In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash installed. Visit BBC Webwise for full instructions

Download to your Mobile.

Watch a coaching video showing how to do the chest catch and high catch in Gaelic football.

Foclóir / Dictionary

Gaelic English
sna Stáit Aontaithe in the United States
scil iontach tábhachtach a very important/key skill
an ceapadh the catch
seilbh possession
sa seisiún seo traenála in this coaching session
ag foghlaim faoin cheapadh brollaigh learning about the chest catch
uillinn elbow
teann tight
dhá chéim a couple of/two steps
talamh ground
d’ordóga your thumbs
ar chúl na liathróide behind the ball
sin ar dóigh that’s excellent
cic-eitpheil Punt Volleyball
níos airde higher/taller
ná lig don liathróid don’t let the ball
má tharlaíonn sin if that happens

Ceapadh

Bhal, cad é an dóigh? Is mise Conall Ó Máirtín. Is oifigeach óige mé i mo chlub áitiúil, an Eaglais, Naomh Pádraig - agus imrím i lár na páirce do mo chlub chomh maith.

Seo Bláithín Ní Mhurchú D’imir mé peil Ghaelach sna Stáit Aontaithe agus anois imrím peil in Éirinn le mo chlub áitiúil.

Scil iontach tábhachtach atá ann sa pheil Ghaelach - an ceapadh an dóigh is fearr le seilbh a fháil ar an liathróid i rith cluiche. Sa seisiún seo traenála beidh tú ag foghlaim faoin cheapadh brollaigh is faoin cheapadh ard.

Nuair a bhíonn tú ag iarraidh an ceapadh brollaigh a chleachtadh, coinnigh do cheann in airde agus do shúile ar an liathróid.
Cuir amach do lámha leis an liathróid a cheapadh.
Déan cinnte go bhfuil do dhá uillinn istigh go teann le do chorp.
Faigh greim ar an liathróid go teann leis an dá lámh.
Coinnigh do cheann in airde.

Maith thú! Anois, a Néill, nuair a bhíonn tú ag iarraidh an ceapadh ard a chleachtadh, glac dhá chéim chun tosaigh. Anois, coinnigh do shúile ar an liathróid. Cuir cos amháin ar an talamh. Ansin, brúigh tú féin suas san aer agus an ghlúin eile lúbtha. Éirigh in airde leis an liathróid a fháil agus coinnigh d’ordóga ar chúl na liathróide, agus bíonn do mhéara spréite amach agat, thart ar an liathróid. Agus ansin, cuach an liathróid isteach i do bhrollach. Maith go leor? Díreach ... mar seo.

Ar dtús, ard san aer. Maith thú. Cúpla céim siar arís. Maith go leor? Coinnigh isteach é i do bhrollach ag an deireadh nuair atá sé faighte agat. Sin ar dóigh, maith thú.

Sin ar dóigh, maith thú! Tarraing isteach é ag an deireadh. Cic-eitpheil dóigh mhaith chun an cheapadh ard a chleachtadh! Craic mhaith atá ann! Anois, bain triail as an liathróid a chiceáil níos airde ná cloigeann do chara sa dóigh is go dtig leo an ceapadh ard a chleachtadh. Beirt in aghaidh beirte an t-am seo agus tá sibh ag iarraidh cic ard a thabhairt isteach chuig an chearnóg eile. Ach an bhfeiceann sibh an spás seo? Ná lig don liathróid titim isteach ansin. Má tharlaíonn sin, sin pointe amháin don fhoireann eile. Cuir tús leis arís. Ar aghaidh libh, ard san aer anois, sa dóigh is go dtig leofa [leo] an scil a chleachtadh. Agus arís eile, a Néill, fíormhaith, maith thú! Ar dóigh, maith sibh.

Catching

Well, how's the form? I'm Conall O'Mairtin. I'm a youth officer in my local club, St. Patrick's, Eglish and I also play midfield for my club.

I'm Blaithín Murphy! I have played Gaelic football in the United States and now I play football in Ireland for my local club.

Catching is a very important skill in Gaelic football, which is the best way to take possession of the ball during a match. In this coaching session you'll learn about the chest catch and the high catch.

When you want to practise the chest catch, keep your head up and your eyes on the ball.
Have your arms out to receive the ball.
Make sure your two elbows are tight against the body.
Grab hold of the ball securely with both hands.
Keep your head up, well done!

Now, Niall, when you want to practise the high catch, take a couple of steps forward. Now, keep your eyes on the ball. Place one foot on the ground. Then push yourself up in the air with the other knee bent. Rise up to get the ball and keep your thumbs behind the ball, and your fingers are spread out, around the ball. And then hug the ball into your chest. Okay? Just like this. First of all, up high in the air. Well done! A couple of steps back again. Okay? Keep it into your chest at the end, when you've got it. That's excellent, well done!

That's excellent, well done! Pull it in at the end. Punt Volleyball is a fun way to practise catching. Now, try to kick the ball above head height of your partner so that they can practise the high catch. Two against two this time and you are trying to put a high kick into the other square. But do you see this space? Don't let the ball drop in there. If that happens, then that's a point to the other team. Start it up again. Away you go, up high in the air now, so that they can practise the skill. And once more, Niall, excellent, well done! Great, well done everyone.

With support from the Irish Language Broadcasting Fund.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.