课程 20

How important is it to be creative?
Today we are discussing ways that people can be more creative and whether that is important.

સર્જનાત્મક બનવું કેટલું મહત્વનું છે?
આજે અમે ચર્ચા કરી રહ્યાં છે વિવિધ રીતો વિશે જેના થકી લોકો વધુ સર્જનાત્મક બની શકે. સાથે-સાથે અમે ચર્ચા કરી રહ્યાં છે કે શું વધુ સર્જનાત્મક બનવું મહત્ત્વનું છે કે કેમ.

本单元得分 20

0 / 4

 • 0 / 4
  练习题 1

练习题 1

How to be creative

In today’s episode we will be discussing issues related to water use in different countries.
આજનાં ઍપિસોડમાં આપણે વિશ્વનાં અલગ-અલગ દેશોમાં પાણીના ઉપયોગ સંબંધિત મુદ્દાઓ વિશે ચર્ચા કરીશું.

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words and phrases mean:
• Creative
• Experiences
• Routine

Quiz

How many creative jobs are there in the UK (According to UK government statistics)?

a) 1 million
b) 3 million
c) 6 million

Listen to the audio and take the quiz.

显示文字稿 收起文字稿

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ વેલકમ. English Togetherમાં આપનું સ્વાગત છે...હું છું રીષી...અને આજે મારી સાથે છે...

Phil
Hi, I’m Phil.

Tom
And I’m Tom, hello……

પ્રેઝન્ટર
આજ અમે ચર્ચા કરીશું creative એટલે સર્જનાત્મકતા વિશે અને વધુ સર્જનાત્મક કઈ રીતે બની શકાય. તો મિત્રો, ચર્ચાની શરૂઆત પ્રશ્નથી કરીએ. યુ.કે. સરકાર મુજબ દેશમાં કેટલી સર્જનાત્મક નોકરીઓની સંખ્યા શું છે?

અ) 1 મિલિયન
બ) 3 મિલિયન
ક) 6 મિલિયન

ટોમ, ફિલ તમે આ આંકડાઓને કઈ રીતે જુઓ છો?

Phil
There aren't that many people like artists around, so I doubt it can more than about a million?

Tom
Hmm… but it's not just jobs in art that are creative, there are creative jobs in lots of different industries, so I think it's going to be higher and I'm going to go for 6 million.

પ્રેઝન્ટર
Ok, keep listening, I’ll give you the answer later.  મિત્રો, તમે જવાબ વિચારો ત્યાં સુધી એક સમાચાર સાંભળો, જે BBC Radio 4 દ્વારા ‘Bringing up Britain’ કાર્યક્રમ માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. સમાચારમાં creative expert એટલે સર્જનાત્મક તજજ્ઞ Nick Skillicorn, સર્જનાત્મકતા વિશે જણાવી રહ્યાં છે.

News Insert
Now, on a weekly basis you should also be trying to make sure you get new experiences and new knowledge every week. Because there's research which suggests that new experiences and changes to your routine can have a very quick impact on your ability to be creative at a moment's notice.

I mean, are you talking about going to a different sandwich bar?

At a minimum level, anything that gets you out of your routine. So make sure you press a different button on the Tome vending machine every day going through to seeing a new type of exhibit in a museum in a new subject that you are not familar with at all, to going and seeing ballet or eating Ethiopian food for the first time. Anything that really gives you more seeds of information from which creative ideas can grow.

પ્રેઝન્ટર
So, what should people do to become more creative?

Tom
It sounds good to me, getting away from the daily grind of your usual routine must be a good way to have new ideas.

પ્રેઝન્ટર
Daily grind
 એટલે દૈનિક નિત્યક્રમ. Yes it's easy to get stuck in the daily grind of doing the Tome thing every day!

Phil
Look, it's good to have a break from the daily grind now and then – but is it really something we need to be doing every week? Isn't that what holidays are for?

Tom
But that's not what this is about Phil – this is about clearing some time to do something new and offbeat, to make you more creative – which will make you better at the job you do and more successful in your career!

