1

单元 1: English Expressions

选择一个单元

 1. 1 English Expressions

课程 13

Listen to find out how to use an everyday English expression.
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੇ English expressions ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

本单元得分 13

0 / 3

 • 0 / 3
  练习题 1

练习题 1

Full-on

Listen to learn a useful everyday English expression.
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਤੋਂਯੋਗ English expression ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਣੋ।

 

Listen to the audio and take the quiz. ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡੋ।

显示文字稿 收起文字稿

ਰਾਜਵੀਰ
ਹੈਲੋ, English Expressions ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸ਼ੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ‘full-on’, ‘ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ’, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ।
ਫ਼ੇਫ਼ੇ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖ਼ੀਰ ਸ਼ਨੀ-ਐਤਵਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵੱਧ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਸਦੀ ਰੁੱਝੇਵਿਆਂ ਭਰੀ ਰਹੀ। ਸੁਣੋ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ।

Harry
And the expression we are going to look at today which we hear a lot in colloquial speech is 'full-on'. So, Feifei – did you have a good weekend?

Feifei
It was quiet. I stayed home most of the time. I watched a couple of old, black and white films with my grandmother on Sunday. That was the highlight. How about you?

Harry
Well, your weekend sounds quite… relaxed. Well, my weekend wasn't like your weekend at all. I went to the launch party of a new bar on Friday – that was quite a night! Then on Saturday my friends took me to a night club that went on until morning!

ਰਾਜਵੀਰ
ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਰੀ ਦਾ ਸ਼ਨੀ-ਐਤਵਾਰ ਵੱਧ ਵਿਅਸਤ ਰਿਹਾ । ਜਦੋਂ ਫ਼ੇਫ਼ੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੈਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ‘bar’ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ‘club’ ਗਿਆ। What do you think FeiFei will think of Harry’s night out?

Feifei
Wow! That sounds exciting. Clubbing, though - aren't you a bit old for that sort of thing?

Harry
No, I'm not too old, but to be honest – it was a bit full-on.

Feifei
Full-on? What do you mean?

Harry
Well, the music, the dancing, the drinking, the energy. It was very intense. I'm not old, but I'm not as young as I was.

Feifei
Right. So full-on means it was very intense.

Harry
Yeah. I think I'll need a few days to recover; it was so full-on.

Feifei
What else can be full-on?

Harry
Some people are a bit full-on. A bit extreme. Not relaxing.

Feifei
I know what you mean. Sarah's a bit full-on isn't she?

Harry
Yes, she scares me. She stands so close when she talks to me and stares straight into my eyes. Work can also be full-on when it's busy.

Feifei
Work has been a bit full on lately hasn't it. We've had to do loads of overtime to get the new project finished.

Harry
It has been full-on, yes.

ਰਾਜਵੀਰ
ਇਸ ਤਰਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰੀ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰ ਛੁੱਟੀ 'full-on' ਰਹੀ। ‘full-on’ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰਿਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘full’ ਅਤੇ ‘on’ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 'full' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਤ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘Full-on’ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੇਫ਼ੇ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ 'full-on' ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਡੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਡਰਾਉਣੀ ਜਾਂ 'full-on' ਹੈ।
ਚਲੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਰਹਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

Examples
A: Have a good holiday?
B:To be honest, not really. We were up at 6am every day to get as much sightseeing done as possible and didn't get to bed till midnight. It was so full-on. I feel like I need another holiday.

I really don't like children's parties. All those excited, screaming kids. It's too full-on.

London's too full-on. I need to move to the countryside.

Feifei
Well, if you want a more relaxing weekend next time, come and watch some films with me and my grandmother. It's really laid back.

Harry
That sounds a lot less full-on. I'll do that.

ਰਾਜਵੀਰ
ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈਰੀ ਘੱਟ 'full-on' ਕਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ-ਐਤਵਾਰ ਥੋੜਾ ਅਰਾਮ ਵੀ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 'full-on' ਹੋ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਥੋੜਾ 'full-on' ਹੋਵੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਦੀ 'full-on' ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਨਵੇਂ ‘English Expressions’ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ਼ੇਰ ਜੁੜੋ। ਬਾਏ।

 

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

Full-on

3 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

祝贺你完成了测验!
Excellent! 太棒了! Bad luck! 加分:
x / y

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ English Expressions ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

本课词汇

 • colloquial
  ਬੋਲਚਾਲ

  launch party
  ਦੁਪਿਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ

  clubbing
  ਕਲੱਬ ਜਾਣਾ

  intense
  ਤੀਬਰ

  recover
  ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