1

单元 1: English Expressions

选择一个单元

 1. 1 English Expressions

课程 3

Listen to find out how to use an everyday English expression.
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ English expressions ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

 

本单元得分 3

0 / 3

 • 0 / 3
  练习题 1

练习题 1

To see red

 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ English expression ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ। 

Listen to find out how to use an everyday English expression.

 

ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡੋ। Listen to the audio and take the quiz.

显示文字稿 收起文字稿

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ

ਹੈਲੋ, English Expressions ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ 'to see red', ‘ਲਾਲ ਦੇਖਣਾ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ । ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਉ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ? ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ।

ਫ਼ੇਫੇ ਅਤੇ ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਨੇ ਕਿ ‘ਲਾਲ ਰੰਗ’ ‘red colour’ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਣੋ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ।

<Out on the street>

Jennifer
So here we are on Oxford Street – it's one of the busiest streets in London. So let's play a game: how many red things can you see? You go first, Feifei!

Feifei
It's easy to see red things in London. Look over there - there's a red post box.

Jennifer
That's a good one. Ok, my turn. There are a couple of red telephone boxes over there. Not many people use them nowadays, because almost everyone has mobile phones, but they are certainly another iconic symbol of London.

Feifei
If something is iconic, it typically represents something – so a red telephone box typically represents London. Here comes one of the most iconic symbols of London – a big, red double decker bus!

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ

ਤਾਂ ਫ਼ੇਫ਼ੇ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨੀਫ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਥੇ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਲਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਇਕ ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ, ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ
ਦੇ ਬਕਸੇ ਅਤੇ... ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਕ ਵੱਡੀ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਲਾਲ ਬੱਸ, ‘double decker bus’. ਹੁਣ ਉਹ ਡਬਲ
ਡੈਕਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।

Jennifer
Shall we get on it and head over to Hyde Park for a stroll?

Feifei
Good idea. I'll stick my hand out for the bus… <bus drives past> Hey! It didn't stop!

Jennifer
Oh that's so annoying! It really makes me see red!

Feifei
Oh me too! Here, the phrase 'to see red' can be used to describe getting really angry about something.

Jennifer
Well don't worry. We can catch the next one… in fact, here comes another.

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ

ਜਦੋਂ ਫ਼ੇਫੇ ਨੇ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੁੱਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਫ਼ੇਫ਼ੇ ਲਾਲ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗੀ 'saw red'. 'To see red’ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਸਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਫ਼ੇਫ਼ੇ ਅਤੇ ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ। ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਦੀ “seeing red” ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਹਾਰਣ ਸੁਣੋ। ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਾਇਆ। ਫ਼ੇਫ਼ੇ ਬਾਗ਼ ਵਿੱਚ 'see red' ਕਿਉਂ ਹੋਈ।

Feifei
We made it! Off to Hyde Park we go. Shall we move down inside and get a seat? There's a couple at the back there.

Jennifer
There are quite a few people in the way though… Excuse me, sorry, can I just squeeze past into this seat? Would you mind moving out of the way? Excuse me?

These people won't let me past! They're just pretending we're not here. Oh! I'm really seeing red now!

<sound of birdsong>

It's lovely here in the park – it's a breath of fresh air compared to that crowded bus. Shall we find somewhere to go and eat our sandwiches?

Feifei
Here's a picnic area, let's sit down. Oh no - more red!

Jennifer
What do you mean?

Feifei
Someone has spray-painted red graffiti all over the table and the seat… And the paint is still wet! It's all over my clothes! I thought I was seeing red before, but I am really seeing red now!

Jennifer
Well, our game was to look for red things in London – but I didn't think we'd be seeing red all afternoon! I think it might be time to go home, before we see red again!

Feifei
I think you're right.

ਪ੍ਰੀਜੈਂਟਰ

ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਅਤੇ ਫ਼ੇਫ਼ੇ ਨੂੰ ‘see red’ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ‘see red’ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ‘ English Expressions’ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਬਾਏ। ਬਾਏ।

 

ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ। 

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.

 

To See Red

3 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

祝贺你完成了测验!
Excellent! 太棒了! Bad luck! 加分:
x / y

 Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.

ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ English Expressions ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

 

本课词汇

 • post box
  ਡਾਕਖ਼ਾਨਾ
  telephone box
  ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਦਾ ਬਕਸਾ
  iconic
  ਪ੍ਰਸਿੱਧ
  bus
  ਬੱਸ
  angry
  ਗੁੱਸੇ
  crowded
  ਭੀੜ ਵਾਲਾ
  picnic
  ਪਿਕਨਿਕ