પ્રેઝન્ટર
Offbeat
નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે ચાલુ ઘરેડ કે રૂઢિથી જુદું. બીજો અર્થ થાય છે અસામાન્ય. Doing something offbeat every week, would let you change your routine as Nick Skillicorn suggested.

Phil
To me, the only thing that's offbeat is the suggestion that going to a different sandwich bar, or whatever will help your career!

Tom
Ok, so what do you think people should do?

Phil
Study, practise, do whatever they need to do to gain proficiency in the job they do!

પ્રેઝન્ટર
Proficiency
એટલે કાબેલિયત. So you don't think creativity is necessary for someone to become proficient at the job they do?

Phil
Ok, if you are an artist, or a musician – then maybe – but most of us aren't. It's not like we need to be really creative.

Tom
Ah, but are you sure that's true? Lots of jobs need some kind of creativity. An engineer or a manager needs to think about new solutions for problems – that's creativity. I think that most people could benefit from fostering their creativity.

પ્રેઝન્ટર
Foster
એટલે સંવર્ધન કરવું. બીજો અર્થ થાય છે ઉછેરવું. To get an idea of how important it is to foster creativity, let's find out the answer to the question I asked earlier. How many creative jobs are their in Britain, according to the UK government. The answer is…. B) 3 million.

Tom
Hmm, neither of us got that right, did we Phil? But that's a lot of jobs that need creativity! You should really try to foster yours.

Phil
So you're saying part of being proficient is being creative? I could do with a break from the daily grind, I suppose.

Tom
Maybe you could try something really really offbeat?

પ્રેઝન્ટર
એકદમ બરાબર. મિત્રો, હવે સમય થયો છે રજા લેવાનો. જતા પહેલાં આજે જે કંઈ પણ શીખ્યા એનું પુનરાવર્તન કરી લઈએ. Daily grind એટલે દૈનિક નિત્યક્રમ અને offbeat નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે ચાલુ ઘરેડ કે રૂઢિથી જુદું. બીજો અર્થ થાય છે અસામાન્ય. Proficiency એટલે કાબેલિયત અને foster એટલે સંવર્ધન કરવું. બીજો અર્થ થાય છે ઉછેરવું. Thanks for joining us and see you next week for more English Together. Bye!

Meaning and use

daily grind (noun)

The daily grind refers to boring routine tasks.

 • I need a holiday so that I can get out of the daily grind.
 • I've got a new job, it'll be a change to the daily grind.
 • I took up a new hobby to try and get out of the daily grind.

offbeat (adjective)

Offbeat describes something that is unusual, different or unconventional.

 • I like to try offbeat sports that not many people have heard of.
 • He has a very offbeat style, it's completely different to everyone else.
 • That sounds like a great idea! It's a bit offbeat, but I think it'll work.

proficiency (noun)

If someone has proficiency in something, it means that they can do it very well.

 • She has reached a level of proficiency in the piano – she can play anything.
 • The best chefs spend years developing their proficiency in cooking.
 • Proficiency in a language only comes after thousands of hours of practice.

foster (verb)

The verb to foster means to support something to develop or grow.

 • Good managers foster independence in their staff.
 • Parents should try to foster their children's interest in different activities.
 • Trying a new activity can help you to foster your own creativity.


Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
તમે કેટલું શીખ્યાં? જાણો, સવાલોનો જવાબ આપીને.

How to be creative

4 Questions

Choose the correct answer.
નીચેના સવાલોના સાચો જવાબ આપો.

祝贺你完成了测验!
Excellent! 太棒了! Bad luck! 加分:
x / y

Do you think new experiences can make you more creative? Do you think creativity is important for your career? Do you think gaining mastery in your job is more important? Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
આવાં જ બીજા રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું ઇંગ્લિશ ટૂગેધરમાં, જ્યાં શીખશો સંવાદ માટે જરૂરી ભાષા.

本课词汇

 • creative
  સર્જનાત્મક

  experiences
  અનુભવો

  routine
  દૈનિક નિત્યક્રમ

  drudgery
  વૈતરું

  offbeat
  ચાલુ ઘરેડ કે રૂઢિથી જુદું, અસામાન્ય

  proficiency
  કાબેલિયત

  foster
  સંવર્ધન કરવું