Session 15

Today we discuss the idea that our behaviour can be influenced by ‘social nudges’ – small changes in our environment. Learn the useful vocabulary and grammar you need to join the conversation!

ఇవాళ 'Social nudges’ - చిన్న మార్పులు లేదా సర్దుబాట్ల ద్వారా మనుషుల ప్రవర్తనలో తద్వారా సంఘంలో పెను మార్పులు రాగలవు అనే అంశం గురించి చర్చిద్దాం. దీనికి సంబంధించిన పదాలను, వ్యాకరణాన్ని నేర్చుకుందాం.

በዚህ ክፍል ያሉ ክፍለ ጊዜያት

ክፍለጊዜያት 15 ነጥብ።

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Social nudges

Today we discuss the idea that our behaviour can be influenced by ‘social nudges’ – small changes in our environment. Learn the useful vocabulary and grammar you need to join the conversation!
ఇవాళ 'Social nudges’ - చిన్న మార్పులు లేదా సర్దుబాట్ల ద్వారా మనుషుల ప్రవర్తనలో తద్వారా సంఘంలో పెను మార్పులు రాగలవు అనే అంశం గురించి చర్చిద్దాం. దీనికి సంబంధించిన పదాలను, వ్యాకరణాన్ని నేర్చుకుందాం.

Quiz

A recording of a young girl’s voice has reduced accidents on the London underground. Which amount describes the approximate reduction in the number of accidents?

- A third (1/3)
- A half (1/2)
- Two-thirds (2/3)

Listen to find out!

Listen to the audio and take the quiz.

ፅሁፍ አሳይ ፅሁፍ ደብቅ

సౌమ్య 
హలో బాగున్నారా? English Together కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ప్రస్తుతం చర్చల్లో ఉన్న ఏదైనా ఒక అంశం గురించి మీరూ మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? దానికి ఉపయోగపడే భాషను మీరిక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. నేను సౌమ్య. ఇదిగో నాతో పాటూ ...    

Tom 
Hello to our listeners! I’m Tom, thanks for joining us again on English Together!

Sian 
Hi everyone, I’m Sian and today we’re going to be talking about social nudges!

సౌమ్య
That’s right! Nudge అంటే మెల్లగా ముందుకు జరపడం లేదా ముందుకు తొయ్యడం. The theory of a social nudge…social nudge సిద్ధాంతం అంటే మన చుట్టూ ఉన్న వాతవరణంలో చిన్న చిన్న మార్పులు చేయడం ద్వారా మనుషుల ప్రవర్తనలో మార్పులు తీసుకుని రావడం.

Sian 
Ah yes, there’s a famous book about this, right?

Tom 
Right! And I think the author, Richard Thaler, won the Nobel prize for Economics.

సౌమ్య 
Today’s clip is from BBC World Service’s Worldhacks. లండన్‌లోని ఒక అండర్‌గ్రౌండ్ స్టేషన్‌లో ఎప్పుడూ వినిపించే ఒక చిన్న అమ్మాయి గొంతుతో ఉన్న రికార్డ్ తీసుకొచ్చిన మార్పు గురించి చెప్తున్నారు. ఆ అమ్మాయి గొంతు ప్రజలకు ఏం గుర్తుచేస్తుంది?

News insert 
Megan 
Hello everybody and please listen up.

Harriet Noble
This is a social nudge in action.

Megan 
Take care on the escalators. Hold on to the handrail and your luggage.

Passenger
Get your attention straight away, and think 'oh, what's going on?'

Harriet Noble 
Nudges are all about small tweaks to our environment, designed to provoke us into making different, better choices.

Dougal Shaw 
The desired outcome of this particular nudge is simple – get people to hold the handrail to support themselves if they lose balance, so they don't fall down and injure themselves.

Sian 
That’s a great idea! The girl’s voice is the nudge that reminds them to be careful by holding the handrail on the stairs! Plus I think hearing a girl's voice will make people happier during their morning commute.

సౌమ్య 
Commute అంటే రోజూ చేసే ప్రయాణం. కార్యక్రమంలో ముందుకు వెళ్లేముందు ఇవాల్టి క్విజ్ ఏమిటో చూద్దాం. ఆ చిన్న పిల్ల రికార్డ్‌లో చెప్పిన మాటల వలన ప్రమాదాలు ఎంతవరకు నివారించబడ్డాయి?

A) దాదాపు మూడోవంతు
B) దాదాపు సగం
C) దాదాపు రెండు మూడొంతులు

Tom 
I can't see the reduction being any more than a third, to tell you the truth.  

Sian
I think it could well be C). The idea behind nudge theory is that we can make a big difference with just some small tweaks!

సౌమ్య 
A tweak అంటే మెలిపెట్టడం. చిన్న సర్దుబాటు చెయ్యడం అన్నమాట.

Tom 
I don’t like the idea that somebody somewhere is tweaking my environment to make me do things subconsciously – I think that’s a bit strange!

