1

单元 1: Listen Here

选择一个单元

 1. 1 Listen Here

课程 7

Robots can often look like humans, but how does this make us feel? Listen on to learn great language around this topic.
Robots అచ్చం మనుషుల్లా కనిపించొచ్చు. ఒకవేళ అలా కనిపిస్తే మనకి ఏమనిపిస్తుంది? ఈ అంశం గురించి ఇవాళ తెలుసుకుందాం.

本单元得分 7

0 / 3

 • 0 / 3
  练习题 1

练习题 1

What happens when we see robots that look like us?

Robots can often look like humans, but how does this make us feel? Listen on to learn great language around this topic.
Robots అచ్చం మనుషుల్లా కనిపించొచ్చు. ఒకవేళ అలా కనిపిస్తే మనకి ఏమనిపిస్తుంది? ఈ అంశం గురించి ఇవాళ తెలుసుకుందాం.

Before you listen/Pre-listening
Consider the following questions:
1) What image do you think of when you hear the word ‘robot’?
2) How would a robot with a human face and body make you feel?

Listen to the audio and take the quiz.

显示文字稿 收起文字稿

సౌమ్య
హలో! Listen Here కార్యక్రమానికి స్వాగతం! ప్రామాణికమైన ఇంగ్లిష్ వార్తల కథనాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ కార్యక్రమం మీకోసమే! ఈ కథనాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే భాషను మీరిక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. నేను సౌమ్య.

Tom
And I’m Tom, hi everyone!

సౌమ్య
Let me ask you a question. Do you like robots?

Tom
Robots? I suppose – think about all the robots in factories. They’re useful. 

సౌమ్య
What about if a robot looks like a friend, or a parent?   
 
Tom
Agh, no! That’s really weird.

సౌమ్య
I thought you might say that! ఇవాళ BBC Radio 4 లో వచ్చే The Why Factor అనే కార్యక్రమం విందాం. ఇందులో ఒక psychologist - మనస్తత్వవేత్త మాట్లాడుతున్నారు. ఆవిడ, రోబోట్లతో మనం రిలేట్ అవ్వగలిగేలా మానవ స్వరూపంతో ఉన్న రోబోట్లలను తయారుచెయ్యాలనే ఆలోచన గురించి మాట్లాడుతున్నారు. విందాం. Relatable - అంటే మనం సంబంధం కలుపుకోగలిగేలా ఉండడం. రోబోలు మనకు కలిగించే భావనను ఉద్దేశిస్తూ ఆవిడ ఏ పదం వాడారు? 

Insert
The overall idea of making something relatable is a good one. But it’s when those features become almost too close for comfort that they become unsettling rather than friendly and welcoming. There is a point at which rather than liking them more you start to reject them.

Tom

She said we can find robots ‘unsettling’. When they look like us, they’re ‘too close for comfort’. 

సౌమ్య
Unsettling అంటే కలవరపెట్టడం. ‘Too close for comfort’ అంటే ఒక్కోసారి ఏదైనా మనకు దగ్గరవుతున్నకొద్దీ విచారం, భయం కలుగుతుంటుంది. అలాంటి సందర్భాలలో ఈ వ్యక్తీకరణను వాడతారు.    

Tom
So, if my boss began to ask me about my love life, that might be ‘too close for comfort’.

సౌమ్య
Right!

Tom
I also like her expression, ‘there is a point at which’. This expression suggests a change in something.

సౌమ్య
Right! ఈ సందర్భంలో మార్పు మన అభిప్రాయంలో రావాలి. రోబోట్లకి మానవ స్వరూపాన్ని ఇస్తే వాటిని మనం ఇష్టపడడం కన్నా దూరంగా నెట్టడం మొదలెడతామని ఆవిడ అంటున్నారు. That’s the point at which we change our opinion, right?

Tom
Correct!

సౌమ్య
OK. There’s a point at which we need to move on. మిగతా భాగం కూడా విందాం. ఈ రోబోట్లు మన భావోద్వేగాలపై ఎలాంటి ప్రభావాన్ని చూపుతాయి? 

