<
BBC ALBA

Series chronicling eight months in the lives of the people of Harris. Amhuinnsuidhe Castle hosts a charity fun day and there's a special birthday party for Sammy in Tarbert.

Sreath a tha a' leantainn sgeulachdan cuid dhe na daoine a tha a' fuireach ann an eilean àlainn na Hearadh, gu h-àraid muinntir a chinn a tuath, ach le sgrìob neo dha gu deas cuideachd! Bho chionn deich bliadhna, fhuair muinntir cheann a tuath na Hearadh sealbh air an fhearann air a bheil iad a' fuireach agus chaidh Urras Cheann a Tuath na Hearadh a' stèidheachadh airson an oighreachd a' ruith as leth na coimhearsnachd.

Se coimhearsnachd sgaipte a th'ann le deugachadh de bhailtean beag, ach chaneil ach timcheall air seachd ceud neach a' fuireach anns a cheann a tuath air fad. Gach seachdainn, bi sinn a' cur eòlas air muinntir an àite. Anns a phrògram mu dheireadh, tha caisteal Amhuinnsuidhe a' cumail là fosgailte airson airgead a thogail dhan bhata-teasargainn, tha Kate agus an teaghlach ag ullachadh airson na Nollaig agus tha partaidh cò-là breith sonraichte a' gabhail àite air an Tairbeart.

Series chronicling eight months in the lives of the people of Harris in the Outer Hebrides. The programmes focus mostly on North Harris, an area of rugged beauty with spectacular scenery and wildlife, with the occasional trip to the south of the island, best known for its stunning beaches. Ten years ago, the people of North Harris took ownership of the land on which they live and the North Harris Trust was formed to run the estate on behalf of the community.

It is sparsely populated with around 700 residents who live in villages dotted around the area. Each episode follows the stories of some of the most engaging characters who live in this unique island community. In this programme, Amhuinnsuidhe Castle hosts a charity fun day, Kate and the family get ready for Christmas, and there's a special birthday party for Sammy in Tarbert.

to the BBC, or Register to add this.

to the BBC, or Register