సౌమ్య
Subconsciously
! Subconscious అంటే అంతఃచేతన లేదా సుప్తచేతన. అంటే లోపల్లోపల, మనకే తెలియకుండా అని అర్థం. But, does it matter if you notice the warning consciously or subconsciously? You’re still safer!

Tom
Listen! I want to choose what I do. I want all of my decisions to be conscious decisions! This just sounds like manipulation to me.

Sian 
What’s manipulating about promoting public safety?

Tom
Well, actually Sian, I don’t think having our behaviour altered is safe! Also, most commuters are sensible people and I think it’s patronising to be told about public safety in this way.

సౌమ్య
Patronising అంటే సంరక్షించడం. ఏదో పెద్ద తలకాయలాగ భావిస్తూ మనల్ని కాపాడుతున్న భావనలో ఉండడం. Personally, I don’t feel patronised by this.

Sian 
But it’s not telling you what to do! It reminds you of what you already know. The girl’s voice acts a trigger!

సౌమ్య
A triggerఅంటే తుపాకి గుర్రం లేదా మీట. ఒక పని వేరొక పని చెయ్యడానికి ప్రేరేపించడాన్ని ‘it worked as a trigger’ అని చెప్తారు. So the voice triggers their existing knowledge of safety. That’s a useful reminder!

Sian 
Exactly!

సౌమ్య 
అవును,  nudges బాగా పనిచేస్తున్నాయనే అనిపిస్తోంది. ఇందాక అడిగిన ప్రశ్నకు జవాబు C. దాదాపు రెండు మూడొంతులు అంటే 60% కన్నా ఎక్కువ.  ఆ చిన్న పిల్ల రికార్డెడ్ వాయిస్ వలన 60% శాతం కన్నా ఎక్కువ ప్రమాదాలు తగ్గాయి.

Tom 
Wow! That’s quite a lot.

Sian 
You see?! What do you think about that?

Tom 
Well, obviously I think it’s good there are fewer accidents on the London Underground. However, I do find it very worrying that people’s behaviour can be manipulated by tweaks and triggers, like the young girl’s voice! People are just so gullible!

సౌమ్య
Gullibleఅంటే అవివేకులు. Gullibility అంటే అవివేకం, బేలతనం. Why do you think everyone is gullible, Tom?

Tom 
Well, we just heard how easy it is to influence behaviour! What if someone tries to influence our behaviour in a negative way?!

Sian
What? Who would want to do that?

Tom
I think it’s gullible of you to assume everyone in the world is nice, Sian. Not everyone is nice as I am!

Sian
Ha! Of course.

సౌమ్య
I don’t know if I would describe you as ‘positive’ today, Tom! ఇవాళెందుకో చాలా నెగటివ్ గా మాట్లాడుతున్నారు. సరే! కార్యక్రమం ముగించే సమయం వచ్చేసింది. ఇవాళ నేర్చుకున్న పదాలు మరోసారి చూద్దామా! Subconsciously, subconscious – అంతఃచేతన లేదా సుప్తచేతన, gullible అవివేకులు, tweak – మెలిపెట్టడం, manipulation – తారుమారు చెయ్యడం, trigger – తుపాకి గుర్రం లేదా మీట, nudge – మెల్లగా ముందుకు జరపడం లేదా ముందుకు తొయ్యడం, commute రోజూ చేసే ప్రయాణం, patronising – సంరక్షించడం. 

Thanks for joining us and see you next time! Bye!

Language

conscious (adjective)
If we are conscious we are aware of our environment, while thinking clearly and rationally. There are many forms in the script.

After two years of unhappiness I made a conscious decision to quit my job and change my life.

We use subconscious in relation to the parts of our mind we are not aware of. It commonly appears as an adverb, subconsciously, which implies that we are being influenced by parts of our mind which we cannot control.

Advertising can influence you subconsciously; you start to desire products that you didn’t want before!

tweak
Tweak is a verb which describes the process of making small changes. It can also be used as a noun to describe these changes.

My essay is nearly finished! I just need to tweak some small details.

Thanks for showing me how to fix my laptop. I made some tweaks and it’s working well now!

trigger
To trigger means ‘to cause something to begin’. 

Protests in the country triggered a new election.

We can also use the noun form, which describes such causes.

The protests were a trigger. The people demanded action immediately afterwards!

 

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
సరైన జవాబును గుర్తించి మీరింత వరకూ నేర్చుకున్నదానిని చెక్ చేసుకోండి.

Social nudges

4 Questions

Choose the correct answer.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి.

እንኳን ደስ ያለዎ ሙከራውን አጠናቀዋል
Excellent! Great job! መጥፎ እድል ነጥብ አስመዝግበዋል :
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • nudge
  మెల్లగా ముందుకు జరపడం లేదా ముందుకు తొయ్యడం
  commute
  రోజూ చేసే ప్రయాణం,
  subconsciously
  అంతఃచేతన లేదా సుప్తచేతన
  tweak
  మెలిపెట్టడం
  trigger
  తుపాకి గుర్రం లేదా మీట
  manipulation
  తారుమారు చెయ్యడం 
  patronising
  సంరక్షించడం 
  gullible
  అవివేకులు