Insert
So, if you imagine a typical factory robot, you don’t really think of it as a person. If you then humanise that by making it more friendly, giving it, eventually, a face and hair and smiling eyes, you would expect that your liking for it would just continue to increase.  But it actually doesn’t. There’s a point at which your emotional response dips off sharply and rather than it being appealing, you really don’t like it, you want it to go away.

Tom
She talks about our emotional response to robots. She says our emotional response ‘dips off sharply’ when we see humanised robots.

సౌమ్య
To humanise అంటే మనుషులుగా మార్చడం. ‘Dip off’ is a phrasal verb which means ‘decline’. అంటే పడిపోవడం లేదా తగ్గడం. It’s commonly used with the adverb, sharply.

Tom
So, when our emotions dip off, they decline sharply

సౌమ్య
I hope our audience numbers don’t dip off sharply! ఇక్కడ సైకాలజిస్ట్ ‘would’ అని వాడారు. అంటే ఒక assumption - ఊహ లేదా ప్రతిపాదన తెస్తున్నారన్నమాట. ఆ assumption ఏంటంటే తెలిసినట్టు లేదా పరిచయమున్నట్టు కనిపించే రోబోలను మనుషులు ఇష్టపడొచ్చు. Listen again, how does she pronounce ‘would’? 

Insert
If you then humanise that by making it more friendly, giving it, eventually, a face and hair and smiling eyes, you would expect that your liking for it would just continue to increase. 

Tom
She uses would, a short form of would. Say it with me. 

‘expect’

‘would expect’

‘you would expect’

 I would expect you’d like to continue?

సౌమ్య
Thanks. ఆవిడ contrasting ideas -  భిన్నమైన ఆలోచనలను ఎలా పరిచయం చేసారో మరోసారి విందాం. ఈ రెండు వాక్యాలను పరిశీలిద్దాం. ఇందులో భిన్నమైన ఆలోచనలను తెలిపే పదాలు ఏవి?

Insert
There is a point at which rather than liking them more you start to reject them. 

There’s a point at which your emotional response dips off sharply and rather than it being appealing, you really don’t like it, you want it to go away. 

Tom
She says rather than!

సౌమ్య
Rather than అని వాడితే భిన్నమైన ఆలోచనలను పక్కపక్కనే చెప్తున్నామన్నమాట. Tom, rather than continuing, perhaps we should try to finish today’s show?

Tom
Well, I’d prefer to continue rather than stop, but that’s OK. All this talk about human robots is making me feel very unsettled.

సౌమ్య
Thanks for joining us everyone! 

Tom
Thanks and see you next time! 

సౌమ్య
Bye!

Language features

Listen to today’s clip in full here
Source: The Why Factor

too close for comfort

If something is too close for comfort, it makes us feel worried or frightened because it is very close to us. We can use this expression to describe things which are physically close to us.

 • That car nearly hit me! It was too close for comfort!

We can also use it figuratively to suggest unwanted familiarity or similarity.

 • Robots with faces scare me. They look a little too close for comfort!

a point at which

A point at which is a fixed expression which suggests an instance immediately before change. We can use this expression in different tenses by changing the form of [to be] which comes before.

 • I like working freelance, but now I’ve had a son I work full-time. There’s a point at which one needs a stable income.
 • After being with my husband for ten years, there was a point at which I wanted to be free. We are now divorced.

rather than

We use rather than to introduce a contrasting idea. It is often used with parallel structures. A parallel structure is when two things (nouns, adjectives etc.) are directly contrasted to each other.

 • Rather than going to the cinema, let’s go the restaurant.
 • I prefer drinking tea rather than coffee.

What happens when we see robots that look like us?

3 Questions

Choose the correct answer.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి.

祝贺你完成了测验!
Excellent! 太棒了! Bad luck! 加分:
x / y

Join us for our next episode of Listen Here! when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Listen Here! కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

本课词汇

 • robots
  రోబోట్లు

  relatable
  రిలేట్ చేసుకోగలిగేవి

  unsettling
  కలవరపెట్టడం

  to dip off
  పడిపోవడం/తగ్గిపోవడం

  to humanise
  మానవ లక్షణాలు/స్వరూపం ఆపాదించడం