BBCGreatLakes.com
Igiswahili
Afrika
  BBC College of Journalism
Ayanyuma: 05 Ukwa gatatu, 2009 - 13:02 GMT
 
BBC College of Journalism
Kaze ku rubuga rwa BBC, twibukanye itangazamakuru. Gahuzamiryango yarushizeho mu ntumbero yo gufasha abanyamakuru, baba abashasha canke abamaze igihe.
 
Allan Little
 
Wiyubare amajambo afitaniye isano, ntuyitiranye mw' ikoreshwa ryayo. Kuvuga ijambo mu kibanza c' irindi kubera wihenze mu kurisoma bituma abakumva bajuragirika.
 
Kwiyubara amajambo na cane cane igihe duhindura ururimi ni ngombwa kugira ntidutume ubutumwa buri mu nkuru dutanga butakaza insiguro canke butituka.
 
Har' amajambo kandi BBC isanga yuzuza akarangamutima k' intumbero y' umurongo ngenderwako wayo, gusumba ayakoreshwa mu mvugo isanzwe.

 
  Turi bande | Dutere akamo
 
BBC Copyright Logo ^^ Subira hejuru
  Amashakiro | Ikirere| Ibiganiro| Imirongo
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Mfasha | Wenyene