BBCGreatLakes.com
Igiswahili
Afrika
 
Ayanyuma: 05 Ukwa gatatu, 2009 - 11:04 GMT
 
Sangira n,incuti   Ayasohoka neza
Kudatamikwa ijambo
 
BBC World Service
Ibiganiro kuri BBC dushikiriza abanywanyi bitegerezwa kugaragaza ko bifise intumbero yo kubamenyesha inkuru y' imvaho, ata bindi biri iruhande, vyaba ibifatiye ku gitsure ca politique canke urudandazwa, canke gushaka kwamamaza ivyiyumviro vy' uwariwe wese.

Inyifato yo kuvuga ukuri ku munyamakuru niyo na ntaryo yama
imuyobora, mu kudoma ko urutoke, canke gutumbera, kugira ubutumwa buri mu nkuru ashikiriza, bugere ku bayumva ata gihindutse.

Aha hazamwo gutora amajambo akwiye, mu gihe gikwiye, no kwirinda ayatuma ubutumwa buhinduka canke bukagira agasembwa.

Umunyamakuru ashobora gutira mu gihe bishoboka canke ndetse kurema mu gihe bikunda, amajambo mashasha.

Wame wibuka ko umunywanyi akumviriza, udafise amahirwe yo kumusubiriramwo, ntukoreshe ijambo wibaza ngo "baraza kuntahura" canke "baraza kumva ico nashatse kuvuga", ahubwo urikoreshe wibaza uti "ntibaza kuryumva ukutariko".

Eg: Opposition s’ abarwanya leta / koresha abatavuga rumwe n’ ubutegetsi.

Nk’ ijambo "Rebel goups", wokoresha abitwaj’ ibirwabnisho aho kuvuga inyeshamba.

 
 
IMBUGA ZA HAFI
Igisata kimwe indimi zibiri
04 Ukwa gatatu, 2009 | Amakuru
Imvugo yumvikana kuri bose
04 Ukwa gatatu, 2009 | Amakuru
Amajambo ashaka gusa
05 Ukwa gatatu, 2009 | Amakuru
Guhindura ururimi
05 Ukwa gatatu, 2009 | Amakuru
Imvugo ibereye ya BBC
05 Ukwa gatatu, 2009 | Amakuru
Amajambo y' impfunyapfunyo
05 Ukwa gatatu, 2009 | Amakuru
Urutonde rw' uturorero
05 Ukwa gatatu, 2009 | Amakuru
Akarore k' umuhinga
05 Ukwa gatatu, 2009 | Amakuru
AMAKURU YA NYUMA
 
 
Sangira n,incuti   Ayasohoka neza
 
  Turi bande | Dutere akamo
 
BBC Copyright Logo ^^ Subira hejuru
  Amashakiro | Ikirere| Ibiganiro| Imirongo
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Mfasha | Wenyene