations that the politician is trying to normalise political violence in his speeches.

closure

Closure is a feeling of relief or resolution. We often use closure to stress the long duration of the experience which came before.

 • The funeral was horrible to organise but I did feel a sense of closure when it was all finished.

Why do we say ‘you’ when we describe our own personal experiences?

3 Questions

Choose the correct answer.
નીચેના સવાલોના સાચો જવાબ આપો.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Listen Here! when we will learn more useful language and practise your listening skills.
આવાં જ બીજા રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું Listen Here! માં, જ્યાં શીખશો સંવાદ માટે જરૂરી અને મહત્ત્વની ભાષા.

Session Vocabulary

 • in general
  અચોક્કસ રીતે

  generally
  સામાન્ય અર્થમાં

  generic
  વિશિષ્ટ નહિ પરંતુ સામાન્ય

  construct
  ઘડવું, રચવું