Session 12

Listen to find out how to talk and ask about people’s extended families.
Akkaataa waa’ee warra ofii namootatti dubbataniifi gaafatan hubachuuf caqasi.

በዚህ ክፍል ያሉ ክፍለ ጊዜያት

ክፍለጊዜያት 12 ነጥብ።

0 / 5

 • 0 / 5
  Activity 1

Activity 1

Extended family

Listen to find out how to talk and ask about people’s extended families.
Akkaataa waa’ee warra ofii namootatti dubbataniifi gaafatan hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Sagalee kan caqasiitii qorami.

ፅሁፍ አሳይ ፅሁፍ ደብቅ

Caalii
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baru kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessu, gara Essential English Conversation, baga nagana dhufte. Ani Caaliidha. Qaphii kana keessatti, warra ofii ilaalchisee marii waliin taasifamu baratta.
Namoonni lama waa’ee warrasaanii ‘extended family’ dubbatan caqasi.

Julie
How many cousins do you have?

Chris
I have eleven cousins. How about you?

Julie
I have four cousins.

Caalii
Hubachuuf yoo si rakkise, hinyaada’in; shaakaluuf akka si gargaaruuf haasawicha addaan qoodnaa.
Jalqaba Juliyiin, ‘Durbiiwwan meeqa qabda?’ ‘How many cousins do you have?’ jechuun Kirisiin gaafatte. Nus gaafii walfakkaata maqaa firoota (warra) addaa addaa galchuun gaafachuu ni dandeenya. Maqaa maatii warra ofii garaa garaa Afaan Ingliziin wayita waamaman caqasiitii irra deebi’ii jedhi.

akaakayyuu
grandfather

akkoo
grandmother

adaadaa/ indoo
aunt

eessuma/ abbeeraa/ wasiila
uncle

ilma obboleessaa/obboleettii /soddaa
nephew

intala obboleessaa/obboleettii/ soddaa
niece

Caalii
Caqasiitii gaafii ‘Durbiiwwan meeqa qabda?’ Jedhu irradeebi’i.

How many cousins do you have?

Caalii
Ittaansuun Kiriis, ‘Durbiiwwan kudha tokkon qaba’ ‘I have eleven cousins.’ Jedhe. Ammas, ‘Atihoo?’ jedhee gaafate. Gaalicha caqasiitii irradeebi’i.

I have eleven cousins.

How about you?

Caalii
Juliyeenis, ‘Ani durbiiwwan afurin qaba’ ‘I have four cousins’ jechuudhaan Kiriisiif deebiste. Gaalicha caqasiitii irradeebi’i.

I have four cousins.

Caalii
Gaarii! Ammammoo namoonni garagaraa waa’ee warra ofii wayita walgaggaafatan caqasuudhaan maal akka jette sirreeffadhu.

How many aunts and uncles do you have?

I have two aunts and three uncles. How about you?

I have five aunts and two uncles.

How many nephews and nieces do you have?

I have two nephews and one niece. How about you?

I have three nephews and two nieces.

Caalii
Tole, irradeebinee haayaallu. Himoota Afaan Ingilizii caqasiitii irradeebi’i. Tokko tokkoosaa al tokko dhageessa.

How many cousins do you have?

I have eleven cousins.

How about you?

I have four cousins.

Caalii
Baay’ee gaariidha! Afaan Ingilizii hangam dansaa akka yaadattu haa’ilaallu. Himoota afaankeetii caqasiitii Afaan Ingiliziin maal akka ta’an himi.

Durbiiwwan meeqa qabdaa?
How many cousins do you have?

Ani durbiiwwan kudha tokkon qaba.
I have eleven cousins.

Atihoo?
How about you?

Ani durbiiwwan afuriin qaba.
I have four cousins.

Caalii
Heddu gaariidha! Tole, amma namoonni durbiiwwan meeqa akka qaban akkaataa ittiin gaafatan beekta. Juliyeettii deebisuudhaan shaakali. Gaafii ittaanu kan ‘Durbiiwwan meeqa qabda?’ jedhu gaafachuu hindagatiin.

How many cousins do you have?

I have four cousins.

Caalii
Gaarii, ammammoo deebiikee sirreeffachuuf haasicha guutummaasaa irradeebi’iitii caqasi

Julie
How many cousins do you have?

Chris
I have eleven cousins. How about you?

Julie
I have four cousins.

Caalii
Hojii gaarii! Amma namoonni durbiiwwan, eessuma/abbeeraa/wasiila ykn adaadaa/indoo meeqa akka qaban gaafachuu ni dandeessa.Waan baratte shaakaluu hindagatiin. Hiriyaa/koodee tokko barbaaddadhuutii gaafii ‘…. meeqa qabda?’ jedhu gaafachuudhaan shaakali. Barnoota dabalataa Afaan Ingilizii Guyyuun yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagaatti!

 

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
Gaaffichaaf sirrii deebisuun waan baratte mirkaneeffadhu.

Extended family

5 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

እንኳን ደስ ያለዎ ሙከራውን አጠናቀዋል
Excellent! Great job! መጥፎ እድል ነጥብ አስመዝግበዋል :
x / y

Extended family

5 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

እንኳን ደስ ያለዎ ሙከራውን አጠናቀዋል
Excellent! Great job! መጥፎ እድል ነጥብ አስመዝግበዋል :
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Barnoota Essential English ittaanu kan dandeettii caqasuukee ittiin shaakaltuufi qooqa barbaachisoo barannutti walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • How many ______ do you have?
  ______ meeqa qabda?

  cousins
  durbiiwwan

  grandfather
  akaakayyuu

  grandmother
  akkoo

  aunt
  adaadaa/indoo

  uncle
  eessuma/wasiila/abbeeraa

  nephew
  ilma obboleessaa/ilma obboleettii/ilma soddaa

  niece
  intala obboleessaa/intala obboleettii/intala soddaa