Session 5

In today’s episode we are discussing unwanted phone calls and what we can do to avoid them.
આજે આપણે બિનજરૂરી ફોન કોલ્સ્ વિશે ચર્ચા કરીશું અને કેવી રીતે તમે એને અટકાવી શકો.

በዚህ ክፍል ያሉ ክፍለ ጊዜያት

ክፍለጊዜያት 5 ነጥብ።

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Cold callers

In today’s episode we are discussing unwanted phone calls and what we can do to avoid them.
આજે આપણે બિનજરૂરી ફોન કોલ્સ્ વિશે ચર્ચા કરીશું અને કેવી રીતે તમે એને અટકાવી શકો.

Quiz

How many unwanted texts and phone calls are sent each year in the UK?

a) 2 million
b) 20 million
c) 2 billion

Listen to the audio and take the quiz.

ፅሁፍ አሳይ ፅሁፍ ደብቅ

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ વેલકમ. English Togetherમાં આપનું સ્વાગત છે...હું છું રીષી...અને આજે મારી સાથે છે...

Tom
Hello everyone! I’m Tom. Welcome to today’s episode.

Kee
Hi, I’m Kee, welcome to the programme!

Tom
So, guys, do you know what makes me really annoyed?

Kee  
No, what?

Tom
Cold callers! They are so annoying!

પ્રેઝન્ટર
Cold-callers, you mean, people who call trying to sell you things? ગુજરાતીમાં ‘Cold callers’ નો અર્થ થાય બિનજરૂરી ફોન કરનાર વ્યક્તિ.

Tom
Yeah! It’s so annoying when you stop to answer a call and then realise it’s a cold call! Do you have them in your country?

પ્રેઝન્ટર
ભારતમાં પણ cold calling એક મોટી સમસ્યા છે. મિત્રો, આજનો પ્રશ્ન પણ cold calling સાથે જ સંલગ્ન છે. વિમા કંપની Aviva મુજબ દર વર્ષે યુ.કે. માં કેટલા બિનજરૂરી ફોન કોલ્સ્ અને મેસેજેસ્ મોકલવામાં આવે છે?

અ) 2 મિલિયન
બ) 20 મિલિયન
ક) 2 અબજ

અમે તમને આ સવાલનો જવાબ થોડીવારમાં જણાવીશું.

Kee
I think most places have them! I’m always getting calls from people trying to scam me in one way or another!

પ્રેઝન્ટર
Ah! ‘To scam’ નો અર્થ થયો મુર્ખ બનાવવું. બીજો અર્થ થાય છે છળપ્રપંચ કરવું. Yes, there are a lot of scammers out there!

Tom
I always hang up on them.

પ્રેઝન્ટર
‘Hang up’ એટલે અધવચ્ચેથી ફોન કાપી નાંખવું. હવે તમે BBC Radio 4 દ્વારા Money Box કાર્યક્રમ માટે કરવામાં આવેલા ન્યૂઝ સાંભળો જેમાં cold calling કેવી રીતે વડીલો માટે મુશ્કેલી ઉભી કરી રહ્યું છે તેના વિશે વાત કરવામાં આવી છે. ‘Cold calling’ ના કારણે વડીલોને પેંશન મેળવવામાં તકલીફ પડી રહી છે.

Presenter
The government has promised it will introduce a ban on cold calling about pensions as quickly as possible. Since pension freedoms began nearly three years ago the Pensions Administration Standards Association estimates a billion pounds of pension money could have been lost to thieves. Other estimates suggest that it’s much lower, maybe tens of millions. But whatever their true figure, these scams typically begin with a cold call.

Kee
That’s awful! Nuisance callers are annoying, but that report was criminal!

પ્રેઝન્ટર
‘Nuisance’ ને ગુજરાતીમાં કહીશું ઉપદ્રવ. બીજો અર્થ થાય છે બલા. Yes, here in India we have a lot of scams from nuisance callers.

Tom
And they’re defrauding older people, too! These people have worked all their lives to save that money!

પ્રેઝન્ટર
‘To defraud’ એટલે છેતરપિંડી દ્વારા કોઈ પાસેથી ગેરકાયદેસર રીતે નાણાં મેળવવું. Perhaps we could stop these fraudsters by blocking their calls?

Kee
I’m not sure, that seems like a short-term approach to me.

પ્રેઝન્ટર
‘A short-term approach’ નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે ટૂંકા ગાળાનું અભિગમ. What do you mean?

Kee
Well, because, whilst it might address the problem of cold calls, it doesn’t address the root of the problem!

પ્રેઝન્ટર
‘The root of the problem’ એટલે સમસ્યાનું મૂળ કારણ. So, you’re saying that the main problem is the cold callers, the people who are ringing.

Kee
Exactly! No cold callers, no cold calls!

