课程 8

In today’s episode we will be discussing why, all over the world, women live longer than men.
ఇవాల్టి కార్యక్రమంలో ప్రపంచం అంతటా స్త్రీలు, పురుషుల కన్నా ఎక్కువ కాలం ఎందుకు జీవిస్తారు అనే అంశం గురించి మాట్లాడుకుందాం.

本单元得分 8

0 / 4

 • 0 / 4
  练习题 1

练习题 1

Why do women live longer than men?

Why do women live longer than men?
పురుషుల కంటే స్త్రీలు ఎక్కువ కాలం ఎందుకు జీవిస్తారు?

In today’s episode we will be discussing why, all over the world, women live longer than men.
ఇవాల్టి కార్యక్రమంలో ప్రపంచం అంతటా స్త్రీలు, పురుషుల కన్నా ఎక్కువ కాలం ఎందుకు జీవిస్తారు అనే అంశం గురించి మాట్లాడుకుందాం.

Quiz

Women live longer than men - what is the gap in life expectancy between the sexes? Is it:
a) 2 years
b) 4 years
c) 6 years
Listen to discover the answer!

Listen to the audio and take the quiz.

显示文字稿 收起文字稿

సౌమ్య
హలో బాగున్నారా? English Together కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ప్రస్తుతం చర్చల్లో ఉన్న ఏదైనా ఒక అంశం గురించి మీరూ మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? దానికి ఉపయోగపడే భాషను మీరిక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. నేను సౌమ్య. ఇదిగో నాతో పాటూ ...

Sam
Hi, I’m Sam.

Tom
And I’m Tom. Hi everybody, thanks for joining us again!

Sam
Do you want to know something interesting, Tom?

Tom
Ok…but I don’t usually love your ‘interesting facts’, Sam!

Sam
Well, you’re probably not going to like this one, either, because…I’m going to live longer than you.

Tom
You’re going to live longer than me?! How do you know?

సౌమ్య
She knows, Tom, because it’s a fact – women live longer than men. World Health Organisation (WHO) ప్రకారం ప్రపంచం మొత్తంలో మనుషుల సగటు జీవిత కాలం, 2000 సం. నుంచి 2016 సం. కు 5.5 సంవత్సరాలు పెరిగింది. అయితే, స్త్రీల జీవితకాలం పురుషుల జీవితకాలం కంటే ఎక్కువ. ఇప్పుడు, దీనికి సంబంధించిన ఒక ప్రశ్న: స్త్రీ, పురుషుల జీవితకాలాల మధ్య తేడా ఎంత?

a) 2 years
b) 4 years
c) 6 years

Tom
Oh, so it’s not that big a gap! 6 years isn’t so bad!

సౌమ్య
We’ll tell you the answer later. ప్రస్తుతానికి, Newcastle University లో Epidemiologist of ageing లో ప్రొఫెసర్ గా పనిచేస్తున్న Carol Jagger, BBC కిచ్చిన ఇంటర్వ్యూ విందాం. స్త్రీ పురుషుల మధ్య జీవితకాలాలలో వ్యత్యాసానికి గల కొన్ని కారణాలను వివరిస్తున్నారు, విందాం.

News insert
Men seem to be less health-seeking and when they’re ill, they will tend to go to the GP less often than women, and they will adhere less to treatment than women do. Women seem to be programmed to live longer to care for the next generation and there’s some evidence that that carries on even further into grand-parenting, as well. Though I’m not saying that men are disposable, but women are needed to look after and bring up the next generation.

Sam
So, basically, men are worse at looking after themselves than women. They go to the doctor’s less, and adhere less to the treatment the doctor gives.

సౌమ్య
‘To adhere to treatment’ అంటే చికిత్సకు కట్టుబడి ఉండడం...క్రమం తప్పకుండా చికిత్స చేయించుకోవడం అన్నమాట. So it seems that men don’t listen to what the doctors tell them.

Tom
Well, that’s not true! I always adhere to what the doctor says. After all, they are the experts. In fact, I’m definitely health-seeking, as well!

సౌమ్య
‘To be health-seeking’ అంటే ఆరోగ్యాన్ని కోరుకోవడం లేదా ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ చూపడం. Does that mean you go to the doctor’s often, Tom?

Tom
Well, not often, but if I need to go, I will. Everybody in my family is health-seeking. We’re not professional medics, so we listen to what they say!

Sam
Well, that’s very good, Tom, but you’re in the minority. Men are more likely to die of cancer and heart disease than women, and men drink, smoke and take more drugs than women.

Tom
Hang on, that’s not entirely fair. There are also other factors that contribute to men dying younger, too. We tend to do riskier jobs and tend to do more dangerous activities, for example.

