Session 9

Listen to find out how to use an everyday English expression.
ከመይ ጌርኩም ንመዓልታዊ መግለጽ-ሓሳብ እንግሊዘኛ ከም እትጥቀምሉ ንምፍላጥ ተኸታተሉ።

በዚህ ክፍል ያሉ ክፍለ ጊዜያት

ክፍለጊዜያት 9 ነጥብ።

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Go the extra mile

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • to get a lift
 • to save money
 • to break down

Listen to Feifei and Finn talking in Feifei's car. As you listen, think about these questions:

1. Is Feifei's car new or old?

2. Why does Finn tell Feifei that she needs to stop spending so much money?

Listen to find out the answers. Then check them on the transcript below.

ፅሁፍ አሳይ ፅሁፍ ደብቅ

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሰላም፣ እንቋዕ ብድሓን ናብ መደብ English Expressions መጻእኩም፣ እዚ ብእንግሊዘኛ ሓደስቲ መግለጽ-ሓሳባት ንኽትመሃሩሉ እነቕርቦ ሓጋዚ ምርኢት’’ዩ።
ሎሚ ‘go the extra mile’ ዚብል መግለጺ-ሓሳብ ክንፍትሾ ኢና... ቃል-ብቓሉ ‘ተወሳኺ ማይል ምኻድ’ ከም ማለት ክኸውን ከሎ፡ እቲ ልክዕ ትርጕሙ ግን እንታይ ክኸዉን ይኽእል ትብሉ? በሉ ጽን ኢልኩም ተኸታተሉ!
ፈይፈይ ንፊን ንስራሕ ብመኪናኣ ተማሊኣቶ ትጐዓዝ። ብዛዕባ እንታይ ይዘራረቡ ከም ዘሎዉ ንስማዕ።

Finn
Thank you for the lift to work today, Feifei.

Feifei
It's a pleasure, Finn. But my car has got a few problems. Sometimes it makes funny noises. And I even had to call a mechanic a few times.

Finn
Yeah, it looks like quite an old car.

Feifei
Yes, it is. I'm saving money to buy a new one.

Finn
Well, maybe Feifei you should give up eating in expensive restaurants every week, and all those expensive holidays...

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ፈይፈይ ንፊን ሓዳስ መኪና ክትገዝእ መደብ ከም ዘለዋ ነገረቶ፣ ምኽንያቱ ኸኣ ሓድሓደ እዋን ነታ ኣረጊት መኪናኣ ንምጽጋን መካኒክ ምጽዋዕ ስለ ዝጀመረት። ገንዘብ ከተዋህልል ትፍትን ኣላ፣ ፊን ኸኣ ንኸተዋህልል ሓድሓደ ነገራት ኣብ ግምት ከተእቱ ይሕብራ። እንታይ ከም ዝዀኑዶ ሰሚዕኩም? እወ፡ ናብ ልዑል ዝዋግኦም ቤት-መግቢ ኰነ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ዘይምኻድ። ፈይፈይ ብዛዕብኦም ከመይ ከም ዝተሰማዓ ንከታተል።

Feifei
But I love my holidays! And the good food, the designer clothes…

Finn
Yes, but if you want to save money you have to go the extra mile.

Feifei
The extra mile? I don't think this old car would survive even one more mile!

Finn
I don't mean go the extra mile in the car. I mean go the extra mile when saving money.

Feifei
How do you mean?

Finn
In English, when you tell someone to ‘go the extra mile’, you're telling them to make more effort than usual to achieve their objectives.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ፈይፈይ ገንዘብ ቀልጢፋ ከተዋህልል እንተድኣ ደልያ ፊን ‘go the extra mile’ ኢሉ ሓሳቡ ይገልጸላ። ‘Go’ ምኻድ፡ ‘extra’ ተወሳኺ፡ ‘mile’ ከኣ ማይል ማለት’ዩ። ትርጕም ናይ’ዚ መግለጽ-ሓሳብ’ዚ ዕላማ ንምዕዋት ካብቲ ንቡር ዝያዳ ጻዕሪ ምክያድ ከምዘድሊ’ዩ ዝገልጽ። ምናልባት ኣብዚ እታ ቀንዲ ቃል ‘extra’ ትብል’ያ፡ ምኽንያቱ ኣብ ክንዲ እቲ ንቡር ርሕቀት ተወሳኺ ርሕቀት ምጕዓዝ ከም ዘድሊ’ያ ትሕብር። ካብቲ ንቡር ጕዕዞ ዝያዳ ምስ ዝጐዓዙ ሰባት እቲ ዝድለ ዕላማ ብቕልጡፍ ክበጽሕዎ ይኽእሉ።