પ્રેઝન્ટર
What do you think a good long-term approach would be, then?

Kee
For me, it seems like we need stronger regulations put in place.

પ્રેઝન્ટર
Yes. ‘Stronger regulations’ ને ગુજરાતીમાં કહીશું કડક કાયદાઓ. Stronger regulations could make cold calling illegal!

Tom
But if they call from abroad what can we do here in England, or here in the UK? How can we regulate in different countries, with different laws? A British policeman couldn’t go to India to stop cold calling!

Kee
I agree, but I think regulators here need to do more, too! Sometimes it seems like companies don’t care about all these cold calls we’re getting!

પ્રેઝન્ટર
Let’s stop to find out the answer to today’s quiz. જવાબ છે ક) 2 અબજ. યુ.કે. માં દર વર્ષે 2 અબજ જેટલા બિનજરૂરી ફોન કોલ્સ્ અને મેસેજ મોકલવામાં આવે છે!

Kee
Goodness! That’s so many!

Tom
What a pain in the neck!

પ્રેઝન્ટર
Do you have a pain in your neck from talking on your phone all the time?

Tom:
No, if something  is ‘a pain in the neck’, it means 'it’s very annoying'.

પ્રેઝન્ટર
So I could say ‘cold callers are a pain in the neck’.

Kee
Yeah! And nuisance calls!

Tom
And regulations! What a pain in the neck, eh?!

પ્રેઝન્ટર
Ha ha! તમારા વિશે જણાવો મિત્રો? શું તમને લાગે છે cold calls એ ‘nuisance’ છે. તમારા મતે શું cold calls ઉપર ‘a blanket ban’ લાગી જવું જોઈએ કે પછી એના ઉપર ‘stronger regulations’ હોવું જોઈએ?  મિત્રો, ‘a blanket ban’ એટલે પૂર્ણ રીતે પ્રતિબંધ.  મિત્રો, આજે આપણે ‘a short term approach’ અને ‘pain in the neck’ વિશે પણ જાણ્યું. ‘Pain in the neck’ એટલે ત્રાસદાયક પરિસ્થિતિ. Thanks for listening and see you next week for more English Together! Bye! 

Language

ed/ing adjectives

Several adjectives used in today’s programme appear in two forms, either with –ed or –ing endings. There are differences between the two forms.

Adjectives ending –ed describe how people feel.

I am annoyed because I get a lot of phone calls!
He is tired because he went for a run this morning.

Adjectives ending –ing describe something which causes a feeling.

Nuisance phone calls are so annoying! (They make us annoyed.)
Running in the morning is very tiring! (It makes us tired.)

always + [verb] / [verb-ing]

When we use different forms of a verb after ‘always’, it can change the meaning of what we say.

Always + [verb] is neutral. It describes an action that we do frequently.

I always hang up when I don’t know the number.
She always keeps her personal information a secret.

However, always + [verb+ing] is often used when we want to describe something in a negative manner. Often, we use this structure to describe things which are annoying.

People are always calling me late at night!
Why are you always talking on your phone during presentations?

stop + [verb-ing] / [to + verb]
We use stop + [verb-ing] to say that an activity or event is no longer continuing.

I have stopped answering the phone to unknown numbers.
They have stopped going to the cinema since the prices increased

We use stop + [to+verb] to explain a reason for stopping.

I often stop to buy some food on the way home.
You should stop smoking to improve your health.

 

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
તમે કેટલું શીખ્યાં? જાણો, સવાલોનો જવાબ આપીને.

Cold callers

3 Questions

Choose the correct answer.
નીચેના સવાલોનો સાચો જવાબ આપો.

እንኳን ደስ ያለዎ ሙከራውን አጠናቀዋል
Excellent! Great job! መጥፎ እድል ነጥብ አስመዝግበዋል :
x / y

Join us for our next episode of English Together, when we will discuss another topic to learn more useful language and practise your listening skills.
આવાં જ બીજા રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું ઇંગ્લિશ ટૂગેધરમાં, જ્યાં શીખશો સંવાદ માટે જરૂરી ભાષા.

Session Vocabulary

 • cold callers
  બિનજરૂરી ફોન કોલ્સ્
  to scam
  મુર્ખ બનાવવું
  hang up
  અધવચ્ચેથી ફોન કાપી નાંખવું
  nuisance
  ઉપદ્રવ, બલા
  defraud
  છેતરપિંડી દ્વારા કોઈ પાસેથી ગેરકાયદેસર રીતે નાણાં મેળવવું
  a short-term approach
  ટૂંકા ગાળાનું અભિગમ
  the root of the problem
  સમસ્યાનું મૂળ કારણ
  stronger regulations
  કડક કાયદો
  a pain in the neck
  ગરદનમાં દુઃખાવો