Keyboard Access Tips

To play Fiream-Faram - Am fuaim 'ph' you need to enable JavaScript. How?

Fiream-Faram - Am fuaim 'ph'

Sreath a tha a' ruith air mar a tha facail agus litrichean air am fuaimneachadh. Programmes for young children which support the aims of the Curriculum for Excellence.

Seo an treas prògram de dheich a tha a' toirt taic ann a bhith a' fuaimneachadh facail agus litrichean na Gàidhlig. Anns a' phrògram seo, 's ann air fuaim na litrichean "ph" a thathas a' beachdachadh. 'S iad Caitlin NicAonghais agus Donna Mhoireasdean a tha a' lìbhrigeadh a' phrògram, le Gilleasbaig Fearghasdan a' seinn nan òran. Tha na prògraman foghlaim seo a ' cur taic ris an ìre thràth den Churraicealam airson Sàr-mhathais.

  • Broadcast on BBC Radio Nan Gaidheal, 2:30PM Sun, 5 May 2013
  • Available until 12:00AM Thu, 1 Jan 2099
  • First broadcast BBC Radio Nan Gaidheal, 11:30AM Fri, 3 May 2013
  • Categories
  • Duration 10 minutes

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.