Session 12

Listen to find out how to use an everyday English expression.
ከመይ ጌርኩም ንመዓልታዊ መግለጽ-ሓሳብ እንግሊዘኛ ከም እትጥቀምሉ ንምፍላጥ ተኸታተሉ።

በዚህ ክፍል ያሉ ክፍለ ጊዜያት

ክፍለጊዜያት 12 ነጥብ።

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

Cold feet

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • Recognition
 • Confidence
 • Pay rise

Listen to Rob talking to Li about his job. As you listen, think about these questions:

1. Is Rob happy at work?

2. Does he want to speak to his boss?

3. Does he speak to his boss?

Listen to find out the answers. Then check them on the transcript below.

ፅሁፍ አሳይ ፅሁፍ ደብቅ

ሰላም፡ እዚ ኣገባብ ኣዘራርባ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ንክትመሃሩ ዝሕግዝኩም መደብ English Expressions እዩ። እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም። ሎሚ ‘cold feet’ ዝብል መግለጺ-ሓሳብ ኢና ሒዝናልኩም መጺእና ዘለና ... ቃል-ብቓሉ ‘ቈረርቲ ኣእጋር’ ማለት’ዩ።  እቲ ልክዕ ትርጕሙ ግን እንታይ ክኸዉን ይኽእል ኢልኩም ትግምቱ? ... ምሳና ሓቢርኩም ጽንሑ

ሮብን ሊን ከዕልሉ ኸሎዉ ስምዑ። እናሰማዕኩም እንከሎኹም ሮብ ንምንታይ ተረቢሹ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ፈትኑ። ብዛዕባ’ቲ ዝርብሾ ዘሎ ጕዳይ ከኣ እንታይ ስጕምቲ ይወስድ ሮብ ጽን ኢልኩም ስምዑ።

Li
Hi Rob. How are you today?

Rob
Hello Li. I'm really angry.

Li
Why?

Rob
Well, because I work very hard, I get results, I do much more than I really should, and nobody notices - I don't get any recognition.

Li
Yes, you do work hard, Rob. You should earn a fortune!

Rob
I know. You see - that's it! I'm going to go and see the boss right now! I am going to ask for a pay rise!

Li
Good on you, Rob. Right now?   

Rob
Yes, right now!

 (brief silence)

 ንሮብ ብዉሽጡ ዝርብሾ ዘሎ ጕዳይ እምበኣር፡ በቲ ዝዓሞ ስራሕ ግቡእ ተፈላጥነት 'recognition' ኣይረክብን ዘሎ ኾይኑ ስለዝስምዖ’ዩ።  ንሱ ከም ዝበሎ፡ ናብ ሓለቓኡ 'boss' ብምኻድ ናይ ደሞዝ ወሰኽ 'pay rise' ክሓትት ምዃኑ’ዩ። ናይ ብሓቂ ይዛረቦ’ዶ ይኸዉን?

Li
Rob... you're not going anywhere?

Rob
Er, yes, I know.

Li
So what are you waiting for?

Rob
Well, actually, I'm getting cold feet.

Li
That's no problem at all. Let's see…I have a solution right here… There you go. Take these.

Rob
Thick, woolly socks? 

Li
Yes. You should feel warm when talking to a tough boss like ours! Come on, use these.

Rob
It's okay.There's nothing wrong with my feet, Li. In English, when we say we've got cold feet we mean we lack the confidence or courage to do something.

