Session 21

Tanzania’s app-based health insurance
In today’s episode we will be discussing how mobile phones are changing our lives – for the better.

ኣበ ኣጠቃቅማ ሞባይል ዝተመርኮሰ መድሕን ጥዕና
ኣጠቃቅማ ሞባይል ብኸመይ ንሂወትና ብዝሓሽ ኩነታት ከምዝቅይሮ ናይ ሎሚ ሙሁሮና ክኸዉን’ዩ።

Session 21 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Tanzania’s app-based health insurance

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words and phrases mean:

 • health insurance
 • healthcare
 • to be here to stay
 • at their fingertips

Quiz

How much of the world’s population will be a mobile phone user or subscriber by 2020?

a. nearly 30%
b. nearly 50%
c. nearly 70%

Listen to the discussion and find out the answer.

Listen to find the answers. Then check them on the transcript below.

Show transcript Hide transcript

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሰላም፡ እንቋዕ ብድሓን ናብ መደብ English Together መጻእኩም። ኣብዚ መደብ’ዚ ብዛዕባ እዋናዊ ኣርእስቲ ክንመያየጥ ኢና። ብእኡ ኣቢልና ድማ ብዛዕባኡ ንምዝራብ ዘኽእል ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና። ኣነ ተክልማርያም በኪት’የ።
ምሳናውን ቶምን ፊልን ኣለዉ።

Tom
Hi, I’m Tom. Welcome to the programme, everyone!

Phil
And I’m Phil. Hello!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሎሚ ብዛዕባ ኣጠቃቅማ ሞባይላት ብኸመይ ንሂወትና ኣብ ዝሓሽ ኩነታት ከምዝቅይሮ ክኽውን ኢዩ። ሞባይላት ዝዓበየ ኣካል ናይ ዕለታዊ ናብራ እናኾና ኣብ ዘኸደሉ እዋን፡ ከይገረመና ኣይተረፈን።
ሞባይላት ኣብ መዓልታዊ ሂወትና ዓቢ ተራ ይጻወታ።
ኣብ 2020 ክንደይ ዝኣክል ህዝቢ ዓለም ናይሞባይል ተጠቃሚ ‘subscriber’ ክኸውን ይኽእል ትብሉ።
ሀ) ኣስታት 30%
ለ) ኣስታት 50%
ሐ) ኣስታት 70%

Phil
Well, here in London, everyone is on their phone all the time! I say 100%!

Tom
Yes, but our quiz is about the whole world’s population, Phil, not just that in London.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Think about it, and we’ll give you the answer later in the programme. ሕጂ ካብ ጸብጻብ ቢቢሲ ኣፍሪቃ ቢዝነስ፡ ኣጠቃቅማ ሞባይል ብኸመይ ንሕዝቢ ታንዛንያ ኣፍደገ መድሕን ጥዕናን ‘health insurance’ ሓልዮት ጥዕናን ‘healthcare’ ከምዝኸፈተሉን፡ ቅድም ፈጺምካ ዘይሕሰብ ዝነበረ፡ ሎሚ ግን ብሰንኪ ሞባይል ክሳዕ ክንደይ ክውንን ሓጋዝን ከምዝኾነ ሓቢርና ንከታተል።

News insert
For millions of Tanzanians who live on low incomes, health insurance is a luxury they simply cannot afford. But, technology is beginning to change the landscape. Two years ago, mobile phone subscribers here in Tanzania rose by 25%. Now, technology analysts are convinced that mobile phones could indeed be key in changing people’s lives in many aspects. With only a basic feature phone, a customer can register for a policy and make payments for premium as low as a dollar a month.

Phil
You see, Tom? It’s not just London. Mobile phone subscribers in Tanzania rose by 25% two years ago!

Tom
Yep, you’re right, that is a huge increase. But what was more interesting to me in the story is the positive impact that mobile phones are having.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘To have a positive impact’ ማለት እወንታዊ ጽልዋ፡ ብኣንጻሩ ከኣ፡ ‘to have a negative impact’ ኣሉታዊ ጽልዋ ማለት’ዩ። Yes, some good news about mobile phones!

Tom
And, it’s nice to hear that mobile phones are actually having a positive impact on people’s health. Often, we just hear the opposite.

Phil
We often hear the opposite because it’s true! Mobile phones are having a negative impact on our health, on our relationship with others… They’re often bringing about social change in negative ways.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘To bring about social change’ ማሕበራዊ ለውጢ ኣብ ምምጻእ ማለት ኢዩ። ፊል ኣጠቓቕማ ሞባይላት ኣብ ጥዕናናን ኣብ ማሕበራዊ ዝምድናታትናን ብኣሉታ ከም ዝጸልዉና ይሕብር። ኩሉ ሳዕ ሞባይላት ንማሕበራዊ ሂወትና ብኣሉታ ይጸልዎ።

Tom
But don’t you think giving people access to healthcare is an example of how mobile phones are bringing about social change in a positive way?

