Session 26

Technology benefits education in many ways, but can technology help teachers to be in two places at the same time? Find the answer, practise your pronunciation and learn grammar and vocabulary with us on today's episode!

ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸੁਣਕੇ ਜੁਆਬ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਚਾਰਣ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। 

በዚህ ክፍል ያሉ ክፍለ ጊዜያት

ክፍለጊዜያት 26 ነጥብ።

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How can teachers be in two places at the same time?

On today's episode we teach language relating to technology, education and behaviour.
ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ।

Before you listen/Pre-listening

Consider the following questions:

 • Technology allows us to communicate in many different ways. How many can you think of?
 • Can you think of any new ways to communicate using technology that might become more popular in the future?

Listen to the audio and take the quiz.

ፅሁፍ አሳይ ፅሁፍ ደብቅ

ਰਾਜਵੀਰ
Hello! Welcome to Listen Here! ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

Rob
Hi, I'm Rob!

ਰਾਜਵੀਰ
So Rob, which other countries have you worked in?

Rob
I have worked in Vietnam, Japan and Honduras.

ਰਾਜਵੀਰ
Wow! Those are nice places, why did you come back to London?

Rob
They were great! But my family is in the UK, and, unfortunately, it's not possible to be in two places at once.

ਰਾਜਵੀਰ
To be in two places at once
ਮਤਲਬ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਿੱਪ technology programme, BBC Click ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਲੀਡਰ 'holographic technology' ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਦੱਸੇ, ਚਲੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ?

Insert
It's actually a holographic screen, it's a customised mesh with highly-reflective paint so that when my image comes off that, it looks lifelike and real. There really is a sense of presence, of really being there, and you tend to make that emotional connection that you don't get when you just come off a monitor.

Rob
So, holograms can make our image appear in a lifelike manner. We can be in two places at once!

ਰਾਜਵੀਰ
Lifelike ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਗਾ। 'A hologram' ਅਜਿਹਾ ਚਿੱਤਰ ਜੋ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫ਼ਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

Rob
He also says there's 'a sense of presence' when we see people in hologram form.

ਰਾਜਵੀਰ
A sense of ਤਾਂ ਇਥੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ।

Rob
So, don't worry if you can't understand every word in this programme. You just need to get a sense of what we're talking about!

ਰਾਜਵੀਰ
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਨੇ ਆਦਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।

Insert
…and you tend to make that emotional connection that you don't get when you just come off a monitor.

Rob
He said we 'tend to make' emotional connections when we see holograms.

ਰਾਜਵੀਰ
Tend to
ਸਾਡੇ ਆਮ ਵਿਵਹਾਰ-ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। Rob, you tend to speak very loudly into the microphones!

Rob
Yes, and you tend to translate everything I say! Anyway, how does this relate to teaching?

ਰਾਜਵੀਰ

ਅਗਲੇ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ UK business school ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਈ।

Insert
So, you're going to have lecturers sort of, beamed into some of your students this year, or you'll beam them out?

Both! Right, I mean, we tend to think we have some of the world-leading experts in some areas so we can beam ourselves into other locations. But, also, in reverse, I mean, we also realise that if you're talking about, say, doing business in Asia or in China, you know that, maybe the world-leading expert is there, and she or he cannot come, and maybe we can do it in this way.

ਰਾਜਵੀਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Rob
Yes, he said we could 'beam' lecturers into and out of places!

ਰਾਜਵੀਰ
To beam ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ। So, we're beaming into your location at the moment!

Rob
It's a good idea, isn't it? Now teachers can be in two places at once!
And they can talk to world-leading experts in other countries!

ਰਾਜਵੀਰ
World-leading ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਿਤਰ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਹੈ ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਹਨ?

Insert
Right, I mean, we tend to think we have the world-leading experts in some areas so we can beam ourselves into other locations.

Rob
He says 'we tend to think we have the world-leading experts'. 'We' refers to his school, and he uses 'tend to', again!

Practise saying it with me.

think
to think
tend to think

I think I tend to talk too much, sometimes!

ਰਾਜਵੀਰ
You do! We're out of time! Today's target language was 'to be in two places at once', 'holographic', 'lifelike', 'a sense of something', 'tend to', 'beam', and 'world-leading'.
See you next time!

Rob
Bye!

Language features

a sense of/ in a sense

A sense of means 'a feeling or understanding of' something.

 • There was definitely a sense of danger when we watched the fire service rescue the family from the house.


We can also use the expression 'in a sense' as a way of introducing an idea when speaking generally or in a vague manner.

 • Although there was a lot of sadness on the day of the funeral there was, in a sense, a feeling of relief as well. He lived to an old age and died a peaceful death.

tend

We use the verb tend when referring to frequent or predictable behaviour. After tend we can use an infinitive.

 • After a long day's work I don't want to socialise. I tend to gohome and relax, instead.
 • My students tend not to do all their homework. Maybe I shouldn't give them so much!

beam

A beam, when it is a noun, refers to a straight ray, or line, of light.

 • We could see the beam from the lighthouse as we got close to the beach.


We can also use it as a verb, to beam, which means 'to transmit'.We would often use it in a context of discussing technology. When we receive a transmission we can say it is beamedinto a place. When we submit a transmission we beam out of a place.

 • It's incredible! The students in China can interact in real-time with the teachers when their video is beamed into the classroom!

How can teachers be in two places at the same time?

3 Questions

Choose the correct answer.
ਸਹੀ ਜੁਆਬ ਚੁਣੋ।

እንኳን ደስ ያለዎ ሙከራውን አጠናቀዋል
Excellent! Great job! መጥፎ እድል ነጥብ አስመዝግበዋል :
x / y

Join us for our next episode of Listen Here! when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Listen Here ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ , ਜਿਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।

Session Vocabulary

 • to be in two places at once 
  ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ

  holographic
  ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫ਼

  hologram
  ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ

  lifelike
  ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਰਗਾ

  world-leading
  ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਤਰੀਨ