Media Player

Series chronicling eight months in the lives of the people of Harris. Alasdair climbs the Clisham in search of his sheep and Alison leads a barefoot walk on Luskentyre beach.

Sreath a tha a' leantainn sgeulachdan cuid dhe na daoine a tha a' fuireach ann an eilean àlainn na Hearadh, gu h-àraid muinntir a chinn a tuath, ach le sgrìob neo dha gu deas cuideachd!

Bho chionn deich bliadhna, fhuair muinntir cheann a tuath na Hearadh sealbh air an fhearann air a bheil iad a' fuireach agus chaidh Urras Cheann a Tuath na Hearadh a' stèidheachadh airson an oighreachd a' ruith as leth na coimhearsnachd.

Se coimhearsnachd sgaipte a th'ann le deugachadh de bhailtean beag, ach chaneil ach timcheall air seachd ceud neach a' fuireach anns a cheann a tuath air fad. Gach seachdainn, bi sinn a' cur eòlas air muinntir an àite.

Anns an ceathramh prògram, tha Alasdair a' trusadh anns a bheinn as àrd anns na h-eileanan an iar, an Cliseam, tha Moreen agus nigheanan a chòisir a' coinneachadh airson an turas mu dheireadh mas fhalbh iad gun Mhòd Nàiseanta agus tha Alison a' toirt buidhean a-mach a choiseachd cas-ruigste air traigh Losgantìr.

Series chronicling eight months in the lives of the people of Harris in the Outer Hebrides. The programmes focus mostly on North Harris, an area of rugged beauty with spectacular scenery and wildlife, with the occasional trip to the south of the island, best known for its stunning beaches.

Ten years ago, the people of North Harris took ownership of the land on which they live and the North Harris Trust was formed to run the estate on behalf of the community. It is sparsely populated with around 700 residents who live in villages dotted around the area.

Each week, we follow the stories of some of the most engaging characters who live in this unique island community.

In programme four, Alasdair climbs the Clisham, the highest mountain in the Western in search of his sheep, Moreen and the choir girls meet for their last practise before heading off to the Mod and Alison leads a barefoot walk on Luskentyre beach.

First shown: 7 Oct 2013
Available for 16 days Why? Duration 30 mins