Session 10

Listen to find out how to use an everyday English expression.
ከመይ ጌርኩም ንመዓልታዊ መግለጽ-ሓሳብ እንግሊዘኛ ከም እትጥቀምሉ ንምፍላጥ ተኸታተሉ።

በዚህ ክፍል ያሉ ክፍለ ጊዜያት

ክፍለጊዜያት 10 ነጥብ።

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

To brush over

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • scruffy
 • decorating
 • paint
 • permission

Listen to Rob and Li talking about decorating the studio. As you listen, think about these questions:

1. Has Rob prepared properly to paint the studio?

2. Does he think this is important?

Listen to find out the answers. Then check them on the transcript below.

ፅሁፍ አሳይ ፅሁፍ ደብቅ

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሰላም፣ እንቋዕ ብድሓን ናብ መደብ English Expressions መጻእኩም፣ እዚ ብእንግሊዘኛ ሓደስቲ መግለጽ-ሓሳባት ንኽትመሃሩሉ እነቕርቦ ሓጋዚ መደብ`ዩ። ሎሚ ‘to brush over’ ዚብል መግለጺ-ሓሳብ ክንፍትሾ ኢና... ትርጕሙ ናብ ‘ምንጋፍ’ ገጹ የስምዕ። ይዅን’ምበር እቲ ልክዕ ትርጕሙ እንታይ ክኸዉን ይኽእል ትብሉ? በሉ ጽን ኢልኩም ስምዑ ሮብ ምስ ሊ ከዕልሉ ኸለዉ ንስማዕ። ሮብ ነቲ ስቱድዮ ንኽልምጾ ሊ ከም ጽቡቕ ሓሳብ ገይራ ዘይተቐበለቶ ምኽንያት ስልምንታይ ይመስለኩም? ናይ ሮብ  ግብረ-መልሲ - ማለት ሊ ስለምንታይ ትቓወሞ ከም ዘላ - ከመይ ይመስል? ሓቢርና ንከታተል።

Rob
Now, Li, would you just mind holding that ladder still, please?

Li
I'm trying… but Rob, what are you doing up a ladder, anyway?

Rob
I'm decorating!

Li
Why?

Rob
Well this studio is really scruffy – you know, not that smart – so I thought I'd tidy it up and paint it, too.

Li
Hmmm. I don't think it's a good idea.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሮብ እቲ ስቱድዮ ረሲሑ ‘scruffy’ ኢሉ ስለ ዝኣምን ከጽርዮን ‘tidy’ ክልቕልቖን ‘paint’ ደለየ። ሊ ግን ከም ቅኑዕ ሓሳብ ገይራ ኣይተቐበለቶን። ሕጂ’ምበኣር ነቲ ሓሳብ ስለምንታይ ከም ዘይደገፈቶን ንምፍላጥ ምይዪጦም ንከታተል።

Li
For a start, you haven't put any sheets down to stop the paint splashing on the carpet… and you need to move the chairs outside… you are wearing smart clothes, not ones for decorating in.

Rob
Well, no, err, that's true. But shall we just brush over that?

Li
Brush over? You can't brush over those things – you'll get paint everywhere!

Rob
No, Li! When you say you will 'brush over' something, it means you will ignore it or not take it that seriously.

Li
Oh, I see. So Rob, you're saying making the preparations for decorating is not important and you're going to ignore it?

Rob
Yes, well… I'm in a rush.

