Session 7

Listen to find out how to ask if someone has any brothers or sisters.
Namni wayii obbolaa dhiraa yookiin dubaraa qabaachuu isaa/ishee akka itti gaafatan hubachuuf caqasi.

በዚህ ክፍል ያሉ ክፍለ ጊዜያት

ክፍለጊዜያት 7 ነጥብ።

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Have you got any brothers or sisters?

Listen to find out how to ask if someone has any brothers or sisters.
Namni wayii obbolaa dhiiraa yookiin dubaraa qabaachuu isaa/ishee akka itti gaafatan hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Sagalee kan caqasiitii qorami.

ፅሁፍ አሳይ ፅሁፍ ደብቅ

Ammayyuu
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baruu kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan siif dhiheessu, gara Essential English Conversation, baga nagaan dhufte. Ani Ammayyuudha. Kutaa kana keessatti namoonni obboleessa ykn obboleettii qabaachuu isaanii akka itti gaafatan ni baratta.
Namoonni lama obbolaa dhiiraa ykn dubaraa qabaachuu isaanii yeroo walgaafatan caqasi.

Tina
Have you got any brothers or sisters?

John
Yes, I’ve got two sisters. How about you?

Tina
I’ve got a brother.

Ammayyuu
Hubachuuf yoo si rakkise, hinyaadda’in. Shaakaluuf akka sigargaaru haasawicha addaan qoodna.
Tiinaan Jalqaba, ‘Have you got any brothers or sisters?’ ‘Obboleessa ykn obboleettii qabdaa?’ jettee Joon gaafatte. Yaadadhu, jecha ‘any’ jedhu yeroo mara gaaffii ‘have you got…’ jedhun eegalu yeroo gaafannu itti fayyadamna. Caqasiiti gaalicha irra-deebi’i.

Insert
Have you got any brothers or sisters?
Have you got any brothers or sisters?

Ammayyuu
Sanbooda Joon, ‘I’ve got two sisters’ ‘obboleettii laman qaba’ jedhe. Jechoonni ‘I’ve got’ fi ‘I have’ hiika walfakkaataa qabu. Akkasumas, obboleettii tokko ol yoo qabaannu, dhuma jecha ‘sister’ jedhu biratti qubee ‘S’ itti idaana. Yoo obboleetti tokko qofa qabna ta’e garuu dhuma jecha ‘sister’ jedhu biratti qubee ‘S’, itti hin idaanu. Gaalicha caqasiiti irra-deebi’i.

Insert
Yes, I’ve got two sisters.
Yes, I’ve got two sisters.

Ammayyuu
Joon ittaansuudhaan gaaffii walfakkaatu deebisee, ‘How about you?’ ‘Atihoo?’ jedhee gaafate. Gaalicha caqasiiti irradeebi’i.

Insert
How about you?
How about you?

Ammayyuu
Sanbooda Tiinaan, ‘I’ve got a brother’ ‘obboleessan qabaa’ jette. ‘A brother’ jechuun ‘obboleessa tokko’ jechuudha. Caqasiitii gaalicha irradeebi’i.

Insert
I’ve got a brother.
I’ve got a brother.

Ammayyuu
Dansa! Amma namoonni garaa garaa obbolaawwan dhiiraa fi dubaraa meeqa akka qaban yeroo walgaafatan caqasiitii isa ati jette waliin walbira qabii mirkaneessi.

Have you got any brothers or sisters?

Yes, I’ve got a sister. How about you?

I’ve got two brothers and a sister.

 

Have you got any brothers or sisters?

Yes, I’ve got a sister and a brother. How about you?

I’ve got two sisters.

 

Have you got any brothers or sisters?

Yes, I’ve got two brothers. How about you?

I’ve got two sisters and a brother.

Ammayyuu
Gaariidha! Afaan Ingilizii hangam akka yaadattu haa ilaallu. Himoota Afaan Oromootin caqasiiti Afaan Ingiliziin maal akka ta’an dubbadhu.

Obbolaawwan dhiiraa yookiin dubaraa qabdaa?
Have you got any brothers or sisters?

Eeyyee, obboleettii laman qaba. Atihoo?
Yes, I’ve got two sisters. How about you?

Obboleessan qaba.
I’ve got a brother.

Ammayyuu
Gaariidha, ammammoo wantoota ijoo har’a baranne dhaggeeffachuuf guutummaa haasawichaa irra-deebi’ii caqasi.

Tina
Have you got any brothers or sisters?

John
Yes, I’ve got two sisters. How about you?

Tina
I’ve got a brother.

Ammayyuu
Baay’ee gaariidha. Amma Afaan Ingiliziin namoonni obbolaa meeqa akka qaban gaafachuu dandeessa. Waan baratte shaakaluu akka hin daganne. Hiriyyaa barbaaddadhuutii Afaan Ingiliziitiin obbolaawwan meeqa akka qabu/qabdu gaafachuun shaakali.

Barnoota Essential English Conversation dabalataaf yeroo ittaanu walitti deebina. Nagaatti!

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
Gaaffichaaf sirrii deebisuun waan baratte mirkaneeffadhu.

Have you got any brothers or sisters?

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e filadhu.

እንኳን ደስ ያለዎ ሙከራውን አጠናቀዋል
Excellent! Great job! መጥፎ እድል ነጥብ አስመዝግበዋል :
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Barnoota Essential English ittaanu kan dandeettii caqasuukee ittiin shaakaltuufi qooqa barbaachisoo barannutti walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • Have you got any brothers or sisters?
  Obbolaawwan dhiiraa/dubaraa qabdaa?

  Yes, I’ve got a sister.
  Eeyyee, obboleettii qaba.

  Yes, I’ve got a brother.
  Eeyyee, obboleessa qaba.

  How about you?
  Atihoo?