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Before you answer Phil, let’s go back to our quiz question from earlier. ሕጂ ነቲ ኣቐዲምና ሓቲትናኩም ዝነበርና ሕቶ ደጊምና ንርአ። ኣቀዲምና ብ2020 ክንደይ ዝኣክል ህዝቢ ዓለም ተጠቃሚ subscriber ክኸውን ኢዩ ኢልና ሓቲትናኩም ኔርና።
ሀ) ኣስታት 30%
ለ) ኣስታት 50%
ሐ) ኣስታት 70%
ብመሰረት ግምት ናይ statista.com እቲ ቅኑዕ መልሲ ኣስታት 70% ኮይና፡ መልሲ ሐ/ ኢያ። So, mobile phones are here to stay ስለዚ ሞባይላት ምሳና ነበርቲ ኢዮም።

Phil
Clearly! And, yes, of course I agree that access to healthcare should be a basic right…

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘A basic right’ መሰረታዊ መሰል ማለት ኢዩ። እወ፡ ብርግጽ ቀረብ ሓልዮት ጥዕና መሰረታዊ መሰል ክኸውን ኣለዎ፡

Phil
But, even though I agree that being able to see the doctor when you’re ill should be a basic right, it’s also a luxury that many people can’t afford.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Very true. ‘A luxury that people can’t afford’ ብሓቂ ድማ ዓቕሚ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን።

Tom
Absolutely! Which is why I like this story so much. Now, it seems seeing a doctor doesn’t have to be a luxury that people can’t afford.

Phil
Because it’s literally at their fingertips, you mean?

Tom
Exactly!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
This news story really has a positive impact!
ቅድሚ ምፍናውና ሎሚ ብዛዕባ እንታይ ከምዝተመሃርና ምስ እንርኢ፡ ኩሎም ምስ ማሕበራዊ ሕይወት ምትእስሳር ኣለዎም፡ ‘to have positive impact’ እወንታዊ ጽልዋ ምህላው፣ ‘to bring about social change’ ማሕበራዊ ለውጢ ኣብ ምምጻእ፣ ‘a basic right’ መሰረታዊ መሰል፣ ‘a luxury people cannot afford’ መጋየጺ ግን ከኣ ኩሉ ሰብ ዘይክእሎ ኢዮም ኔሮም።
ብተሳትፎኹም እና ኣመስገና፡ ኣብ ዝስዕብ መደብ English Together የራኽበና።

Meaning & Use

to have a positive impact (verb phrase)

An impact, in this context, means 'an effect or influence', usually of some importance. Therefore, if something or someone has a positive impact, they 'influence or affect a situation or a person in a good way'. This verb phrase is usually followed by the preposition 'on'.
Susan has had a very positive impact on the team since she joined. She's had lots of good ideas and made some important improvements.
The increased investment in the company had a positive impact on its profits.

It is also possible for something to have a negative impact, so they 'influence or affect a situation or a person in a bad way'.
Smoking can have a very negative impact on your health.

to bring about social change (verb phrase)

To bring about is a phrasal verb which means 'to cause something to happen'. Social change is when something in society changes or becomes different.
The new president was elected because he promised to bring about social change.
When women were given the right to vote, it brought about a huge social change.

a basic right (noun phrase)

Basic is an adjective meaning 'common, required or fundamental'. A right is a countable noun meaning 'a moral or legal entitlement to have or do something'. It is often used with adjectives 'human' and 'legal', as well as basic
Access to clean water is a basic human right that everyone should have.
Do you think free education is a basic right?

a luxury people can't afford (expression)

A luxury is 'something expensive that you enjoy but do not really need'. If you can't afford something, it means you don't have enough money to buy it. Therefore, the expression a luxury someone can't afford refers to something that is not possible under the current circumstances. It can also be about things that are difficult to obtain at the moment, not just about money.
During the drought, people had to cut down on the amount of water they used. Long showers and watering the garden were luxuries they couldn't afford.
I'm so busy studying for my exams, taking time off to see friends and go to the cinema is a luxury I simply can't afford at the moment!

Tanzania’s app-based health insurance

4 Questions

Choose the correct answer.
ቅኑዕ መልሲ ምረጹ

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Over to you!

Do you think healthcare should be 'a basic right'? Can you see other ways in which mobile phones have 'had a positive impact' on our lives? Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝቕጽል መደብ English Together ኣገደስቲ ናይ አንግሊዘኛ ዝርርብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።

Session Vocabulary

 • to have a positive impact
  እወንታዊ ጽልዋ ንክህልዎ

  to bring about social change
  ማሕበራዊ ለውጢ ንምምጻእ

  a basic right
  መሰረታዊ መሰል

  a luxury people can’t afford
  ኩሉ ሰብ ዘይኽእሎ ናይ ሙችኦት ጠለብ

  a subscriber
  ተጠቃሚ

  health insurance
  መድሕን ጥዕና

  healthcare
  ሓልዮት ጥዕና

  to be here to stay
  ነባርን ቕቡልን

  at their fingertips
  ኣዕሪኻ ምፍላጥ