Keyboard Access Tips

To play Eisteachd is Labhairt - Sealladh air Sìona - 2. Caraidean you need to enable JavaScript. How?

Eisteachd is Labhairt - Sealladh air Sìona - 2. Caraidean

An diofar a tha eadar sgoiltean is modhan sòisealta ann an Alba agus ann an Sìona. Drama for schools which examines some of the differences between Scotland and China.

Anns a' phrògram seo, tha sinn a' leantainn oirnn ann an cuideachd Sùsaidh agus a bràthair Seoc a tha a' fuireach ann an Alba, agus Peadar, balach ùr a thàinig dhan sgoil aca à Sìona. Tha a' chlann air turas gu sùtha agus tha sinn a' cluinntinn mu na gnèathan a tha ann an cunnart a dhol à bith. Tha sinn a' faighinn a-mach an tuilleadh mu na h-eadar-dhealachaidhean a th' ann eadar Sìona agus Alba, le fòcas air an cànan Sìonach agus beul-aithris. Thathas cuideachd a' dèiligeadh ri càirdeas, tàlantan agus mì-thuigse cultarail tro chleachdaidhean agus àbhachdas.An dèidh gach earrainn dhen phrògram, faighnichidh am preseantair ceistean. Dh'fhaodar iad seo a chleachdadh mar bhunait airson còmhradh clas no leigeil leis a' chloinn bruidhinn mun deidhinn ann an càraidean no ann am buidhnean.Tha na prògraman air an dealbh gus taic a thoirt do chlann a tha ag obair a dh'ionnsaigh a' chiad 's an dara ìre den Churraicealam airson Sàr-mhathais.Tha notaichean tidseir le gnìomhan obrach rim faighinn aig bbc.co.uk/foghlam.

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.