Session 5

What would you do if you found a wallet full of cash? In today’s episode we will be discussing money and honesty.
Boorsaa maallaqa guutuu osoo argatte maal goota? Kutaa qophii har’aan waa’ee maallaqaafi amantummaa ilaalla.

Session 5 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

What would you do if you found a wallet full of cash?

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • to run off
 • valuable
 • related to

Quiz

In which city are you more likely to get your wallet returned to you if you drop it in the street:

 • Moscow, Russia?
 • Rio de Janeiro, Brazil?
 • Helsinki, Finland?

Listen to Phil, Tom and Ammayyuu discussing what they would do if they found a wallet in the street and find out the answer.

Listen to find the answers. Then check them on the transcript below.

Show transcript Hide transcript

Ammayyuu
Ashamaa! Gara English Together Afaan Ingilizii Walii Wajjiin mataduree tibbanaarratti mari’annuufi qooqa dubbachuuf si barbaachisu sii qoodnutti baga nagaan dhufte.
Ani Ammayyuudha. Keessummaa lama of biraa qaba. Mee of haa himan.

Phil
Hi, I’m Phil.

Tom 
And I’m Tom. Welcome to the programme!

Ammayyuu
Har’a waa’ee maallaqaa dubbachuuf jirra. Mee amma boorsaa maallaqa guutuu qabu osoo daandiirratti argitee maal goota? Hin fudhattaa? Abbichaaf deebistaa? A recent global experiment carried out by Reader’s Digest Magazine gaaffii kana deebisuufi meeqa akka deebifaman hubachuuf taasifameen, tokko tokkoon magaalaawwan guutuu addunyaa 16 keessatti boorsaawwan maallaqaa 12 akka badeetti lafa buusan. Magaalaawwan sadan kanneen keessaa kamtu haqa namaa hin barbaadu jettee yaadda?

a. Moskoo, Raashiyaa

b. Riyoo de Janeriyoo, Biraazil

c. Helsinkii, Finlaand

Tom
It depends. How much money are we talking about?

Phil
Tom!

Ammayyuu
Dansaa! Odeeffannoo waa’ee nama boorsaa maallaqaan guutame argee deebisee listen to this story featured on CNN; waa’eesaa booda dubbanna.

News insert
What would you do if you found a wallet full of cash - $1,500 to be exact? Would you return it? A recent incident in California might surprise you. A teenager was seen on surveillance footage returning a wallet with $1,500 inside. It happened outside a home in California after the young man found the wallet filled with $1,500 in cash and credit cards in the driveway of a neighbour’s home, proving that there are still good people out there.

Tom
$1,500? That’s a lot of money.

Phil
Yeah, it is! I’d be absolutely devastated if I lost that amount of money!

Ammayyuu
I would be devastated, as well! ‘Devastated’ baay’ee rifachuu.

Tom
And the people who lost the wallet were probably devastated! That is so much money to lose!

Phil 
Yeah, but when they got it back they were probably completely thrilled! Imagine how happy they were to get their wallet back.

Ammayyuu
Absolutely! ‘Thrilled’ jechuun guddaa gammadu. Yes, what a relief!

Tom
I think I’d be thrilled if I found that much money on the street!

Phil
Really, Tom? Would you seriously think about keeping the money if you found it on the street?

Tom
I’d probably think about it, yeah. I mean, if someone is carrying around that much money in their wallet and they lose it, that’s their fault, really! They should be more careful!

Phil
Ok, true, but it is quite easy to lose a wallet. I mean, we’ve all done it.

Ammayyuu
Yes, I have, and I was very upset.

Tom
Well, I haven’t. I always know where my wallet is.

Phil
Well, then you don’t know what it feels like to lose something that’s valuable to you. You can feel totally heartbroken.

Ammayyuu
Yes, especially if it contains some personal possessions that you can’t replace. ‘Heartbroken’ jechuun baay’ee gadduu.

Phil
Exactly! When I lost my wallet a few years ago, I was more heartbroken about losing my photos than anything else.

