Session 21

Today we are discussing ways we can improve our memory.
આજે અમે ચર્ચા કરી રહ્યાં છે કે પોતાની યાદશક્તિ કઈ રીતે વધારવી.

Sessions in this unit

Session 21 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How can we improve our memory with a pencil?

Today we are discussing ways we can improve our memory.
આજે અમે ચર્ચા કરી રહ્યાં છે કે પોતાની યાદશક્તિ કઈ રીતે વધારવી.

Before you listen/Pre-listening

Consider the following questions:
- How do you remember the things you need to do?
- What else can you do with a pencil, apart from drawing?

Listen to the audio and take the quiz.

Show transcript Hide transcript

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ Welcome to Listen here! આ એક એવો કાર્યક્રમ છે જ્યાં તમે શીખશો અંગ્રેજી સમાચારોની અંદર ઉપયોગમાં લેવાતા ભાષા વિશે. હું છું રીષી.

Rob
Hi!

પ્રેઝન્ટર
What are you doing, Rob?

Rob
I’m writing a to-do list.

પ્રેઝન્ટર
A to-do list એટલે દિવસભરમાં ક્યા કામો કરવા તે વિશેની યાદી. You’re normally good at remembering what you need to do?

Rob
I’m really busy at the moment. If I don’t write things down, I forget them!

પ્રેઝન્ટર
મિત્રો, હવે તમે BBC Radio 4 દ્વારા All in the Mind કાર્યક્રમ માટે તૈયાર કરવામાં આવેલ સમાચાર સાંભળો, જેમાં એક શોધકર્તા યાદશક્તિ ઉપર બહાર પાડવામાં આવેલ નવી રિપોર્ટ વિશે ચર્ચા કરી રહ્યાં છે. વક્તા મુજબ યાદીનો ઉપયોગ કરવું હોય તો સૌથી સારી અસરકારક રીત કઈ છે? જાણવા માટે સાંભળો.

Insert
The researchers basically show that you get people to draw objects, or draw lists of objects, and in comparison to where you just write down the list, drawing has this really powerful impact. One of the things that happens is by drawing these particular objects that it leads to this increased contextual representation of the object in one's mind.

Rob
So, apparently drawing a list of objects is the easiest way to remember them. He says drawing lists ‘has a really powerful impact’.

પ્રેઝન્ટર
That’s correct! મિત્રો, હવે તમે ક્લિપનાં શરૂઆતને ફરીથી સાંભળો. રેખાંકન અને લેખન વચ્ચેના ભેદને જણાવવા માટે વક્તા કઈ અભિવ્યક્તિનો ઉપયોગ કરે છે?

Insert
…and in comparison to where you just write down the list, drawing has this really powerful impact.

Rob
He says ‘in comparison to’.

પ્રેઝન્ટર
અંગ્રેજી માં બે વસ્તુઓ વચ્ચેનાં ભેદ વિશે જણાવવા માટે ‘in comparison to’ શબ્દોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. In comparison to British food, I think Indian food is much better!

Rob
Ha! Good example. We could also use ‘as opposed to’. I could say ‘drawing has a powerful impact on memory, as opposed to just writing’.

પ્રેઝન્ટર
વક્તા કેમ કહે છે કે લેખનની જગ્યાએ દૈનિક કાર્યની યાદી જો દોરીને બનાવવામાં આવે તે એ વધારે ફાયદાકારક છે? જાણવા માટે સાંભળો.

Insert
Drawing has this really powerful impact. Ah, so there's pictorial aspects, there's verbal aspects, there's many different codes which the authors talk about which lead to this increased representation. It makes a lot of intuitive sense, the idea that if you have encoded something in a greater level of detail, it's likely you are more likely to remember it.

Rob
So, he mentions that drawing provides us with a greater level of detail, which leads to increased representation of objects.

પ્રેઝન્ટર
Increased representation નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે કોઈ વસ્તુ અથવા બાબતને અસરકારક રીતે રજુ કરવું. એ ક્યા શબ્દો છે કે increased representation વિશે જણાવે છે? Listen again.

Insert
Ah, so there's pictorial aspects, there's verbal aspects, there's many different codes which the authors talk about which lead to this increased representation.

Rob
He repeated the word ‘aspects’.He said ‘pictorial aspects’ and ‘verbal aspects’.

