1. On Now

    22:00 - 22:30

    Caileagan an Airm

    Episode 3

    Tha trèanadh an TA doirbh. An cùm Magaidh a' dol neo an cuir i a cul ri beatha an airm? The TA training is tough. Can Maggie take it, or will she leave the Army?

    Caileagan an Airm Programme website