In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash installed. Visit BBC Webwise for full instructions

Download to your Mobile.

Watch a coaching video showing how to pick up the ball from the ground in Gaelic Football.

Foclóir / Dictionary

Gaelic English
níl cead agat you are not allowed
ní chaithfidh tú you don't have to
an chos taca the supporting foot
sin an chéad rud that's the first thing
crom síos bend down
ag bogadh chugat nó uait moving towards you or away from you
bí cúramach be careful
coinnigh an citeal ar gail keep the kettle boiling
an tríú duine the third person

An Tógáil

An bhfuil tú go maith? Is mise Conall Ó Máirtín agus imrím i lár na páirce le mo chlub áitiúil, an Eaglais, Naomh Pádraig.

Cad é mar? Is mise Bláithín Ní Mhurchú. Imrím chun tosaigh le mo chlub, Teampall an Phoirt. Inniu tá muid ag amharc ar an dóigh leis an liathróid a thógáil ón talamh sa pheil Ghaelach.

Sa pheil Ghaelach caithfidh tú úsáid a bhaint as do chos leis an liathróid a chur isteach sna lámha. Níl cead agat lámh a chur ar an liathróid agus í ar an talamh ná an liathróid a thógáil díreach ón talamh le do lámha. Ach, ní chaithfidh tú é a dhéanamh le Peil na mBan. Anois, seo an dóigh leis an liathróid a thógáil mar is ceart ón talamh sa pheil Ghaelach. Ar dtús, coinnigh do shúile ar an liathróid agus do cheann thíos.

Bog an chos taca rud beag chun tosaigh ar an liathróid.
Sin an chéad rud!
Crom síos agus do dhroim thar an liathróid.
Cuir an chos eile isteach faoin liathróid.
Ciceáil an liathróid isteach i do lámha agus tabhair leat sa bhrollach í.
Agus ar aghaidh leat.
Anois bain triail as, tú féin. Sin é. Sin é go díreach. Maith thú, arís eile. Méara chun tosaigh, isteach i do bhrollach agus ar aghaidh leat.Tá tú ábalta an tógáil seo a chleachtadh áit ar bith le do chairde. Sa pheil Ghaelach de ghnáth, bíonn an liathróid ag bogadh chugat nó uait. Sa druil seo beidh an liathróid ag bogadh chugat. An bhfuil sibh réidh? Beirt thuas anseo agus beirt thíos ansin.

Ar dtús, beidh an liathróid ag Brónach agus ag Simon. Caithfidh sibh an liathróid a rolladh síos go dtí Niall agus Mariosa, agus ar ndóigh déan an rud ceart chun an liathróid a phiocadh suas. Ceart go leor? Lean ar aghaidh. An-mhaith, sin é, agus is féidir libhse é a rolladh ar ais arís. Maith sibh, agus ná déan dearmad ar na pointí. Bí cúramach agus ná ciceáil an liathróid ar shiúl uait. Maith sibh. An-mhaith. Sin é.

Anois leis an druil seo, ‘coinnigh an citeal ar gail’, beidh tusa ag cur tús leis. Tá tú ag dul a chaitheamh an liathróid amach rud beag chun tosaigh, maith go leor? Caithfidh tusa dul ansin, a Néill, an liathróid a thógáil ón talamh mar is ceart. Nuair atá sé faighte agat, díreach arís eile, an liathróid a chaitheamh amach rud beag chun tosaigh. Agus an tríú duine, Simon. Arís eile an liathróid a thógáil ón talamh mar is ceart. Nuair atá sin déanta agat, an liathróid caite amach agat, rith go dtí deireadh na líne. Maith go leor? Bainfidh muid triail as an t-am seo. Mariosa, tusa ag dul a chur tús leis? Maith thú, ar aghaidh leat. Maith thú, sin é. Maith thú! Caith an liathróid amach, sin é. Arís eile, a Bhrónach, maith thú, Mariosa!

Pick-up

Are you well? I’m Conall Martin and I play midfield with my local club, Saint Patrick’s, Eglish.

Hi I’m Blaithín Murphy. I play up front for my club, Templeport.

We’re here today to show you how to pick-up the ball in Gaelic football. In Gaelic football you must use your foot to get the ball into the hands. You are not allowed to touch the ball while it’s on the ground or lift the ball up directly from the ground with your hands. However, you don’t have to do it in Ladies’ football.

Now, this is the proper way to pick up the ball from the ground in Gaelic football. First of all, keep your eyes on the ball and your head down low. Place your supporting foot a little in front of the ball. That’s the first thing. Bend your back down over the ball. Put the other foot in underneath the ball. Kick the ball into your hands and bring it with you into the chest. And away you go. Now you try it yourself.

That’s it. That’s it exactly. Well done, once more. Fingers in front, into your chest and away you go. You can practise the pick-up anywhere with your friends. Usually in Gaelic football the ball is moving either towards you or away from you. In this drill the ball will be moving towards you. Are you ready? Two up here and two down there.

First of all, Bronagh and Simon will have the ball. You have to roll the ball down to Niall and Mariosa, and of course use the correct way to pick-up the ball. Okay? Go ahead. Very good, that’s it, and you can roll it back again.
Well done, and don’t forget the points. Be careful not to kick the ball away from you. Well done. Very good. That’s it.

Now in this drill, ‘keep the kettle boiling’, you’ll be starting it off. You’re going to throw the ball out a little bit in front, okay? Then you have to go, Niall - lift the ball properly off the ground. When you get it, straight away once more, the ball has to be thrown out a little bit in front. And the third person, Simon. Again, pick up the ball correctly from the ground. When you have that done, you’ve thrown out the ball, run to the end of the line. Okay? We’ll try it, this time. Mariosa, are you’re going to start it off? Well done, go ahead. Good on you, that’s it. Well done! Throw the ball out, that’s it. Once more, Bronagh, well done, Mariosa!

With support from the Irish Language Broadcasting Fund.

BBC navigation

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.