Session 11

Listen to find out how to ask someone how many brothers and sisters they have.
Namni tokko obbolaa dhiiraa fi durbaa meeqa akka qabu akkaataa ittiin gaafattu hubachuuf caqasi.

በዚህ ክፍል ያሉ ክፍለ ጊዜያት

ክፍለጊዜያት 11 ነጥብ።

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How many brothers and sisters do you have?

Listen to find out how to ask someone how many brothers and sisters they have.
Namni tokko obbolaa dhiiraa fi durbaa meeqa akka qabu akkaataa ittiin gaafattu hubachuuf caqasi.

Listen to the audio and take the quiz. Sagalee kan caqasiitii qorami.

ፅሁፍ አሳይ ፅሁፍ ደብቅ

Caalii
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baru kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessu, gara Essential English Conversation, baga nagana dhufte. Ani Caaliidha. Kutaa kana keessatti, namoonnii obboleewwan hangam akka qaban akkaataa ittiin gaafattu barta.
Namoonni lama obbolewwan dhiiraa fi durbaa meeqa akka qaban wayita dubbatan caqasi.

Donna
How many brothers and sisters do you have?

Ray
I have one brother. How about you?

Donna
I don’t have any brothers and sisters.

Caalii
Hubachuuf yoo si rakkise, hinyaadda’iin. Sshaakaluuf akka sigargaaruuf haasawicha addaan qoodna.
Jalqaba Donaan, ‘Obbleewwaan dhiiraa fi durbaa meeqa qabda?’ Jette Reyiin gaafatte ‘How many brothers and sisters do you have?’ Gaalee ‘how many […] do you have’ jedhu, namoonni waanta tokko hagam akka qaban gaafachuuf itti fayyadamuu dandeenya. Haasicha keessaa gaafiin jalqabaa kunooti. Gaalicha caqasiitii irradeebi’i.

How many brothers and sisters do you have?

Caalii
Ittaansuun Ray, ‘Ani obboleessa tokkon qaba.’ Jedhe ‘I have one brother.’ Sana booda ‘Atihoo?’ ‘how about you?’ jedhee itti deebisee gaafii walfakkaatu gaafate. Gaalicha caqasiitii irradeebi’i.

I have one brother.
How about you?

Caalii
Doonaanis, ‘Ani Obboleewwan dhiiraas ta’e kan durbaa homa hinqabu’ ‘I don’t have any brothers and sisters’ jettee Reeyiif deebiiste. Wayita ‘I don’t have…’ jennu jecha ‘any’ jedhu fayyadamna. Gaalicha caqasiitii irradeebi’i.

I don’t have any brothers and sisters.

Caalii
Dansaa. Ammammoo namoonni gara garaa waa’ee obboleewwanii wayita walgaggaafatan caqasiitii maal akka jette mirkaneeffadhu.

How many brothers and sisters do you have?

I have one brother. How about you?

I have one brother and one sister.

How many brothers and sisters do you have?

I don’t have any brothers and sisters. How about you?

I have two sisters.

Caalii
Tole, irradeebinee haayaallu. Himoota Afaan Ingilizii caqasiitii irradeebi’i. Tokko tokkoonsaa al tokko dhageessa.

How many brothers and sisters do you have?

I have one brother.

How about you?

I don’t have any brothers and sisters.

Caalii
Dansa! Afaan Ingilizii hangam gaarii goote akka yaadattu haa’ilaallu. Himoota afaankeetiin caqasiitii Afaan Ingiliziin maal akka ta’an himi.

Obbolaa dhiiraa fi obboolaa durbaa meeqa qabda?
How many brothers and sisters do you have?

Ani obboleessa tokkon qaba.
I have one brother.

Atihoo?
How about you?

Ani obbolaa dhiiraas ta’e obbolaa durbaa tokkoyyu hinqabu.
I don’t have any brothers and sisters.

Caalii
Bareeda. Tole, amma namoonni obbolaa dhiiraa fi obbolaa durbaa meeqa akka qaban akkaataa ittiin gaafatan beekta. Donaatti deebisuudhaan shaakali. Gaafii ‘Atihoo?’ ‘how about you?’ jedhu gaafachuu hindagatiin.

How many brothers and sisters do you have?
I don’t have any brothers and sisters.

Caalii
Dansa, ammammoo deebiikee sirreeffachuuf haasawicha guutummaasaa irradeebi’ii caqasi.

Donna
How many brothers and sisters do you have?

Ray
I have one brother. How about you?

Donna
I don’t have any brothers and sisters.

Caalii
Misha! Amma namoonni obbolaa dhiiraa fi obbolaa durbaa meeqa akka qaban gaafachuu dandeeseetta.Waan baratte shaakaluu hindagatiin. Hiriyaa tokko barbaaddadhuutii gaafii ‘…. meeqa qabda?’ jedhu gaafachuudhaan shaakali. Barnoota dabalataa Afaan Ingilizii Guyyuun yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagaatti!

Check what you’ve learned by choosing the correct answer to the question.
Gaaffichaaf sirrii deebisuun waan baratte mirkaneeffadhu.

How many brothers and sisters do you have?

3 Questions

Choose the correct answer.
Deebii sirrii ta’e fili.

እንኳን ደስ ያለዎ ሙከራውን አጠናቀዋል
Excellent! Great job! መጥፎ እድል ነጥብ አስመዝግበዋል :
x / y

Join us for our next episode of Essential English, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Barnoota Essential English ittaanu kan dandeettii caqasuukee ittiin shaakaltuufi qooqa barbaachisoo barannutti walitti deebina.

Shaakala dabalataaf miseensa garee Feesbookii keenyaa ta’i!

Session Vocabulary

 • How many ______ do you have?
  ______ hangam qabda?

  I have one brother.
  Ani obboleessa tokkon qaba.

  I have two sisters.
  Ani obbolaa durbaa laman qaba.

  I don’t have any brothers or sisters.
  Obbolaa dhiiraas ta’e obolaa durbaa homa hinqabu.

  How about you?
  Atihoo?