In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash installed. Visit BBC Webwise for full instructions

Download to your Mobile.

Watch a coaching video showing how to do hand pass in Gaelic football.

Foclóir / Dictionary

Gaelic English
imrím le mo chlub áitiúil I play for my local club
is tosaí mé I’m a forward
pas láimhe a hand pass
níos cruinne more accurate
seilbh a choinneáil to keep possession
iontach tábhachtach very important
coinnigh do shúile ar an liathróid keep your eyes on the ball
déan iarracht try
is féidir an pas láimhe a chleachtadh you can practise the hand pass
i lár báire in the middle
ar do chúl behind you
pas doirn a fist pass
iontach cosúil leis an phas láimhe very similar to the hand pass
mar is ceart correctly
má tá sé nimhneach if it is sore
níl cead agat an liathróid a chaitheamh you’re not allowed to throw the ball

An Pas Láimhe

Cad é mar atá tú? Is mise Conall Ó Máirtín. D’imir mé peil le mo chontae, Tír Eoghain, agus imrím le mo chlub áitiúil, an Eaglais, Naomh Pádraig.

Fáilte romhat! Is mise Bláithín Ní Mhurchú. Is tosaí mé le mo chlub áitiúil i gContae an Chabháin. Inniu, beidh tú ag foghlaim faoin dóigh le pas láimhe a thabhairt.

Sa pheil Ghaelach tá tú ábalta pas láimhe a úsáid le pas gairid a thabhairt. In amanna tá sé níos cruinne agus níos fearr ná cic. Cuidíonn sé le d’fhoireann seilbh a choinneáil air agus sibh ag dul chun tosaigh.

Anois, seo muid! An pas láimhe!

Ar dtús, iontach tábhachtach, coinnigh do shúile ar an liathróid. Glac céim amháin amach chun tosaigh le do chos chlé. Anois, an bos. Cuir an liathróid ar bhos do láimhe clé, mar sin, agus cuir an liathróid amach romhat. Déan líne idir an liathróid agus do lámh dheas. Agus ansin, siúil chun tosaigh agus déan an liathróid a bhualadh le do mhéara. Díreach mar sin. Maith go leor? Díreach mar sin.

Is déan iarracht an lámh seo a choinneáil díreach. Anois, maith thú! Coinnigh ag dul.

Anois, is féidir an pas láimhe a chleachtadh le do chairde. An rud is tábhachtaí fá seo ná go dtosaíonn an liathróid i lár báire, i dtús ama. Anois, má dhéanann muid líne amach anseo. Simon, má ghlacann tú céim amháin, b’fhéidir, chun tosaigh. An rud atá muid ag dul a dhéanamh, tá mise ag dul a thabhairt pas cruinn láimhe duitse. Nuair a thugaimse an pas sin duitse, caithfidh mé dul ar do chúl. Agus nuair a fhaigheann tusa an liathróid, caitheann tusa an liathróid amach chuig Mariosa agus coinneoidh muid ag dul go dtí an deireadh ansin. Maith go leor? An dtuigeann sibh. Maith sibh, cuirfidh muid tús leis, maith go leor? A haon, a dó, tá muid réidh le dul !

an pas doirn iontach cosúil leis an phas láimhe, ach druid an dorn agus tú ag bualadh na liathróide. Tá tú ábalta an pas doirn a úsáid le cúilín a scóráil fosta.

Ar fheabas
Maith thú, coinnigh ag dul !
Sin é, ar dóigh!
Agus bain úsáid as an dá lámh, an lámh dheas agus an lámh chlé.
Sin é, maith sibh.

Fanann an liathróid ar do bhos sula mbuaileann tú í. Coinnigh an corp bog. Úsáid do mhéara chun an liathróid a bhualadh – ní do bhos. Má chluineann tú plab nó má tá sé nimhneach, seans nach bhfuil tú á dhéanamh mar is ceart. Buille glan, díreach atá ann. Níl cead agat an liathróid a chaitheamh!

Hand Pass

How are you?! I'm Conall Martin. I played football with my county, Tyrone, and I play for my local club, St. Patrick's, Eglish.

You're very welcome! I'm Bláithín Murphy. I'm a forward with my local club in County Cavan. Today you'll learn the way to give a hand pass.

In Gaelic football the hand-pass can be used for passing over short distances. Sometimes it is more accurate and better than a kick. It helps your team to keep possession while going forward.

Now, here we go! The hand pass.

First of all, very important, keep your eyes on the ball.
Take one step forward with your left foot.
Now, the palm.
Place the ball on the palm of your left hand, like that, and hold out the ball in front of the body.
Line the ball up with the right hand.
And then, step forward and strike the ball with fingers.
Just like that. Alright? Just like that.

Try to keep this hand straight. Now, well done ! Keep going. Now, you can practise the hand pass with your friends. The most important thing about this is that the ball starts in the middle, at the beginning. Now, if we make a line out here. Simon, if you take one step forward, maybe. What we are going to do is, I'm going to give an accurate hand pass to you. When I give that pass to you, I have to go behind you. And when you get the ball, you give the ball out to Mariosa and we'll keep going right to the end. Alright? Do you understand? Good, we'll start it, okay? 1, 2, ready to go!

The fist pass is very similar to the hand pass but you use a closed fist when striking the ball. You can also use the fist pass to score a point. Excellent! Good on you, keep going! That's it, brilliant! And use both hands, the right and the left. That's it, well done. The ball remains on the palm of the hand before you strike it. Relax the body. Use your fingers to strike the ball - not your palm. If you hear a slapping sound or feel pain you may not be doing it correctly. It is a clear, striking action. You're not allowed to throw the ball.

With support from the Irish Language Broadcasting Fund.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.