ሮብ ናብ ሓለቕኡ ብምኻድ ብዛዕባ ወሰኽ-ደሞዝ ክሓቶ’ዩ ነይሩ መደቡ። ይዅን’ምበር፡ ተዳልዩ ከብቅዕ ርእሰ-ተኣማንነት ስለ ዝሓጸሮ ነቲ ዝሓሰቦ ኣቋሪጹዎ። ብእንግሊዘኛ ሮብ 'cold feet' ሒዙዎ ይበሃል። 'Cold feet' ክንብል ከለና ዝሓሰብናዮ ንኸይነተግብር፡ ርእሰ-ተኣማንነትን ትብዓትን ክጐድሉና ከለዉ ማለት’ዩ። እቲ ክነተግብሮ ዝወሰንናዮ ሰኣን እኹል ርእሰ-ተኣማንነትን ትብዓትን ከይገበርናዮ ንተርፍ። ብተወሳኺ፡ “ቆረርቲ ኣእጋር” ዚብል ሓረግ ምስ ሻቕሎትን ፍረሂን ክተኣሳሰር ይኽእል። ብባህሪኦም ሰባት፡ “ቆረርቲ ኣእጋር” ዝህልዎም ኣብ ህይወቶም ሓደ ዓቢ ፍጻሜ ከጓንፎም ከሎ’ዩ፡ ንኣብነት ከም መርዓ ወይ ድማ ስራሕ ምቕያር ዝኣመሰሉ። እቲ መብዝሕትኡ ጊዜ 'Cold feet' ዚብል ሓረግ ምስ 'get' ዚብል ቃል ተጐራቢቱ’ዩ ዝቐርብ - ንኣብነት 'get cold feet' ኢና ንብል፣  ሓድሓደ ግዜ ግን ምስ 'have' ዚብል ቃል ሓዊስና ንጥቀመሉ ኢና - 'have cold feet' ክንብል ንኽእል። እዚ ሓረግ’ዚ ብኸመይ ከም ንጥቀመሉ ካልኦት ኣብነታት ንስማዕ።

Examples
After making an offer to buy a new house, Jack and Jill had cold feet about going ahead with it as they were worried about the small size of the house.

The company directors were getting cold feet as many experts expressed their concerns about the financial benefits of the deal.

Mary knew Tony had bought her an engagement ring and was planning to propose on Valentine's Day. She just hoped he wouldn't get cold feet before then.

Li
So you're afraid of going into our boss's office.

Rob
Yes, I must admit I am a bit.

Li
Maybe next week you can approach the boss and remind him what a good worker you are.

Rob
Good idea. Maybe that's the right way to do it.

Li
One thing is true: your cold feet saved you from your hot head.

Rob
Yes, indeed!

ሮብ ከምቲ ዝሓሰቦ ናብ ቤት-ጽሕፈት ሓለቕኡ ከይዱ ነይሩ እንተ ዝኸውን እንታይ ኮን መጋጠሞ ነይሩ?  ሊ ከም ዝበለቶ ሮብ ሳላ’ቶም 'cold feet' እዩ ካብ 'hot head' ባህሪኡ ድሒኑ። 'hot head' ብክልተ ቃላት ዝቖመ’ዩ - “ዉዑይ” ከምኡ ኸኣ “ርእሲ”።  ንሓደ ዝሓረቐ ሰብ ንምግላጽ እንጥቀምሉ ድማ’ዩ። መቸም፡ ዋላ’ኳ ሮብ ሓሪቑ ነይሩ ክኸዉን እንተኸኣለ፡ ብዛዕባ ጸገማቱ ንሓላፊኡ ኬይዱ ከዘራርቦ ግን ትብዓት ኣይረኸበን። ክሳበ ኣብቲ ዝቕጽል መደብ English Expressions ንራኽብ፡ ሰላም።

Answers

1. No, Rob is not happy at work.

2. Yes, he wants to speak to his boss.

3. No, he does not enough confidence to do this.

How do I use it?

We usually use the verbs get or have with cold feet. They both have irregular past simple and past participle forms. Look at these examples:

He really wanted to ask her out, but got cold feet at the last minute.

Weren't you going to move house?
had cold feet - I stayed where I am.

I really want to climb that mountain, but I'm getting cold feet now I can see how high it is.

Cold feet

3 Questions

Choose the correct answer.
እቲ ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

እንኳን ደስ ያለዎ ሙከራውን አጠናቀዋል
Excellent! Great job! መጥፎ እድል ነጥብ አስመዝግበዋል :
x / y

Over to you!

Do you sometimes get cold feet? When does it happen? What other information is sometimes 'on the tip of your tongue'? Come and tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝስዕብ መደብ English Expressions ኣጠቓቕማ ቋንቋን ናይ ምስማዕ ክእለትኩም እተማዕብሉሉን ትምህርቲ ሒዝና ክንቀርብ ኢና።

Session Vocabulary

 • Recognition
  ተፈላጥነት ምርካብ

  Fortune
  ሃብቲ

  Pay rise
  ወሰኽ ደሞዝ

  Tough
  ሓያል

  Confidence
  ርእሰ-ተኣማንነት