Tom
I suppose, to be fair, I probably would be more likely to return a wallet if it had personal things in it.

Ammayyuu
Tole, asumaan gaaffii duratti gaafanne haa ilaallu. Magaalaawwan kanneen keessaa kamtu irra caalaa amanamaadha?

a. Moskoo, Raashiyaa

b. Riyo de Jenariyoo, Biraazil

c. Magaalaa Finlaand, Helsinkii

Deebii sirriin (c) dha, Helsinkii.

Tom
Oh, Phil, if only you’d lost your wallet in Helsinki, eh?!

Phil
Yeah, that would have been good!  I might have got it back. I would have been absolutely ecstatic if that had happened.

Ammayyuu
Me too! ‘Ecstatic’ jechuun miira olaanaan gammachuu ibsachuudha.

Tom
Do you know what would make me ecstatic?

Phil
What, Tom?

Tom
Finding your wallet.

Phil
Why?

Ammayyuu
Yeah, why?

Tom
So then I could give it back to you.

Phil
Oh, Tom!

Ammayyuu
Gaariidha Toom! Atihoo? Boorsaa maallaqa guutuu nama jalaa bade tokko yoo argite ni deebistaafii? Wanta tokko gattee heartbroken’ haalaan gadditee beektaa? Moo siif deebi’uu isaatiin ‘thrilled’ ‘gammachuudhaan sagalee guddiftee iyyitee beekta?
Kan torban kanaa otoo hingoolabiin dura, waa’ee jechoota har’a dubbachaa turree haa ilaallu. Hundisaanii miirawwan jajjaboo ibsu. ‘Devastated’ rifachuu, ‘heartbroken’, guddaa gadduu, ‘thrilled’, gammachuudhaan sagalee guddaa dhageessisuu, ‘ecstatic’, miira olaanaan gammachuu ibsachuudha.
Kunneen ibsawwan maqaati, jechuunis jechoota akka ‘totally’ ‘guutummaatti’, ‘absolutely’, ‘gaaffii malee’, ‘completely’ ‘akkuma jiruun’ jedhan waliin fayyadamuu dandeenya.
Waan nu waliin turteef galatoomi. English Together Afaan Ingilizii Walii Wajjiin dabalataaf  torban dhufu wal agarra. Nagaatti! 

Meaning 

be devastated (adjective)

be very upset by something.

 I was devastated when I lost all my money.

 I was devastated when I heard that the school was going to close.

 

be heartbroken (adjective)

be very sad. We often use this to talk about romantic love.

 I was heartbroken when my wife left me.

 I was heartbroken when my family pictures got deleted.

 

be ecstatic (adjective)

be very happy.

 I was ecstatic when I got the job.

 I was ecstatic when my team won the cup.

 

be thrilled (adjective)

be very happy and excited.

 I was thrilled when I went to China the first time.

 She was thrilled to be singing in front of a crowd.

 

Use

All of these adjectives express a strong feeling - for example, 'devastated' means 'to be very upset by something' - and are called extreme adjectives. If we want to make the feeling of extreme adjectives even stronger, we can use adverbs such as 'absolutely', 'completely' and 'totally'.

 I’d be absolutely devastated if I lost that amount of money!

 When they got it back they were probably completely thrilled.

 You can feel totally heartbroken.

You can also use the adverb 'really' with extreme adjectives but, be careful, you cannot use 'very'!

 

 

What would you do if you found a wallet full of cash?

4 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e filadhu.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Over to you!

What would you do if you found a wallet in the street? What if someone found your wallet in the street? What should they do? Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Barnoota English Together ittaanu kan dandeettii caqasuukee ittiin shaakaltuufi qooqa barbaachisoo barannutti walitti deebina.

Session Vocabulary

 • absolutely devastated
  akka malee rifachuu

  completely thrilled
  gammachuun iyyuu

  totally heartbroken
  guddaa gadduu

  absolutely ecstatic
  guddaa gammadu

  flyers
  waraqaa bittinsamu

  to run off
  miliquu

  valuable
  fayidaa qabeessa

  related to
  qabaachuu