Li
I see.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ንሊ ዘሻቕላ ዘሎ ሮብ ቀለም ክቐብእ ከሎ ንነብሱ ይዅን ነቲ መንጸፍ-ምድሪ ለኪሙ ንኸይቀብኦ’ዩ። ይዅን’ምበር ሮብ ንሻቕሎታ ዕሽሽ ኢሉ ‘to brush over’ ነቲ ስራሕ ክቕጽሎ’ዩ ድልየቱ። ‘Brush over’ ዝብል መግለጽ-ሓሳብ ብክልተ ቃላት ዝቘመ’ዩ፤ ‘brush’ ምንጋፍ ከምኡ’ውን ‘over’ ኣብ ልዕሊ። ‘Over’ ዘመልክቶ ኣቀማምጣ ወይከኣ ቦታ ናይቲ መንገፍቲ ‘brushing’. ንሓደ ነገር ‘brush over’ ገይረዮ ክበሃል ከሎ እቲ ጕዳይ እንተ ዕሽሽ ተባሂሉ ወይከኣ ብጥንቃቐ ኣይተታሕዘን ማለት’ዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ጕዳይ ኣፍኲስና ሒዝናዮ ወይከኣ ኣብ ደቂቕ ነገራት ኣይኣተናን ማለት’ዩ። መብዝሕትኡ እዋን፡ ከምቲ ዝረኣናዮ ኣብነት፡ ኣሉታዊ ሸነኹ’ዩ ዝሕብር። ሮብ ነቲ ዝተዋህቦ ማዕዳ ዕሽሽ ክብሎ ኣይግባእን - ቀለም ኣብ መላእ እቲ ስቱድዮ ከንጥብ ስለ ዝኽእል። እዚ መግለጽ - ሓሳብ ብኸመይ ከም እንጥቀመሉ’ስከ ገለ ኣብነታት ንስማዕ።

Examples:
My teacher's history lesson was fascinating, but he brushed over World War I and that was the bit I wanted to hear about the most!

Whenever I bring up the things we need to fix in our office, my boss always just brushes over them. He never shows any interest in sorting them out even though they are a big inconvenience.

We haven't sorted the figures for the meeting, but we'll brush over those seeing as they are not that important and just talk about the future.

Li
So, to 'brush over' something means to ignore something or miss it out. Rob, have you actually asked for permission to decorate this studio? It doesn't belong to you.

Rob
Yeah, um, well… err…

Li
Are you brushing over that, too?! Anyway, even if you did get permission, shouldn't you cover up the windows?

Rob
That's true, Li. But before I do any of that, there is something more important to do.

Li
Oh yes?

Rob
Buy some paintbrushes!

Li
Ah yes, you can't brush over that!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሮብ ዕሽሽ ዝበሎም ብዙሓት ነገራት ኣሎዉ፣ እንትርፎ መቕብእ-ቀለም ምግዛእ! 'Brushing over things' ምናልባት ጊዜ ክቝጥበልኩም ይኽእል ይኸውን፣ ይዅን’ምበር ሮብ ክወስዶ ዝግባኦ ጥንቃቐ’ሎ! ንስኹምከ? ዕሽሽ ኢልኩም ዝሰገርኩምዎም ነገራት ኣሎዉ ዶ? በቲ ዕሽሽ ብምባልኩም ዘስዓብኩምዎም ጠንቅታትከ ኣሎዉ ዶ? ኣብ ዝስዕብ መደብ English Expressions የራኽበና።

Answers

1. No, he hasn't prepared well.

2. No he doesn't think this is important - he is brushing over it!

How do I use it?

'Brush' is a regular verb, so we add '-ed' to put it in the past. Together with 'over', it forms the phrasal verb 'to brush over' - careful not to separate 'brush' and 'over', as they always go together.
When using 'to brush over', it is important to mention what you are 'brushing over'. This can be a noun (eg. my mistake), a pronoun (eg. it), or a longer clause introduced by 'what', 'that' or 'the fact that'.
Look at these examples:

I was grateful that my boss brushed over my mistake and didn't mention it again. He knew I felt terrible, I think!

Max is very private. He never talks about what his personal life - he just brushes over it when you ask him.

Look, we can't just brush over what happened - it was really serious!

She just brushed over the fact that she hadn't got the promotion, but I think she was quite upset. 

 

To brush over

3 Questions

Choose the correct answer.
እቲ ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

እንኳን ደስ ያለዎ ሙከራውን አጠናቀዋል
Excellent! Great job! መጥፎ እድል ነጥብ አስመዝግበዋል :
x / y

Over to you!

Have you had to ‘brush over’ anything? What was the situation? What happened? Come and tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብቲ ጠቓሚ ቋንቋ እትመሃርሉን ናይ ምስማዕ ክለትኩም እትለማመድሉን ዝቕጽል መደብ English Expressions የራኽበና።

Session Vocabulary

 • a ladder
  መሳልል / ኣስካላ

  decorating
  ምስላም / ምቕባእ

  scruffy
  ረሳሕ / ወዛል

  to paint
  ምቕባእ

  paint
  ቀለም

  permission
  ፍቓድ