Media Player

Plenty of fun and wit as two teams compete to see who is the more knowledgeable when it comes to Gaelic words, proverbs and songs.

Spòrs agus fealla-dhà gu leòr is da sgioba a' dol an aghaidh a chèile gus faicinn cò is eòlaiche air faclan, seanfhaclan agus òrain Ghàidhlig. An t-seachdain seo bidh Cathy NicDhòmhnaill cuide ri Iain MacIlleMhìcheil agus bidh Aonghas Dòmhnallach cuide ri Màiri Anna NicDhòmhnaill, le Ùisdean MacIllInnein a' cumail ceann a' mhaide riutha uile. Plenty of fun and wit as two teams compete to see who is the more knowledgeable when it comes to Gaelic words, proverbs and songs. This week Cathy Macdonald joins John Carmichael, and Angus Macdonald teams up with Mary Anne Macdonald, while Hugh Dan Maclennan keeps a tight rein over proceedings.

First shown: 8:30pm 11 Feb 2013
Available for 29 days Why? Duration 30 mins