సౌమ్య
That’s true. Here in India, comparatively men do risky jobs like electric work, Sea fishing, work in mining and quarry etc. ‘To tend to do something’ అంటే ఏదైనా పని ఆనవాయితీగా చెయ్యడం లేదా అలవాటుగా చెయ్యడం.

Sam
Ok… but some of that is also your choice. Men tend to be attracted to risk, and women tend to focus on looking after their families. So we have to live longer or what would happen to the future of the human race?!

సౌమ్య
ఈ సందర్భంలో, ఇందాక నేనడిగిన ప్రశ్నకు జవాబు చూద్దామా? స్త్రీ, పురుషుల జీవితకాలాల మధ్య తేడా ఎంత?
a) 2 years
b) 4 years
c) 6 years
జవాబు 4.4 సంవత్సరాలు. So, the answer is B.

Tom
Ha, 4 years? That’s nothing! Sam, are you saying that women are responsible for the future of the human race all on their own and that men are disposable?

సౌమ్య
‘To be disposable’ అంటే వాడి పారేయదగిన/ మళ్లీ పనికిరాని అని అర్థం. Yes, what are you saying, Sam?

Sam
Of course not! I don’t think you’re disposable at all! How would I do this programme without you?

Tom
Well, if your facts are correct, you’ll have to one day! In fact, you’ll have to do it for 4 years.

Sam
My facts??

Tom
Yep, your facts, Sam. You’ll have to ask Sian to help you when I’m gone.

సౌమ్య
Oh, no! Who would argue with you then, Sam?
సరే, మీరేమనుకుంటున్నారు? స్త్రీలతో పోలిస్తే పురుషులు తమ ఆరోగ్యం పట్ల తక్కువ శ్రద్ధ చూపిస్తారు అనే వాదనను మీరు సమర్థిస్తారా? డాక్టర్ చెప్పిన చికిత్సను మీరు క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తారా? ఇవాల్టి కార్యక్రమం ముగించేముందు ఇంతవరకు మనం మాట్లాడుకున్న విషయాలను మరోసారి పరిశీలిద్దాం: ‘to adhere to treatment’ అంటే చికిత్సకు కట్టుబడి ఉండడం, ‘to be health-seeking’ అంటే ఆరోగ్యాన్ని కోరుకోవడం లేదా ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ చూపడం, ‘to tend to do something’ అంటే ఏదైనా పని ఆనవాయితీగా చెయ్యడం లేదా అలవాటుగా చెయ్యడం, ‘to be disposable’ అంటే వాడి పారేయదగినది/మళ్లీ పనికిరానిది. Thanks for joining us and see you next week for more English Together. Bye.

Language

To adhere to something
When you adhere to something, you support or believe in an idea or plan or opinion. We often use it in a sentence with the words: ‘idea’, ‘plan’, ‘opinion’, ‘view’, ‘belief’.

Please stop trying to change things. Let’s adhere to the plan we’ve already discussed and agreed.
Paul doesn’t adhere to the view that technology improves our lives. He lives without electricity and loves it!

Treatment
When used in the context of medicine, treatment describes the process of giving medical care.
We follow it with the preposition of when we mention the disease.

We are working on a new drug for the treatment of tropical diseases.

If you are a patient, you ‘receive’ or ‘undergo’ treatment for something.

She’s currently undergoing treatment for cancer.
My brother is receiving treatment for a severe stomach bug.

To tend to do something
If you tend to do something, you usually do a particular thing, or something is generally true.

In London, people tend to use public transport to travel to work.
It’s cheaper and quicker than driving.

To be disposable
If something is disposable, it is designed to be thrown away after it is used once or a few times.

Rather than using disposable razors, my father uses an old-fashioned razor blade to shave.

 

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
సరైన జవాబును గుర్తించి మీరింత వరకూ నేర్చుకున్నదానిని చెక్ చేసుకోండి.

Why do women live longer than men?

4 Questions

Choose the correct answer.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి.

祝贺你完成了测验!
Excellent! 太棒了! Bad luck! 加分:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

本课词汇

 • to adhere to something
  దేనికైనా కట్టుబడి ఉండడం
  treatment
  చికిత్స(వైద్య చికిత్స)
  to be health-seeking
  ఆరోగ్యాన్ని కోరుకోవడం/ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ చూపడం
  to tend to do something
  ఏదైనా పనిని ఆనవాయితీగా చెయ్యడం లేదా అలవాటుగా చెయ్యడం
  to be disposable
  వాడి పారేయదగినది/మళ్లీ పనికిరానిది
  general practitioner (the GP)
  సాధారణ వైద్యుడు
  the downsides
  ఇబ్బందులు/దుష్ప్రభావాలు
  to be programmed to do something
  ఏదైనా చెయ్యడానికి ప్రోగ్రాం చెయ్యబడిన
  riskier
  అత్యంత ప్రమాదకరమైన