In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash installed. Visit BBC Webwise for full instructions

Download to your Mobile.

Watch a video interview with County Armagh player Charlie Vernon who gives the low-down on his football heroes.

Foclóir / Dictionary

Gaelic English
an chéad chuimhne atá agam the first memory I have
de réir an scéil according to the story/the story goes
laochra heroes
caithfidh mé a admháil I have to admit
a lán deiseanna a lot of opportunities
i mo ghairm peile in my football career
cosúil leis an chaighdeán traenálaí like the standard of trainer
cailíochtaí qualifications
mar is ceart properly
an chomhairle is fearr atá agam the best advice I have
taithí experience
an rud is deacra a bhaineann leis an pheil í the most difficult thing regarding football
obairtí sacrifices
go háirithe in particular

Charlie Vernon

Is mise Charlie Vernon. Is as Ard Mhacha mé. Thosaigh mé ag imirt peile nuair a bhí mé thart fá chúig bliana d'aois, do na Cláirsigh in Ard Mhacha agus anois tá mé ag imirt mar leath-thosaí sa phainéal sinsir. An chéad chuimhne atá agam a bhaineann leis an pheil ná an chéad uair a fuair mé mo bhróga peile agus chuaigh mé le m'athair suas chuig seisiún traenála leis na Cláirsigh. Bhí mé thart fá chúig bliana d'aois agus de réir an scéil rith mé amach ar an pháirc tríd an gheata agus níor stad mé den rith, rith mé thart le miongháire orm agus, cosúil le Forrest Gump, ag rith thart!

Na laochra a bhí agamsa nuair a bhí mé níos óige, b'fhéidir, tá mé ag smaoineamh ar dhaoine cosúil le Kieran McGeeney nó Paul McGrane, nuair a bhí mé ag fás aníos mar - an méid a rinne siad don pheil anseo in Ard Mhacha.

Caithfidh mé a admháil go bhfuil an t-ádh orm go bhfuair mé a lán deiseanna ag an pheil ach an ceann, cineál, a sheasann amach as aon rud ná nuair a bhí mé i mo chaptaen d'fhoireann na hÉireann nuair a bhí muid ar thuras san Astráil ag imirt na rialacha idirnáisiúnta. Bhain muid an tsraith thíos ansin agus bhí mise mar chaptaen agus fuair mé an corn agus bhí mé ábalta labhairt i nGaeilge nuair a bhí mé ag fáil an choirn - bhí sin, cineál, ina am speisialta i mo ghairm peile.

Le fáil chuig an leibhéal is airde peile, sílimse go gcaithfidh tú achan deis a fhaigheann tú, caithfidh tú a ghlacadh, sílim go bhfuil i bhfad níos mó deiseanna ag an aos óg inniu ná mar a bhí riamh - cosúil leis an chaighdeán traenálaí atá againn anois, an chuid is mó de na traenálaithe, tá cailíochtaí acu.

Leis an liathróid a thógáil ón talamh mar is ceart, bog isteach i dtreo na liathróide , cuir do chos in aice leis an liathróid, giota beag os a comhair, crom do dhroim agus do ghlúine. Cuir do lámha os comhair na liathróide, le do mhéara scaoilte. Beidh do chos eile siar, ciceáil fríd an liathróid agus glac an liathróid isteach i do chorp le é a choinneáil slán sábháilte.

An chomhairle is fearr atá agam do dhaoine óga ná - déan an cleachtadh agus éist le do bhainisteoirí agus do thuismitheoirí agus do mhúinteoirí mar tá a lán taithí acu. Caithfidh tú an cleachtadh agus an obair chrua a chur isteach.

An rud is deacra a bhaineann leis an pheil, go háirithe ag an chaighdeán idirchontae, ná an t-am a chaithfidh tú a chur isteach ó thaobh na traenála de agus ó thaobh an ullmhúcháin de. Caithfidh tú a lán íobairtí a dhéanamh, go háirithe le do shaol sóisialta agus rudaí mar sin. Caithfidh tú na deiseanna - caithfidh siad iad a ghlacadh nuair a thagann siad mar ní bhíonn a fhios agat cá mhéad deiseanna a fhaigheann tú, caithfidh siad iad a ghlacadh nuair a thagann siad.

Charlie Vernon

I'm Charlie Vernon. I'm from Armagh. I began playing football when I was around five years old, for the Harps in Armagh and now I play as a half-forward on the senior panel. The first memory I have associated with football is the first time I got a pair of football boots and I went with my father up to a training session with the Harps. I was about five years old and the story goes that I ran out on the pitch through the gate and didn't stop running. I ran around with a smile on my face, like Forrest Gump running around!

My heroes when I was younger, maybe were, I'm thinking of people like Kieran McGeeney or Paul McGrane when I was growing up, because of the amount they have done for football here in Armagh.

I have to admit that I was lucky that I got a lot of opportunities with football but the one that, sort of stands out from all others is when I was captain of the Ireland team when we toured Australia playing in the International Rules Series. We won the series down there and I was the captain and received the cup and I was able to speak in Irish when it was presented - that was, sort of ... a special time in my football career.

To reach the highest level in football I feel that you have to make the most of all opportunities, you have to take them, I think that there are far more opportunities than ever for youth today - like the standard of trainer we have now, most of the trainers have qualifications.

To pick-up the ball from the ground properly, move in towards the ball, place your foot beside the ball, sort of opposite it, bend your back and your knees. Place your hands in front of the ball, with your fingers spread out. Your other leg is behind, kick through the ball and collect the ball into your body to keep it secure.

The best advice I have for young people is practise and pay attention to your managers and your parents and your teachers because they have a lot of experience. You must practise and put in the hard work.

The most difficult thing associated with football, especially at an inter-county standard... is the time you have to put in from the point of view of training and preparation. You have to make a lot of sacrifices, especially in your social life and the like. You have to take the opportunities when they arise because you never know how many chances you get, they have to make the most of them when they come along.

With support from the Irish Language Broadcasting Fund.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.