ንገለ ኣብነታት’ስከ ንስማዕ።

Examples
If you want to succeed in business, you have to work harder than your competitors. You've got to go the extra mile.

Mary left university without a diploma. She spent all her time partying with her friends. She didn't go the extra mile and study harder.

Even though Robert hadn’t been working at the company for very long, he got the promotion because he always went the extra mile.

Feifei
Now I get it. I have to be prepared to give up things I like – to go the extra mile – to save money to buy a new car.

Finn
Yes.
(The car stops)

Feifei
Oh no! Not again!

Finn
Why have you stopped?

Feifei
Well, this car has broken down again! I'll have to ring the mechanic.

Finn
I'm sorry about that, Feifei. I don't think this car will go any more miles, but I have a feeling you will if you kiss goodbye to the expensive dresses…

Feifei
Oh… goodbye… Oh Finn, my beautiful dresses and the cool gadgets…

Finn
Oh, the cool gadgets. Yes, those too.

Feifei
And no more fun weekends in Paris or expensive seats in the theatre…

Finn
No more real gold jewellery.

Feifei
I'm so sad.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ፈይፈይ እዞም ኵሎም ኣዝያ እትፈትዎም ነገራት ከተቋርጾም ከም ዘለዋ’ዩ ዘርኢ። ንሓዳስ መኪና ገንዘብ ከተዋህልል እንተ ድኣ ደልያ ልዑል ዝዋግኦም ክዳውንቲ፡ ዘመናውያን ኣቝሑት፡ ዉዕዉዕ ጊዜ ኣብ ፓሪስ ... ኵሎም ከተቋርጾም ኣሎዋ፣ እዚ ኸኣ (by ‘going the extra mile’) ።

ኣብ ዝስዕብ መደብ English Expressions የራኽበና።

 

Answers:

1. Old, it has had many mechanical problems.

2. Because she needs to save money to buy a new car.

 

 

How do I use it?

'Go' in 'go the extra mile' is an irregular verb. The past simple form is 'went' and the past participle is 'gone'.
In this phrase, we always use the article 'the' before the noun phrase 'extra mile'.
Also, if you want to explain why someone 'is going the extra mile', you can use 'for' after the expression and before a noun (eg. a promotion, a good mark in school, a prize) or 'to' before a verb phrase (eg. to get a promotion, to receive a good mark in school, to win a prize).
Look at these examples:

Susan is a very good teacher! She always goes the extra mile for her students.

Peter really went the extra mile for his clients. They all loved working with him, and always came back to do business with his company.

Congratulations, Mark, on winning the new contract! You've gone the extra mile to beat all the competition. Well done!

 

 

 

Go the extra mile

3 Questions

Choose the correct answer.
እቲ ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

እንኳን ደስ ያለዎ ሙከራውን አጠናቀዋል
Excellent! Great job! መጥፎ እድል ነጥብ አስመዝግበዋል :
x / y

Over to you!

Have you ever ‘gone the extra mile’ for something? What was the situation? What happened? Come and tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብቲ ጠቓሚ ቋንቋ እትመሃርሉን ናይ ምስማዕ ክለትኩም እትለማመድሉን ዝቕጽል መደብ English Expressions የራኽበና።

Session Vocabulary

 • to get a lift
  ተማላእተኛ ምዃን (ምምላእ ... ሰብ ብመኪና ክማላኣካ)

  a mechanic
  መካኒክ

  to save money
  ገንዘብ ምዉህላል

  a mile
  ማይል

  to break down
  ምስባር / ምብልሻው