Media Player

Welcome to the colourful and unusual world of Fraochy Bay. Local lobster fishermen are cast away by a tall tale and a tuneful encounter.

Fàilte gu Fraochy Bay , baile nach fhaic thu a h-uile là! Is iomadh annas a tha ri fhaicinn sa bhaile , agus sin gun ghuth air cail ach muinntir a bhaile fhèin. Tha na h-annasan an diugh air muir is tir is na h-iasgairean a' foighneachd co a tha a' toirt fonn a ceol na mara?

Welcome to the colourful and unusual world of Fraochy Bay, a miniature metropolis somewhere off the fringes of the map, populated by a cast of unusual characters where anything can happen.

Local lobster fishermen are cast away by a tall tale and a tuneful encounter.

First shown: 7 Apr 2010
Available for 16 days Why? Duration 5 mins

Ways to watch and tools