પ્રેઝન્ટર
Aspects નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે કોઈ બાબતનું પાસું. Pictorial એટલે ચિત્રો સાથે સંલગ્ન અને verbal એટલે વાણી અથવા શબ્દોથી કંઈક કરવું.

Rob
So, by considering different aspects of an object, such as how it looks and the words we use to describe it, our brain is more engaged and more likely to remember details.

પ્રેઝન્ટર
એકદમ બરાબર. વક્તા pictoral aspects અને verbal aspects ને codesતરીકે સંબોધીત કરે છે. Codesએટલે સંકેતો જે કંઈક સમજવામાં મદદરૂપ થાય છે. હવે ફરીથી સાંભળો. શબ્દ codeક્યા વાક્યપ્રકારમાં આવે છે?

Insert
It makes a lot of intuitive sense, the idea that if you have encoded something in a greater level of detail it's likely you are more likely to remember it.

પ્રેઝન્ટર
તે કહે છે encodedજેનો અર્થ થાય છે સાંકેતમાં રૂપાંતરણ કરવામાં આવ્યું હોય તેવું. અહીં encode એટલે કોઈ માહિતીને એવી રીતે બદલવું કે સમજવામાં સરળતા રહે.

Rob
There’s another use, too! If you ‘encode’ a foreign language, it means that you know how to use it correctly.

પ્રેઝન્ટર
So, the grammar we teach today will help you to encode your future speech in English.

Rob
Hopefully, yes!

પ્રેઝન્ટર
હવે છેલ્લી વખત સાંભળો. વક્તા પોતાની અભિવ્યક્તિમાં એક વધારાનું શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે. મિત્રો, તે શબ્દ ક્યો છે? જાણવા માટે સાંભળો.

Insert
It makes a lot of intuitive sense, the idea that if you have encoded something in a greater level of detail it's likely that you are more likely to remember it.

Rob
He said ‘it makes a lot of intuitive sense’. ‘Intuitive’ means based on feelings rather than facts. And I agree - it does feel as if drawing things could aid memorising them.

પ્રેઝન્ટર
I’m going to use my intuition. Intuition નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે અંતર્જ્ઞાન. It feels like we are out of time!

Rob
We are! Bye everyone!

પ્રેઝન્ટર
મિત્રો, આજે જે શબ્દો વિશે જાણ્યું તે છે to-do list, in comparison to, as opposed to, aspect, pictorial, verbal, code, encode અને intuitive. See you next time! Bye!

Language features

in comparison to

In comparison to is a phrase we use to compare something against something else. After ‘to’ we use a noun or noun phrase.

 • When you look at our prices in comparison to our competitors, you’ll realise that this is a much cheaper place to shop!

A similar expression is compared to. This uses the verb form, compare, and is less formal that using the noun form of in comparison to.

 • Compared to England, Spain is really a rather hot country!

as opposed to

As opposed to is used to introduce a contrasting comparison. Other similar phrases are ‘instead of’ or ‘rather than’, although both of these are less formal than as opposed to.

 • As opposed to just voting for the same political parties each year, perhaps it’s time to broaden our minds and listen to both sides of the debate.
 • Son, I’m happy you’re taking steps to improve your future, as opposed to just lying in bed all day. 

aspect

In basic terms, an aspect is a part of something.

 • I do get tired of marking books, but I suppose that’s just one of the aspects of being a teacher.

It can also refer to the ways that something appears.

 • There’s a bright, happy aspect to this school in summertime.

Aspect can also refer to direction.

 • I just can’t think of a way out of this situation. I’ve examined it from every aspect! I’ll just have to tell the police what really happened.

How can we improve our memory with a pencil?

3 Questions

Choose the correct answer.
નીચેના સવાલોના સાચો જવાબ આપો.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! Bad luck! You scored:
x / y

Join us for our next episode of Listen Here! when we will learn more useful language and practise your listening skills.
આવાં જ બીજા રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું Listen Here! માં, જ્યાં શીખશો સંવાદ માટે જરૂરી અને મહત્ત્વની ભાષા.

Session Vocabulary

 • to-do list
  કામની યાદી

  aspect
  કોઈ બાબતનું પાસું

  pictorial
  ચિત્રો સાથે સંલગ્ન

  verbal
  વાણી અથવા શબ્દોથી કંઈક કરવું

  code
  સંકેતો

  encode
  સાંકેતમાં રૂપાંતરણ કરેલું

  intuitive
  અંતર્જ્ઞાન