课程 21

Listen to find out how to say no to invitations politely.
ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

本单元得分 21

0 / 4

 • 0 / 4
  练习题 1

练习题 1

How do I say no politely?

Listen to find out how to say no to invitations politely.
ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

ਆਪਣੇ ਜੁਆਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣੋ। ਫ਼ਿਰ ਲਿਖਤੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕਰੋ।

显示文字稿 收起文字稿

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੈਲੋ How do I… ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਨ।

Sian
Hi, everybody! 

ਰਾਜਵੀਰ
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਫ਼ਿਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਫ਼ੀ ਪੀਣ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੁਆਬ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਜੇਕਰ ਸਮਝ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। 

Do you want to come for a coffee with me tomorrow morning? 

 • I'd love to, but I'm meeting a friend then.
 • I'd like to, but I'm really busy.
 • Ah sorry, but I have to work.

 

ਰਾਜਵੀਰ
Did you understand? Nobody said yes. Poor Phil!

So, Sian, shall we look at the language we can use to say 'no' politely? 

Sian

I’d like to, but I'm really busy!

No, I'm just joking! Of course!

ਰਾਜਵੀਰ
Ha ha! Very funny Sian! ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 'I'd love to' ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂ-ਵਾਚਕ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਜੁਆਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

 • I'd love to, but I'm meeting a friend then.

Sian
So we often start by saying 'I'd love to, but…' or  'I'd like to, but…' and then we give a reason why we can't accept the invitation. So if you hear 'but' and a reason you know that the person is saying 'no'. 

ਰਾਜਵੀਰ
ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਲਹਿਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

Sian
Exactly, so let's practise. Repeat after me and pay attention to the tone.

I'd love to, but…

I'd like to, but…

You can also just say 'I'm sorry but ...'

ਰਾਜਵੀਰ
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਹਿਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੋ, isn't it?

Sian
That's right. Can you remember any of the reasons they gave? Let's listen to the three reasons again. 

I'm meeting a friend.

I'm busy then.

I have to work. 

Sian
So the first person said 'I'm meeting a friend' – it's very common to use the present continuous to give your reason.

For example you can say 'I'd love to, but I'm going to the cinema'. 

ਰਾਜਵੀਰ
ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਮਤਲਬ present continuous tense ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਜਨਾ ਹੈ- ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਅਸਤ ਹੋ- I'm busy then.

Sian
Yes, but that can seem rude so it's better to give a reason if you can.

The last person used 'I have to', so if you have an obligation you can use this form to give your reason. Let's practise that. Repeat after me.

I have to work.


ਰਾਜਵੀਰ
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਵੇ।

First listen to this question: 

Would you like to come to dinner tonight? 

ਰਾਜਵੀਰ
ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ । ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ 'love' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਜੁਆਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ।


Sian
I'd love to, but I'm going to the theatre.


ਰਾਜਵੀਰ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੁਣੋ।

Would you like tocome to the beach tomorrow? 

ਰਾਜਵੀਰ
ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾਂਹ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀਆਪਣਾ ਜੁਆਬ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੁਣਨਾ। 

Sian

I'd like to, but I have to study.

I'm sorry, but I have to study. 

ਰਾਜਵੀਰ
Did you say the Same? 

Sian
Well done! Now we've finished this programme, do you want to come for lunch with me? 

ਰਾਜਵੀਰ
Ah I'd love to Sian but I'm really busy! 

Sian
Oh OK! Bye, everyone!

Learn more!

1. ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਜੁਆਬ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਕ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
    ਤੁਸੀਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • I'd love to, but…
 • I'd like to, but…
 • I'm sorry, but…

2. ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
 ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਉਪਚਾਰਿਕ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। 

3.  ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 
ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਰਤਮਾਲ ਕਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

 • I'd love to but I'm going out for dinner.  

If you have another obligation you can use 'have to':

 • I'm sorry but I have to clean my house!

ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਹੋ, 'ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ'-'I'm busy'

      • I'd like to, but I'm busy.

  

How do I say no politely?

4 Questions

Complete the gaps in these ways to say no to an invitation.
ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਬਣਾਓ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਂਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕੋ।

祝贺你完成了测验!
Excellent! 太棒了! Bad luck! 加分:
x / y

Would you like to come to our Facebook group for more fun with English!
ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।


Join us for our next episode of How Do I...?, when we will learn more useful language and practise your listening skills.

How do I…,ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ। ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

本课词汇

 • I'm busy.
  ਮੈਂ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।

  theatre
  ਥੀਏਟਰ